Thẩm quyền đăng ký khuyến mại

Khuyến mại là một trong những phương pháp được ưu tiên sử dụng của các công ty, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh. Nhưng để hoạt động khuyến mại thực hiện như thế nào cho đúng, không vi phạm quy định của pháp luật thì thương nhân cần thông báo hoặc đăng ký cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách hàng về thẩm quyền đăng ký khuyến mại.

Đăng ký khuyến mại

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thương mại năm 2005;
 • Nghị định 81/2018/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP;
 • Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP.

Khuyến mại là gì?

Căn cứ Điều 88 Luật Thương mại quy định khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Các hình thức khuyến mại phải thực hiện đăng ký hoạt động khuyến mại

Theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, tùy thuộc vào từng hình thức khuyến mại mà thương nhân trước khi thực hiện một chương trình khuyến mại cụ thể phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại hoặc đăng ký hoạt động khuyến mại (trừ các trường hợp được miễn thủ tục hành chính theo quy định hoặc các trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật khác trong một số lĩnh vực có quy định khác về thủ tục hành chính).

Căn cứ Khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại năm 2005 và Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định các hình thức khuyến mại bắt buộc phải thực hiện đăng ký hoạt động thương mại:

 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi);
 • Các hình thức khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Những trường hợp không phải đăng ký khuyến mại, chỉ cần thông báo khuyến mại

 • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
 • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá);
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương);
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác;
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Căn cứ theo khoản 5 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung thông báo phải nêu rõ tên các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện chương trình khuyến mại trên cơ sở văn bản thỏa thuận/ hợp đồng giữa các thương nhân.

Thẩm quyền đăng ký khuyến mại

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định đăng ký hoạt động thương mại như sau: “Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định.

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thương nhân thực hiện khuyến mại gồm:

 • Thương nhân thực hiện khuyến mại gồm thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật.
 • Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận của thương nhân đó.

Như vậy, thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối. Thương nhân thực hiện khuyến mại này đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Và chỉ được thực hiện chương trình khuyến mại theo những hình thức nhất định khi có sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký hoạt động khuyến mại có thể ủy quyền Luật Việt An thực hiện.

Lưu ý:

 • Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Thương mại và điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, trường hợp công ty thực hiện khuyến mại cho người tiêu dùng thông qua đại lý (thương nhân phân phối) thì công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính thông báo/đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 và điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, thương nhân phân phối không có nghĩa vụ thông báo, đăng ký đối với các chương trình khuyến mại không phải do mình thực hiện. Trường hợp tự thực hiện chương trình khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh, thương nhân phân phối khi đó là thương nhân thực hiện khuyến mại và có nghĩa vụ thông báo, đăng ký đối với các chương trình khuyến mại mà mình thực hiện.

Thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký khuyến mại bao gồm các mục hồ sơ và số lượng nội dung cần chuẩn bị như sau:

STT Tên hồ sơ Số lượng
1 Bản Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP). 01 bản chính
2 Bản Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 81/2018/NĐ-CP). 01 bản chính
3 Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng 01 mẫu
4 Giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật 01 bản sao công chứng

Nội dung Bản đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:

 • Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;
 • Tên chương trình khuyến mại;
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);
 • Hình thức khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);
 • Thời gian thực hiện khuyến mại;
 • Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);
 • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;
 • Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);

Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Hình thức nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại

 • Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Nộp hồ sơ trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Nộp hồ sơ qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đến cơ quan có thẩm quyền đã được công bố.

Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký khuyến mại

Khi thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại cần gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau:

 • Sở công thương đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Bộ công thương (Cục Xúc tiến thương mại) đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Xử lý hành vi không đăng ký hoạt động khuyến mại

Căn cứ điểm c Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm d Khoản 24 Điều 3 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký, đăng ký sửa đổi (gọi chung là đăng ký) với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định khi thực hiện khuyến mại hoặc đăng ký không đúng thực tế.

Trên đây là thông tin về thẩm quyền đăng ký khuyến mại. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thủ tục, hồ sơ, giấy phép vui lòng liên hệ công ty Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO