Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

Năm 2021, các doanh nghiệp tại Hà Nội khi thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh cần thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới hoặc cấp Giấy xác nhận thay đổi.

Thay đổi đăng ký kinh doanh

CÔNG TY LUẬT VIỆT AN, LUẬT SƯ TƯ VẤN: 0979 05 77 68

Các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt);
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).
 • Thay đổi trụ sở chính của công ty;
 • Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty;
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty);
 • Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty;
 • Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật);
 • Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).

Nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Tên công ty;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật
 • Thành viên góp vốn đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên; thông tin về chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên.

Các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 • Ngành, nghề kinh doanh
 • Danh sách cổ đông là người nước ngoài
 • Thông tin đăng ký thuế
 • Thông tin người quản lý doanh nghiệp

Thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, Công ty bắt buộc phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại: Phòng đăng ký kinh doanh/ Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trường hợp công ty thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của công ty thì thực hiện tại: Phòng đăng ký kinh doanh / Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.
 • Công ty thực hiện nộp hồ sơ online tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn, Công ty lựa chọn hình thức nộp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc thông qua chữ ký số.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Một số trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh cụ thể

Thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn tới thay đổi con dấu pháp nhân

Các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn tới thay đổi con dấu như sau:

 • Thay đổi tên công ty;
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty dẫn tới tên công ty thay đổi;
 • Trường hợp thay đổi trụ sở khác quận, tỉnh của công ty: tuy không thuộc trường hợp bắt buộc đổi con dấu nhưng để thống nhất với quận/tỉnh mới doanh nghiệp nên cấp đổi con dấu nếu con dấu cũ có thể hiện quận/ tỉnh cũ.

Kể từ ngày 01/07/2015 đến nay, công ty có quyền lựa chọn số lượng, hình thức, nội dung con dấu (nội dung con dấu chỉ bắt buộc có thông tin tên công ty và mã số doanh nghiệp). Trường hợp có nhiều hơn một con dấu, các con dấu của doanh nghiệp cần phải được khắc với nội dung và hình thức giống nhau.

Năm 2021, cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh không quản lý con dấu và cũng không thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp (Trừ các doanh nghiệp đặc thù không do Sở Kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), không đăng tải mẫu dấu lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn tới thay đổi thông tin thuế, hóa đơn đã phát hành

Các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn tới thay đổi thông tin thuế, hóa đơn như sau:

 • Thay đổi tên công ty
 • Thay đổi trụ sở kinh doanh
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận nhưng không phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế.

Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi thì không phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Khi doanh nghiệp thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở cần liên hệ với bên cung cấp hóa đơn điện tử/ cơ quan thuế để thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành của công ty.

Thay đổi tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp liên hệ chặt chẽ với thương hiệu, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, do đó khi thay đổi tên doanh nghiệp, công ty cần chú ý thay đổi các nội dung cơ bản sau:

 • Thay đổi thông tin liên quan đến Văn bằng đăng ký nhãn hiệu;
 • Thay đổi thông tin trên các Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh: Giấy phép kinh doanh lữ hành, Giấy phép xuất khẩu lao động, Giấy phép an ninh trật tự, Giấy phép kinh doanh vận tải…
 • Thay đổi thông tin về chữ ký số, hóa đơn, thông tin đăng ký bảo hiểm của doanh nghiệp;
 • Thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng;
 • Thông báo với các đối tác, lập phụ lục hợp đồng…
 • Thay đổi biển công ty

Ngay khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có tên công ty mới, doanh nghiệp cần làm các thủ tục để thay đổi các nội dung nêu trên.

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Công ty khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính cần chú ý thực hiện các nội dung sau:

 • Kiểm tra điều kiện đặt trụ sở của doanh nghiệp. Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định cụ thể. Doanh nghiệp cần đảm bảo địa chỉ đăng ký rõ ràng tránh gây ảnh hưởng tới việc liên lạc với cơ quan nhà nước. Trong trường hợp không thể liên lạc được với doanh nghiệp bằng trụ sở chính, doanh nghiệp có thể bị khóa mã số thuế. Ngoài ra, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không được đặt tại chung cư, tập thể.
 • Trường hợp chuyển trụ sở chính khác quận thì phải thực hiện thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế tại chi Cục thuế hiện tại. Sau khi có kết quả xác nhận nghĩa vụ thuế của chi Cục thuế cũ, doanh nghiệp bắt đầu thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thông tin địa chỉ mới, doanh nghiệp thông báo về sự thay đổi các nội dung sau: Hóa đơn đã phát hành; Các giấy phép con nếu có; Văn bằng đăng ký nhãn hiệu; biển hiệu công ty; …

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Công ty khi thay đổi ngành nghề kinh doanh cần chú ý thực hiện các nội dung sau:

 • Kiểm tra các điều kiện đối với các ngành nghề kinh doanh;
 • Trước khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh hoặc cấp giấy phép kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Kể từ ngày 20/08/2018 khi đăng ký ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp sẽ lấy theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam trong Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, thay vì quyết định 337/QĐ-BKH như trước đây.
 • Nội dung toàn bộ ngành nghề được thể hiện tại Giấy xác nhận thay đổi khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp và công bố trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

 • Theo Luật Doanh nghiệp 2020 các doanh nghiệp được giảm vốn khi đáp ứng điều kiện và chỉ được giảm theo tỷ lệ phần trăm đang sở hữu. Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.
 • Các doanh nghiệp được phép tăng vốn theo nhu cầu và phải thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày góp vốn. Chú ý: Doanh nghiệp góp đủ vốn tăng sau đó làm thủ tục thay đổi tại Sở Kế hoạch đầu tư. Việc góp vốn bằng chuyển khoản là bắt buộc nếu thành viên, cổ đông công ty là pháp nhân; đối với cá nhân nếu có thể thực hiện góp vốn qua tài khoản càng tốt nhưng không bắt buộc.
 • Khi tăng hay giảm vốn điều lệ doanh nghiệp chú ý đến mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu mức vốn tối thiểu.
 • Trong trường hợp thay đổi mức vốn điều lệ làm thay đổi bậc thuế môn bài của doanh nghiệp thì năm kế tiếp doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài theo mức vốn mới.

Thay đổi cơ cấu vốn góp, cơ cấu thành viên doanh nghiệp

Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn góp của doanh nghiệp cần chú ý các nội dung sau:

 • Việc chuyển nhượng cần chú ý tới vốn tối thiểu để trở thành người đại diện pháp luật hoặc trường hợp tăng thêm thành viên góp vốn thì phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có điều kiện đối với ngành nghề yêu cầu thành viên/cổ đông công ty giữ tỷ lệ tối thiểu hoặc chứng chỉ hành nghề như kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán,…
 • Khi doanh nghiệp chuyển nhượng sẽ phát sinh liên quan đến việc kê khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn và nghĩa vụ nộp thuế nếu có lãi.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì hiện nay, công ty cổ phầncông ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có thể vì những lý do chủ quan hoặc khách quan, doanh nghiệp cần tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật, do đó cần chú ý các nội dung sau:

 • Kiểm tra các trường hợp không thay đổi được người đại diện: Trường hợp người đại diện theo pháp luật cũ đang bị treo mã số thuế thì doanh nghiệp không được thay đổi người đại diện theo pháp luật; Người đang quản lý doanh nghiệp hiện đang bị treo mã số thuế thì cũng không thể đăng ký làm người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp; Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp không được thực hiện đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật; Cá nhân từng là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ một đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản thì cũng không được làm người đại diện pháp luật mới cho công ty.
 • Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cần lưu ý việc đăng ký thông tin chủ tài khoản ngân hàng, thông báo việc thay đổi cho đối tác và cơ quan bảo hiểm.
 • Đối với doanh nghiệp có giấy phép con liên quan đến thông tin người đại diện thì phỉ làm thủ tục thay đổi cho phù hợp với thông tin người đại diện mới. Doanh nghiệp có thể chọn phương án bổ sung thêm đại diện theo pháp luật để hạn chế việc thay đổi giấy phép con đang thể hiện tên đại diện theo pháp luật hiện tại.
 • Khi thay đổi người đại diện có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện mới cần lưu ý thủ tục kê khai thế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng.

Một số câu hỏi liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

Thay đổi cổ đông sáng lập có phải làm thay đổi đăng ký kinh doanh?

Đối với công ty cổ phần khi thay đổi, chuyển nhượng cổ đông công ty không phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh/ Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định). Tuy nhiên, Cổ đông, công ty phải có đủ hồ sơ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân cho hoạt động chuyển nhượng cổ phần.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh có phải đóng dấu?

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Đã là Giám đốc công ty cổ phần có được làm tiếp giám đốc công ty khác?

Luật doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty cổ phần không được đồng thời là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác để phù hợp với nhu cầu thuê giám đốc, tổng giám đốc của các doanh nghiệp hiện nay. Trừ trường hợp giám đốc, tổng giám đốc công ty đại chúng.

Công ty hoạt động bao nhiêu năm thì được giảm vốn?

Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho, thành viên, cổ đông thì được giảm vốn.

Thời hạn góp đủ vốn khi thay đổi tăng vốn điều lệ?

Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi. Do đó khi tăng vốn, doanh nghiệp phải góp đủ vốn tăng sau đó làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi trụ sở có cần khắc lại dấu pháp nhân?

Pháp luật không có quy định bắt buộc về việc thay đổi địa chỉ khác quận phải khắc lại dấu pháp nhân. Tuy nhiên, trường hợp con dấu có thể hiện quận cũ, doanh nghiệp nên khắc lại dấu cho phù hợp với địa chỉ trụ sở ở quận mới.

Dịch vụ của Công ty Luật Việt An về thay đổi đăng ký doanh nghiệp

 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi tên công ty.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi vốn điều lệ.
 • Tư vấn điều kiện, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để chuyển nhượng vốn, thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty.
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn đăng ký tài khoản của doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.
 • Tư vấn và xác nhận nghĩa vụ thuế khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh….

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nội thông qua dịch vụ của công ty Luật Việt An, Quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị các tài liệu để Luật Việt An soạn thảo hồ sơ và ký hồ sơ, mọi công việc còn lại sẽ do Luật Việt An thực hiện toàn bộ. Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO