Điểm mới trong Nghị định 65/2023/NĐ-CP về sáng chế

Ngày 23/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quản lý giống cây trồng. Nghị định 65/2023/NĐ-CP thay thế Nghị định số 103/2006/NĐ-CP và một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điểm mới về sáng chế. Bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ phân tích những điểm mới trong Nghị định 65/2023/NĐ-CP về sáng chế.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2022.
 • Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, và quản lý giống cây trồng.

Sáng chế là gì?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên..

Điểm mới trong Nghị định 65/2023/NĐ-CP về sáng chế

Thứ nhất, thay đổi mẫu tờ khai đăng ký bảo hộ sáng chế

Các mẫu tờ khai, mẫu văn bằng bảo hộ và hướng dẫn khai tờ khai được quy định tại Phụ lục I của Nghị định đã thay thế các mẫu tờ khai sáng chế theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN trước đó.

Ngoài ra, tại Nghị đinh này, lần đầu tiên mẫu “Đơn đề nghị xác nhận thủ tục đăng ký lưu hành dược phẩm lần đầu tiên bị chậm” và “Tờ khai yêu cầu đền bù do chậm cấp phép lưu hành lần đầu đối với dược phẩm sản xuất theo bằng độc quyền sáng chế” được ban hành để chủ bằng sáng chế có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và đền bù vì sự chậm trễ trong việc cấp phép lưu hành dược phẩm được quy định tại Điều 131a Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2022.

Thứ hai, bổ sung quy định về kiểm soát an ninh đối với sáng chế

Căn cứ quy định tại Điều 14 và Phụ lục VII của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định về thủ tục và phạm vi kiểm soát an ninh đối với sáng chế. Trong đó, bao gồm: danh sách sáng chế thuộc lĩnh vực kỹ thuật có tác động đến an ninh quốc phòng; quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế thuộc lĩnh vực kỹ thuật có tác động tới an ninh quốc phòng.

Lưu ý, thủ tục kiểm soát an ninh phải được thực hiện trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố đơn đăng ký sáng chế đó.

Ý nghĩa của Nghị định trong việc bổ sung quy định về kiểm soát an ninh đối với sáng chế:

 • Việc bổ sung quy định về kiểm soát an ninh đối với sáng chế có sự tham gia của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhằm đảm bảo quy trình đánh giá các sáng chế một cách toàn diện, bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và ngăn chặn các công nghệ có hại. Đồng thời, xác định trách nhiệm của người nộp đơn trong việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật
 • nhà nước, nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các quy trình theo pháp luật sở hữu trí tuệ quy định phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia.
 • Ngoài ra, các quy định về kiểm soát an ninh đối với sáng chế còn bảo vệ quyền nộp đơn xin cấp bằng sáng chế ra nước ngoài nếu chủ đơn có cơ sở chứng minh sáng chế xin đăng ký không phải là bí mật nhà nước.

Thứ ba, thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký xác lập bảo hộ sáng chế

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 16 Nghị định quy định người nộp đơn có quyền yêu cầu sửa đổi thêm một số thông tin trong đơn như: mã nước của người nộp đơn, địa chỉ tác giả (nếu có), sửa đổi đại diện sở hữu công nghiệp.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 16 Nghị định này, cần lưu ý:

 • Người nộp đơn có thể thực hiện quyền yêu cầu sửa đổi trên bằng văn bản mà không cần nộp Tờ khai sửa đổi như trước kia chỉ khi thời điểm yêu cầu là trước khi đơn được chấp nhận hợp lệ hoặc bị từ chối chấp nhận hợp lệ hoặc sửa đổi, bổ sung đơn trên cơ sở thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Trong trường hợp người nộp đơn sửa đổi tên, quốc tịch tác giả, tên, địa chỉ tổ chức thì người nộp đơn phải nộp kèm tài liệu chứng minh. Các tài liệu này được quy định tương tự như trường hợp sửa đổi văn bằng bảo hộ sáng chế.
 • Trường hợp thay đổi đại diện, người nộp đơn phải nộp tuyên bố thay đổi đại diện.
 • Người nộp đơn phải nộp: phí thẩm định yêu cầu sửa đổi và (chi) phí công bố thông tin sửa đổi, bổ sung theo quy định đối với từng trường hợp.

Bởi lẽ, cả quá trình chuẩn bị hồ sơ đăng ký xác lập bảo hộ sáng chế, nộp đơn rồi đến các giai đoạn thẩm định mất rất nhiều thời gian nên các thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký xác lập bảo hộ sáng chế ở Nghị định mới đã tạo điều kiện linh hoạt cho chủ đơn trong việc sửa đổi một số thông tin nhất định mà không có yêu cầu quá nặng nề. Cơ chế này giúp đơn giản hóa quy trình sửa đổi đơn, giảm gánh nặng hành chính và đẩy nhanh quá trình ghi nhận sửa đổi thông tin cho chủ đơn.

Thứ tư, quy định tách đơn đăng ký sáng chế

Theo điểm a Khoản 1 Điều 17 của Nghị định 65/2023/NĐ-CP, người nộp đơn có quyền yêu cầu tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trước khi có quyết định thẩm định hình thức hoặc thẩm định nội dung. Được

Khi thực hiện thủ tục tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, người nộp đơn phải nộp bản thuyết minh về đối tượng yêu cầu bảo hộ và nội dung thay đổi so với đơn ban đầu theo điểm c Khoản 1 Điều 17 của Nghị định.

Thứ năm, về thủ tục liên quan đến sáng chế mật

Sáng chế mật “là sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là bí mật nhà nước theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” được quy định mới trong Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2022, trong đó được hướng dẫn cụ thể về thủ tục trong Nghị định số 65/2023. Các thủ tục liên quan đến sáng chế mật được quy định từ Điều 48 đến Điều 52 của Nghị định, bao gồm:

 • Đơn đăng ký sáng chế mật được nộp dưới dạng giấy (chứ không phải dạng điện tử);
 • Các tài liệu cần cung cấp, thủ tục xử lý đơn;
 • Thời hạn thẩm định nội dung đơn sáng chế mật không qua 18 tháng;
 • Cơ chế phối hợp với Bộ Công an trong việc xác định ssự phù hợp của việc bộc lộ thông tin với quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, quy định về việc không áp dụng thủ tục khiếu nại đối với các quyết định…

Thứ sáu, bổ sung hình thức cấp văn bằng bảo hộ sáng chế

Theo Nghị định số 65/2023/NĐ-CP, văn bằng bảo hộ ở dạng giấy sẽ chỉ được cấp cho chủ đơn khi và chỉ khi họ nêu rõ yêu cầu này trong đơn đăng ký. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 29, đối với các đơn đăng ký nộp sau ngày Nghị định này có hiệu lực, thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ chỉ cấp văn bằng bảo hộ dưới dạng điện tử, trừ khi chủ đơn ngay từ khi nộp đơn có yêu cầu rõ ràng về việc cấp văn bằng bảo hộ ở dạng giấy.

Quy định này cho thấy sự thay đổi về mặt cải cách hành chính trong việc cấp văn bằng bảo hộ. Việc chuyển sang các định dạng điện tử phù hợp với xu hướng chuyển đổi số tại Việt Nam và tăng cường tính hiệu quả, giúp quy trình hành chính đơn giản và giảm sử dụng giấy tờ.

Trên đây là một số điểm mới của Nghị định 65/2023/NĐ-CP về sáng chế thông tin đến Quý khách. Đại diện sở hữu công nghiệp – Công ty Luật Việt An sẵn sàng cung cấp các dịch vụ liên quan đến đăng ký sở hữu công nghiệp để hỗ trợ Quý khách, vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO