Cấp lại Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

Các quy định mới của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan đã tạo điều kiện cho các nhà thầu nước ngoài được thực hiện đấu thầu và thực hiện các dự án thầu tại Việt Nam. Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu phụ. Tuy nhiên, khác với nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài phải được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu. Trong một số trường hợp, nhà thầu nước ngoài sẽ bị thu hồi Giấy phép hoạt động xây dựng, cần cấp lại Giấy phép này. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết thủ tục cấp Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài sau đây.

Giấy phép nhà thầu

Căn cứ pháp lý

 • Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020.
 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Thông tư 38/2022/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài là gì?

Theo quy định của pháp luật, nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi được cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy phép, gọi là Giấy phép hoạt động xây dựng.

Khoản 10 Điều 3 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định Giấy phép hoạt động xây dựng là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho nhà thầu nước ngoài theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu theo quy định của Việt Nam.

Như vậy, các hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Điều kiện cấp Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

Để được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng, các nhà thầu nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện, cụ thể:

 • Nhà thầu nước ngoài có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư/nhà thầu chính (phụ).
 • Phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu). Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.
 • Phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

Quy định về cấp lại Giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài sau khi bị thu hồi

Pháp luật chưa quy định việc cấp lại Giấy phép hoạt động xây dựng do mất hay hư hỏng mà hiện chỉ quy định cấp lại Giấy phép trong một số trường hợp bị thu hồi.

Các trường hợp thu hồi Giấy phép hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Nhằm thực hiện quản lý hoạt động xây dựng của các nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam, pháp luật đã có quy định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động xây dựng. Theo đó, nhà thầu nước ngoài sẽ bị thu hồi Giấy phép hoạt động xây dựng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cụ thể là các loại văn bản, giấy tờ sau:
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;
 • Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu và bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 03 năm gần nhất (đối với trường hợp không thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu);
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu);
 • Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của dự án/công trình.
 • Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung giấy phép hoạt động xây dựng;
 • Giấy phép hoạt động xây dựng bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng;
 • Giấy phép hoạt động xây dựng được cấp không đúng thẩm quyền.

Cấp lại Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài sau khi bị thu hồi

Để đảm bảo lợi ích cho các nhà thầu nước ngoài khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhà nước đã có quy định về cấp lại Giấy phép hoạt động xây dựng. Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, việc cấp lại Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài được thực hiện như sau:

 • Nhà thầu nước ngoài sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy phép hoạt động xây dựng trong trường hợp việc thu hồi Giấy phép hoạt động xây dựng không có lỗi chủ quan xuất phát từ chính phía nhà thầu mà bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng, như:
 • Ghi sai thông tin về tên nhà thầu;
 • Ghi sai tên quốc gia mà nhà thầu trực thuộc;
 • Ghi sai nhiệm vụ thầu của nhà thầu nước ngoài,…
 • Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm cấp lại giấy phép hoạt động xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép hoạt động xây dựng bị thu hồi.
 • Đặc biệt, đối với các vi phạm có tính nghiêm trọng như giả mạo các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng, sửa chữa, tẩy xoá làm sai lệch nội dung của Giấy phép hoạt động xây dựng đã được cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài chỉ xem xét cấp giấy phép sau 12 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi.

Lệ phí cấp lại Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

Căn cứ Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC, mức thu lệ phí cấp lại Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài được quy định cụ thể như sau:

 • Trường hợp cấp lại Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ghi sai thông tin thì không thu lệ phí.
 • Lệ phí cấp lại Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thu bằng Đồng Việt Nam.

Một số câu hỏi liên quan tới cấp lại Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài?

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 104, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng bao gồm:

 • Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên;
 • Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.

Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi Giấy phép hoạt động xây dựng?

Theo quy định của pháp luật, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài bao gồm:

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng là cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng do mình cấp;
 • Bộ Xây dựng trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng trong trường hợp giấy phép hoạt động xây dựng được cấp không đúng quy định mà cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép không thực hiện thu hồi.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về cấp lại Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO