Chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Việc tham vấn ý kiến chuyên gia trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài hiện nay không còn là một vấn đề xa lạ. Tuy nhiên, để nắm rõ về các vấn đề liên quan đến việc tham vấn này như tham vấn ý kiến chuyên gia là gì? Chi phí tham vấn là bao nhiêu? thì vẫn còn là một vấn đề khó khăn. Để giải đáp cho quý khách hàng về các thắc mắc này, công ty Luật Việt An sẽ đưa ra bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010;
 • Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

Tham vấn ý kiến chuyên gia trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Hiện nay, trong quy định của Luật Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010 không có giải thích định nghĩa thế nào là tham vấn ý kiến của các chuyên gia. Tuy nhiên, vấn đề này về tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài này có được nhắc đến tại Khoản 4 Điều 46 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010.

Cụ thể, Hội đồng trọng tự mình hoặc dựa theo yêu cầu được đưa ra bởi một hoặc các bên tranh chấp, tiến hành sử dụng quyền tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong vụ tranh chấp, để hỗ trợ cho việc giải quyết tranh chấp.

Từ nội dung quy định này, có thể suy ra được một số đặc điểm của hoạt động tham vấn ý kiến của các chuyên gia khi trọng tài trở thành phương thức giải quyết tranh chấp như sau:

 • Về chủ thể yêu cầu tham vấn ý kiến của các chuyên gia sẽ là một trong số các chủ thể sau:
 • Một trong các bên tranh chấp yêu cầu Hội đồng trọng tài tham vấn ý kiến của các chuyên gia;
 • Các bên tranh chấp đều có yêu cầu đến Hội đồng trọng tài về việc cần sự tham vấn ý kiến từ phía các chuyên gia;
 • Hội đồng trọng tài khi nhận thấy cần thiết thì có thể không cần yêu cầu của các bên mà tự mình thực hiện quyền tham vấn ý kiến chuyên gia của mình.
 • Mục đích của việc tham vấn ý kiến chuyên gia là để hỗ trợ cho quá trình giải quyết vụ việc. Tức là, ý kiến của chuyên gia có thể sẽ được sử dụng như một công cụ để Hội đồng trọng tài có thể ra quyết định cuối cùng về vụ tranh chấp.

Chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010, phí trọng tài sẽ bao gồm các khoản phí được liệt kê dưới đây:

 • Thù lao được dùng để chi trả cho trọng tài viên trong Hội đồng trọng tài, chi phí di chuyển cùng các loại chi phí khác dành cho trọng tài viên;
 • Chi phí tham vấn ý kiến của các chuyên gia và các trợ giúp khác dựa trên yêu cầu của Hội đồng trọng tài;
 • Phí hành chính;
 • Chi phí dùng để chỉ định trọng tài viên vụ việc của Trung tâm trọng tài khi mà các bên tranh chấp có yêu cầu chỉ định trọng tài viên vụ việc;
 • Chi phí khi sử dụng các dịch vụ tiện khác mà Trung tâm trọng tài cung cấp.

Dựa vào nội dung của quy định trên, có thể thấy, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia được coi là một trong các chi phí trọng tài.

Bên cạnh Khoản 1 Điều 34 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010 đã được đề cập ở trên, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia cũng được đề cập tại Khoản 4 Điều 46 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010. Theo đó, việc phân chia chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia được chia thành các trường hợp sau:

 • Trường hợp bên yêu cầu tham vấn ý kiến chuyên gia tạm ứng trước chi phí dùng để chi trả cho việc tham vấn ý kiến chuyên gia này. Trong tình huống này, bên có yêu cầu sẽ chi trả trước, sau đó khi kết thúc vụ tranh chấp, bên thua kiện sẽ là bên phải chi trả cho loại phí này theo Khoản 3 Điều 34 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010;
 • Trường hợp Hội đồng trọng tài phân bổ chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia thì các bên tranh chấp buộc phải tuân theo sự phân bổ này của Hội đồng trọng tài và chi trả đủ chi phí như những gì đã được phân chia.

Về cách tính chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia, trên thực tế, trong nội dung của Luật Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010 không có một quy định nào đề cập về cách tính loại chi phí này. Do đó, việc xác định loại chi phí này vào từng thời điểm khác nhau cũng sẽ có sự khác biệt nhất định.

Quy định về tham vấn ý kiến chuyên gia trong Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Trong Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, vấn đề liên quan đến việc tham vấn và chi phí tham vấn ý kiến của chuyên gia này được để cập tới tại Khoản 4 Điều 19. Theo đó, trong quy định này có bổ sung thêm một số nội dung mới so với quy định tương tự trong Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010. Chẳng hạn như:

 • Vấn đề tiếp cận thông tin của chuyên gia;
 • Vấn đề báo cáo của chuyên gia và ý kiến của các bên về bản báo cáo;
 • Vấn đề không nộp đủ phí tham vấn ý kiến chuyên gia.

Vấn đề tiếp cận thông tin của chuyên gia

Liên quan đến vấn đề cung cấp thông tin cho chuyên gia, trong Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, có yêu cầu các bên trong tranh chấp phải cung cấp cho các chuyên gia các thông tin có liên quan hoặc cho phép các chuyên gia có thể tự mình tiếp cận các tài liệu, hàng hóa, hoặc tài sản có liên quan. Trong khi vấn đề này không được quy định trong Luật Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010.

Vấn đề báo cáo của chuyên gia và ý kiến của các bên về bản báo cáo

Bên cạnh vấn đề tiếp cận thông tin của chuyên gia, Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam còn yêu cầu chuyên gia phải nộp báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng trọng tài và Hội đồng trọng tài phải gửi bản sao các báo cáo đó cho các bên để các bên có thể ý kiến về những loại báo cáo này.

Vấn đề khi không nộp đủ phí tham vấn ý kiến chuyên gia

Về vấn đề phí tham vấn ý kiến chuyên gia, Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cũng có sự bổ sung mới so với nội dung được quy định tại Khoản 4 Điều 46 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010. Đó là trường hợp nếu các bên tranh chấp không nộp đầy đủ chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia, thì trong mọi tình huống, Hội đồng trọng tài sẽ chỉ giải quyết vụ việc căn cứ vào hồ sơ hiện có.

Điều này cũng có nghĩa là chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia không được nộp đủ, thì ý kiến chuyên gia sẽ không trở thành một trong các căn cứ để Hội đồng trọng tài ra phán quyết cuối cùng, mà quyết định của Hội đồng trọng tài sẽ chỉ được dựa theo những gì được nêu trong hồ sơ.

Một số lưu ý dành cho các doanh nghiệp khi tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Việc nộp đầy đủ phí trọng tài là một trong các nghĩa vụ tiên quyết của các bên tranh chấp sự lựa chọn trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp của họ. Bởi việc không nộp đủ có thể dẫn tới một số hậu quả nhất định trong quá trình giải quyết tranh chấp như vụ tranh chấp không được tiếp tục giải quyết, hay căn cứ có lợi cho một bên không được tiếp nhận.

Chẳng hạn, trong trường hợp các bên tranh chấp có lựa chọn yêu cầu tham vấn ý kiến chuyên gia, tuy nhiên các bên lại không nộp đủ loại phí theo như những gì được Hội đồng trọng tài phân bổ, thì các ý kiến của các chuyên gia này có thể sẽ không được Hội đồng trọng tài sử dụng.

Vì thế, các doanh nghiệp dù với tư cách là nguyên đơn hay bị đơn, nhưng một khi đã tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, thì buộc phải lưu ý đến vấn đề phí trọng tài, trong đó có phí tham vấn ý kiến chuyên gia này.

Tuy nhiên, việc xác định một loại chi phí như phí tham vấn ý kiến chuyên gia này không phải một vấn đề dễ dàng, bởi trong Luật Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010 không có quy định cụ thể về cách tính loại chi phí này và vào mỗi thời điểm khác nhau, mức giá dành cho loại chi phí này cũng khác nhau.

Do đó, các doanh nghiệp khi quyết định tham vấn ý kiến chuyên gia cần tìm đến sự trợ giúp của các chuyên gia có uy tín, giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao như đội ngũ luật sư, tư vấn viên của công ty Luật Việt An.

Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc về chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

  Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO