Lệ phí thành lập văn phòng đại diện công ty tại Việt Nam

Việc thành lập các văn phòng đại diện của các công ty tại Việt Nam đã trở thành một lựa chọn ngày càng phổ biến để mở rộng phạm vi kinh doanh toàn cầu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, phải tuân thủ các quy định pháp luật nội địa, bao gồm chế độ phí và lệ phí để cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện. Bài viết này trình bày tóm tắt quy định này và ý nghĩa của nó trong quá trình thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Luật Phí và lệ phí 2015.
 • Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về việc thành lập, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư 47/2019/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 74/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư 143/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư 165/2016/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 74/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư số 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

Chức năng của Văn phòng đại diện công ty

 • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó
 • Văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh, chỉ được đại diện theo ủy quyền hoặc ký kết các giao dịch phục vụ hoạt động hành chính văn phòng tại địa điểm thành lập văn phòng đại điện.
 • Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân mà mình đại diện, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Văn phòng đại diện trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Quy định chung về lệ phí đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty

Đối với văn phòng đại diện do công ty nước ngoài Việt Nam thành lập

Đối tượng nộp phí, lệ phí ở đây là công ty Việt Nam, hay rõ hơn là các công ty đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam (dù có vốn đầu tư nước ngoài).

Mức phí, lệ phí

Tên phí, lệ phí Mức phí
Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp) 50.000 đồng/ lần
Phí cung cấp thông tin Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện 20.000 đồng/ lần
Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 100.000 đồng/ lần

Cơ quan thu phí, lệ phí

 • Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp được thu bởi:
  • Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp):
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Cơ quan đăng ký đầu tư thu đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông.

Lưu ý

Doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện qua mạng điện tử (Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp) được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp (không bao gồm các khoản phí khác).

Đối với văn phòng đại diện do công ty nước ngoài thành lập nói chung

Các thương nhân nước ngoài khi được cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam phải nộp lệ phí theo Thông tư riêng (Thông tư 143/2016/TT-BTC).

Mức phí, lệ phí

Mức thu lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:

 • Cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phép;
 • Cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn: 1.500.000 đồng/giấy phép.

Cơ quan thu phí, lệ phí

Phụ thuộc vào địa điểm mà văn phòng đại diện công ty nước ngoài (dự kiến) đặt trụ sở, cơ quan thu phí, lệ phí cũng là cơ quan cấp phép thành lập văn phòng đại diện, bao gồm:

 • Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty TNHH nước ngoài dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là Ban quản lý).

Đơn vị tiền tệ

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thu bằng Đồng Việt Nam.

Nhận xét

 • So với quy định về mức phí và tổ chức thu phí quy định trước năm 2017 (thực hiện theo Thông tư 133/2012/TT-BTC) thì lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không có sự thay đổi về mặt nội dung quy định.
 • Mức lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài cao hơn khá nhiều so với thành lập văn phòng đại diện của công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam (hay lệ phí đăng ký doanh nghiệp nói chung). Điều này thúc đẩy nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, đặc biệt là sau khi thương nhân nước ngoài đã có một thời gian xúc tiến và tìm hiểu thị trường thông qua văn phòng đại diện của mình ở Việt Nam.

Quy định riêng về lệ phí đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài hoạt động theo pháp luật chuyên ngành

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài khi đề nghị cấp mới, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam là người nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư 165/2016/TT-BTC.

Mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài

 • Cấp mới: 3.000.000 đồng/Giấy phép.
 • Cấp lại, sửa đổi, bổ sung: 1.500.000 đồng/Giấy phép.

Mức phí này không thay đổi so với Thông tư trước đây (Thông tư 66/2014/TT-BTC) của Bộ Tài chính.

Đơn vị tiền tệ

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam thu bằng Đồng Việt Nam.

Cơ quan thu phí, lệ phí

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng đại diện.

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài tại Việt Nam

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài khi được cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BTC.

Mức lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

 • Cấp mới: 3.000.000 đồng/Giấy phép.
 • Cấp lại, Điều chỉnh, gia hạn: 1.500.000 đồng/Giấy phép.

Cơ quan thu phí, lệ phí

Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố.

Nhận xét

 • Mức phí này không thay đổi so với Thông tư trước đây (Thông tư 177/2016/TT-BTC) của Bộ Tài chính.
 • Nhìn chung mức lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài là giống nhau, dù được quy định bởi luật chuyên ngành hay không.

Lưu ý

Các khoản phí, lệ phí trên đây là khoản phí, lệ phí thu nộp cố định bởi nhà nước, khi thực hiện doanh nghiệp còn cần chi thêm các khoản phí dịch vụ pháp lý (khi thực hiện thủ tục thành lập thông qua tổ chức khác), phí khắc dấu, phí làm biển, phí mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp, … Do vậy, doanh nghiệp cần dự trù tối đa các chi phí phát sinh, hoặc thuê dịch vụ trọn gói của một tổ chức dịch vụ để tối đa hóa hiệu quả khi thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Luật Việt An cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực doanh nghiệp. Trong đó với hơn 15 năm kinh nghiệm, chúng tôi sẵn sàng đem tới dịch vụ hiệu quả và hài lòng nhất. Quý khách hàng có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO