Mẫu Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý

(Áp dụng từ ngày 24/08/2023)

Nghị định 65/2023/NĐ-CP mới ban hành và có hiệu lực ngày 23/08/2023 đã thay thế nhiều quy định về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Trong đó, Mẫu Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý từ ngày 24/08/2023 cũng được thay thế với những cập nhật sẽ được Luật Việt An mô tả trong bài viết sau đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022.
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Chỉ dẫn địa lý là gì?

Theo định nghĩa tại Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia cụ thể.

Trên thực tế, địa danh có thể được đăng ký bảo hộ dùng cho các sản phẩm của các vùng dưới các hình thức khác nhau: nhãn hiệu thông thường (“Bến Tre” cho kẹo dừa – sản phẩm của tỉnh Bến Tre); nhãn hiệu tập thể (“Hà Giang” cho cam sành – sản phẩm của tỉnh Hà Giang), tên gọi xuất xứ (“Phú Quốc” cho nước mắm – sản phẩm của huyện đảo Phú Quốc) và chỉ dẫn địa lý (“Vinh” cho sản phẩm cam quả – sản phẩm của tỉnh Nghệ An).

Vì vậy, việc đăng ký một địa danh đủ điều kiện trở thành một chỉ dẫn địa lý là vô cùng cần thiết đối với các làng nghề truyền thống hoặc một địa phương, vùng có nhiều cơ sở, hộ kinh doanh cùng sản xuất một loại hàng hóa đặc sản của vùng miền. Nếu không kịp thời, việc sử dụng các tên địa danh để kinh doanh sản phẩm do mình sản xuất có thể bị chủ sở hữu các nhãn hiệu ngăn chặn nếu đã được đăng ký bảo hộ dưới hình thức khác là nhãn hiệu. Tuy vậy, cần lưu ý, sau khi được đăng ký thành công, chủ sở hữu quyền đối với chỉ dẫn địa lý là nhà nước (đại diện) chứ không phải chủ đơn, hay bất kỳ một cá nhân, pháp nhân độc lập nào.

Những điểm mới lưu ý trong mẫu Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý từ ngày 24/08/2023

Cập nhật thông tin người nộp đơn

Trong mẫu tờ khai mới đã thống nhất người có quyền khai và nộp đơn được gọi là Người nộp đơn thay vì Chủ đơn như trước kia.

Mẫu đơn mới cũng bổ sung thêm thông tin về giấy tờ xác minh nhân thân người nộp đơn trong trường hợp là cá nhân: số căn cước công dân.

Quy định về hình thức Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

Về hình thức bằng độc quyền, đồng thời với việc Nghị định 65/2023/NĐ-CP bổ sung quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý (hay còn gọi là Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý) dưới dạng điện tử hoặc dạng giấy.

Đối với các đơn đăng ký xác lập quyền nộp từ ngày 23 tháng 08 năm 2023 (ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định 65/2023/NĐ-CP) thì phải áp dụng quy định của Nghị định này, theo đó Văn bằng bảo hộ dạng giấy chỉ được cấp trong trường hợp người nộp đơn tích chọn yêu cầu đó trong Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý theo mẫu mới (quy định tại Điều 29.1 của Nghị định 65/2023/NĐ-CP).

Tài liệu đi kèm

Trong mục Tài liệu tối thiểu, “Bản mô tả tính chất / chất lượng / danh tiếng của sản phẩm” được đổi thành “Bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm”.

Mẫu tờ khai mới cũng không còn kèm theo “Bản đồ khu vực địa lý” dưới với vai trò Tài liệu tối thiểu, mà hiện tài liệu này được xếp vào mục Tài liệu khác, không bắt buộc có trong đơn.

Yêu cầu đối với hình thức của tài liệu kèm theo tờ khai đơn

Theo quy định của Nghị định 65/2023/NĐ-CP:

 • Mọi tài liệu được trình bày theo chiều dọc, phông chữ Times New Roman không nhỏ hơn cỡ 13, mỗi lề rộng 2cm.
 • Việc đánh số trang mọi tài liệu theo chữ số Ả-rập.
 • Cần đóng dấu giáp lai nếu có từ 2 trang trở lên trong trường hợp người nộp đơn hoặc đại diện người nộp đơn là pháp nhân.

Lưu ý về bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý

Bản mô tả tính chất đặc thù là tên gọi mới của “Bản mô tả tính chất / chất lượng / danh tiếng của sản phẩm” trước kia. Theo quy định mới, bản mô tả phải có các thông tin chủ yếu sau đây:

 • Tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do điều kiện địa lý quyết định: được xác định bằng các chỉ tiêu cảm quan, định tính, định lượng về vật lý, hóa học, sinh học. Các chỉ tiêu này phải được xác định và có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc bằng chuyên gia theo tiêu chuẩn lấy mẫu và một phương pháp thử xác định; và/hoặc
 • Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do điều kiện địa lý quyết định được xác định thông qua sự biết đến sản phẩm đó một cách rộng rãi và lựa chọn sản phẩm đó trong giới tiêu dùng liên quan, có khả năng kiểm chứng được; và
 • Điều kiện địa lý tạo nên tính chất/chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bao gồm các yếu tố về:
  • khí hậu, thủy văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác;
  • kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, bao gồm cả quy trình sản xuất truyền thống của địa phương (có thể bao gồm một, một số hoặc tất cả các công đoạn, từ sản xuất nguyên liệu, chế biến nguyên liệu đến tạo ra sản phẩm và có thể gồm cả công đoạn đóng gói sản phẩm, nếu công đoạn đó có ảnh hưởng đến tính chất/chất lượng, danh tiếng của sản phẩm), nếu quy trình đó là nhân tố tạo ra và duy trì tính chất/chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, trong đó có các thông tin rõ ràng và chi tiết đến mức có thể kiểm tra được (nếu trong các thông tin nêu trên có các thông tin bí mật, bí quyết kỹ thuật chưa được bộc lộ hoặc chưa được biết đến một cách rộng rãi bên ngoài địa phương thì người nộp đơn có quyền từ chối cung cấp các thông tin chi tiết về bí mật, bí quyết đó nếu không được cam kết bảo mật các thông tin đó theo yêu cầu của mình); và
 • Mối quan hệ hữu cơ giữa tính chất/chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý với điều kiện địa lý;
 • Thông tin về cơ chế tự kiểm tra các tính chất/chất lượng đặc thù của sản phẩm.

Lưu ý:

Điều kiện để Bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm được coi là có căn cứ và xác thực:

 • Phải kèm theo tài liệu chứng minh các thông tin về tính chất/chất lượng/danh tiếng là có căn cứ và xác thực (kết quả khảo nghiệm, nghiên cứu, điều trav…)
 • Tính chất/chất lượng được mô tả phải là đặc trưng của sản phẩm của tất cả các nhà sản xuất trong khu vực địa lý tương ứng (được xác định trên cơ sở thu thập, thống kê, phân tích, tổng hợp các thông tin, dữ liệu liên quan từ tất cả các nhà sản xuất trong khu vực địa lý hoặc theo phương pháp lấy mẫu phù hợp để đảm bảo tính đại diện cho tất cả các nhà sản xuất trong khu vực địa lý).
 • Các chỉ tiêu về vật lý, hóa học, sinh học của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải được xác định thông qua kết quả phân tích, xét nghiệm, kiểm định bởi phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định hoặc tổ chức đánh giá sự phù hợp khác được công nhận.

Lưu ý về bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý

Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý phải thể hiện đầy đủ thông tin tới mức có thể xác định chính xác vùng địa lý hội đủ các điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất/chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm. Đối với chỉ dẫn địa lý Việt Nam, Bản đồ phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý và có thể được nộp kèm theo tài liệu mô tả về khu vực địa lý.

Mẫu tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý từ ngày 24/08/2023

Dịch vụ của Luật Việt An về thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

 • Tư vấn pháp luật về thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý;
 • Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình làm thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Trên đây là một số nội dung cập nhật liên quan đến mẫu Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý từ ngày 24/08/2023. Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký chỉ dẫn địa lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO