Hoạt động khuyến mại tại Việt Nam

Trong lĩnh vực thương mại, hoạt động khuyến mại là một trong những công cụ giúp thúc đẩy khả năng mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ của khách hàng; qua đó, làm tăng doanh thu, lợi nhuận và đem lại lợi ích cho doanh nghiệp. Đây cũng là một cách mà các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để giành được khách hàng.

Theo khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại 2005 thì khuyến mại là: “hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định”.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Chủ thể thực hiện hoạt động khuyến mại

 • Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật);
 • Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

Các hình thức khuyến mại

 • Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
 • Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác;
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại;
 • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Thông báo tổ chức thực hiện khuyến mại

Các hình thức khuyến mại phải thông báo bao gồm

 • Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
 • Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Các trường hợp không phải thực hiện thông báo khuyến mại

Khi khuyến mại theo các hình thức nêu trên, thương nhân không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi:

 • Thương nhân thực hiện các chươngtrình khuyến mại  theo quy định có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
 • Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến

Thời gian thông báo: Chậm nhất 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Hồ sơ bao gồm: Thông báo thực hiện khuyến mại (Mẫu số 01, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP).

Nơi nộp hồ sơ: Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại.

Cách thức nộp hồ sơ thông báo khuyến mại

Thương nhân có thể nộp hồ sơ theo một trong các cách sau:

 • Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
 • Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
 • Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố.

Đăng ký thực hiện khuyến mại

Các hình thức khuyến mại phải đăng ký thực hiện gồm

 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi;
 • Các chương trình khuyến mại khác chưa được pháp luật quy định.

Hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại gồm

 • 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (Mẫu số 02, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP).
 • 01 Thể lệ chươngtrình khuyến mại (Mẫu số 03, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP).
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiếtvề bằng chứng xác định trúng thưởng;
 • 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Nơi nộp hồ sơ

 • Sở Công thương (đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
 • Bộ Công thương (đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên).

Thời hạn xử lý: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật

Cách thức nộp hồ sơ

Thương nhân có thể nộp hồ sơ theo một trong các cách sau:

 • Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Một số lưu ý về hoạt động khuyến mại tại Việt Nam

 • Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại. Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm.
 • Khi muốn sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã được xác nhận đăng ký hoặc thông báo trước đó, thương nhân trước khi sửa đổi, bổ sung phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoặc thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến cơ quan quản lý nhà nước nơi đã đăng ký hoặc thông báo. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.
 • Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng.

Một số câu hỏi liên quan đến hoạt động khuyến mại tại Việt Nam

Công ty tôi dự kiến tiến hành chương trình khuyến thì có phải thực hiện thủ tục thông báo khuyến mại không?

Nếu chương trình khuyến mại giảm giá của doanh nghiệp có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục thông báo khuyến mãi. Nếu không thuộc trường hợp trên, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo khuyến mại đến các Sở Công Thương nơi có địa chỉ của các đại lý, cửa hàng diễn ra hoạt động khuyến mại.

Tất cả các hình thức khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng thì không phải thông báo hoặc đăng ký với Sở công thương?

Đối với các hình thức khuyến mại phải thông báo với sở công thương mà có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng thì thương nhân không phải thực hiện thủ tục thông báo khuyến mại. Đối với các hình thức khuyến mại khác như chương trình khuyến mại mang tính may rủi hoặc các hình thức khuyến mại khác được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận thì thương nhân phải thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại với Sở công thương hoặc Bộ công thương mà không quan tâm tổng giá trị giải thưởng, quả tặng khuyến mại là bao nhiêu.

Công ty chúng tôi có chương trình khuyến mãi giá trị hàng khuyễn mại là 200 triệu đồng, thực hiện khuyến mạii tại 3 địa phương như sau:

 1. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khuyến mãi từ ngày 01/06 đến 02/06 giá trị 60 triệu đồng.
 2. Tỉnh Long An thực hiện khuyến mãi từ ngày 03/06 đến 04/06 giá trị 70 triệu đồng.
 3. Tỉnh Bình Dương thực hiện khuyến mãi từ ngày 05/06 đến ngày 06/06 giá trị 70 triệu đồng.

Vậy suy ra từng địa phương thì thực hiện khuyến mạii giá trị chưa tới 100 triệu như vậy công ty có phải thông báo với sở công thương với mỗi tỉnh không?

Tổng giá trị giải thưởng của một chương trình khuyến mại được xác định căn cứ theo tổng giá trị của toàn bộ giải thưởng trong 01 chương trình khuyến mại mà không căn cứ theo các giá trị của giải thưởng tương ứng với các địa bàn hay đối tượng khác nhau hoặc theo bất kỳ tiêu chí nào trong chương trình khuyến mại. Do đó, trường hợp Công ty nêu vẫn phải thực hiện thủ tục hành chính Thông báo hoạt động khuyến mại tới sở công thương theo quy định.

Dịch vụ của công ty luật Việt An liên quan đến hoạt động khuyến mại của doanh nghiệp

 • Tư vấn doanh nghiệp lựa chọn hình thức khuyến mại;
 • Tư vấn doanh nghiệp cách thức thực hiện thủ tục khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Soạn thảo hồ sơ, công văn thực hiện thủ tục thông báo/ đăng ký chương trình khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đại diện khách hàng thực hiện các công việc có liên quan với cơ quan nhà nước tại địa phương và trung ương;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động khuyến mại nói riêng và hoạt động doanh nghiệp nói chung theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO