Thành lập công ty cho thuê tài chính

Với nhu cầu tài chính hiện nay trên thị trường Việt Nam, các công ty tài chính ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong nền cấp tín dụng. Với những ưu điểm về hoạt động, cũng như điều kiện thành lập đơn giản hơn các loại hình tổ chức tín dụng khác mà xu hướng thành lập các công ty cho thuê tài chính ngày càng gia tăng. Sau đây, Luật Việt An sẽ tư vấn thành lập công ty cho thuê tài chính theo quy định pháp luật.

Đăng ký kinh doanh - Đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

 • Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (có hiệu lực từ 1/7/2024);
 • Nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính, sửa đổi bởi Nghị định 16/2019/NĐ-CP;
 • Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Thông tư 30/2015/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung qua các thời điểm.
 • Thông tư 150/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng.

Công ty cho thuê tài chính là gì?

Theo Khoản 5 Điều 3 của Nghị định 39/2014/NĐ-CP, công ty cho thuê tài chính là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính là cho thuê tài chính.

Hiện nay, theo quy định mới tại Khoản 3 Điều 120 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, công ty cho thuê tài chính được thực hiện các hoạt động ngân hàng sau:

 • Cho thuê tài chính.
 • Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức.
 • Phát hành chứng chỉ tiền gửi để huy động vốn của tổ chức.
 • Cho vay.
 • Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính.

Để được hoạt động hợp pháp, công ty cho thuê tài chính cần phải có Giấy phép thành lập và hoạt động. Theo Khoản 2 Điều 27 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty cho thuê tài chính đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, công ty cho thuê tài chính không cần tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp mà chỉ cần tiến hành thủ tục xin Giấy phép thành lập và hoạt động.

Để được cấp Giấy phép, công ty cho thuê tài chính cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

Hình thức tổ chức

Theo Điều 4 Thông tư số 30/2015/TT-NHNN, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 15/2016/TT-NHNN, Thông tư số 17/2018/TT-NHNN, Thông tư số 01/2019/TT-NHNN, Thông tư số 05/2023/TT-NHNN, công ty cho thuê tài chính được tổ chức dưới các hình thức sau:

Đối với công ty cho thuê tài chính trong nước:

 • Công ty cổ phần do các cổ đông là tổ chức và cá nhân cùng góp vốn theo quy định;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một ngân hàng thương mại Việt Nam làm chủ sở hữu;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ngân hàng thương mại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam góp vốn9 (trong đó một ngân hàng thương mại Việt Nam sở hữu ít nhất 30% tổng số vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng) hoặc các ngân hàng thương mại Việt Nam góp vốn.

Đối với công ty cho thuê tài chính liên doanh được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bằng vốn góp của bên Việt Nam (gồm một hoặc nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam) và bên nước ngoài (gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài) trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

Đối với công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một tổ chức tín dụng nước ngoài làm chủ sở hữu hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các tổ chức tín dụng nước ngoài góp vốn.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, nhà đầu tư nước ngoài được thành lập công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam dưới hình thức công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài. Vì là dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài nên trước khi tiến hành những thủ tục như thành lập doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục này được quy định tại Luật Đầu tư 2020 và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

Thành phần hồ sơ

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thẩm quyền cấp Giấy phép

Theo quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư 2020, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Trình tự thực hiện

 • Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện.

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Hiện nay, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty cho thuê tài chính được quy định cụ thể tại Thông tư số 30/2015/TT-NHNN, được sửa đổi bổ sung bởi  Thông tư số 15/2016/TT-NHNN, Thông tư số 17/2018/TT-NHNN, Thông tư số 01/2019/TT-NHNN, Thông tư số 05/2023/TT-NHNN. Cụ thể:

Thẩm quyền cấp Giấy phép

Thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty cho thuê tài chính thuộc về Ngân hàng Nhà nước.

Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép do các cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập ký.
 • Dự thảo Điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đã được Hội nghị thành lập thông qua hoặc chủ sở hữu phê duyệt.
 • Đề án thành lập công ty cho thuê tài chính đã được Hội nghị thành lập thông qua hoặc chủ sở hữu phê duyệt;
 • Tài liệu chứng minh năng lực của bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến;
 • Biên bản Hội nghị thành lập thông qua hoặc văn bản của chủ sở hữu phê duyệt dự thảo Điều lệ, đề án thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng, danh sách các chức danh quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến và lựa chọn Ban trù bị, Trưởng Ban trù bị.

Lưu ý:

 • Các văn bản tại hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phải do Trưởng Ban trù bị ký. Các văn bản do Trưởng Ban trù bị ký phải có tiêu đề: Ban trù bị thành lập và tên công ty.
 • Các bản sao giấy tờ, văn bằng phải là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu.
 • Trong mỗi bộ hồ sơ phải có danh mục tài liệu.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

 • Ban trù bị lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước (Bộ phận Một cửa).
 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép công ty cho thuê tài chính trong nước được lập 01 bộ gốc bằng tiếng Việt.
 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài được lập thành 02 bộ gốc gồm 01 bộ bằng tiếng Việt và 01 bộ bằng tiếng Anh.

Bước 2:  Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Ban trù bị xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ để xem xét chấp thuận nguyên tắc hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép không đầy đủ.
 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày gửi văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận nguyên tắc thành lập công ty cho thuê tài chính.
 • Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không chấp thuận.
 • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận nguyên tắc, Ban trù bị lập các văn bản bổ sung và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước. Quá thời hạn nêu trên, Ngân hàng Nhà nước không nhận được hoặc nhận được không đầy đủ các văn bản nêu trên thì văn bản chấp thuận nguyên tắc không còn giá trị.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ các văn bản bổ sung, Ngân hàng Nhà nước tiến hành cấp Giấy phép theo quy định. Trường hợp không cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không cấp Giấy phép.

Một số lưu ý cho doanh nghiệp

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép, công ty cho thuê tài chính phải nộp lệ phí cấp Giấy phép tại Ngân hàng Nhà nước. Theo Thông tư 150/2016/TT-BTC, lệ phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty cho thuê tài chính là 70 triệu đồng/giấy phép.
 • Mức vốn pháp định đối với công ty cho thuê tài chính là 150 tỷ đồng theo Nghị định 86/2019/NĐ-CP.
 • Công ty cho thuê tài chính phải công bố trên 01 phương tiện truyền thông của Ngân hàng Nhà nước và trên 01 tờ báo in trong 03 số liên tiếp hoặc trên 01 báo điện tử của Việt Nam ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến khai trương hoạt động.

Dịch vụ của Luật Việt An về thành lập công ty cho thuê tài chính

 • Tư vấn pháp luật về hồ sơ, thủ tục, xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho thuê tài chính;
 • Soạn thảo văn bản, hồ sơ, Giấy tờ cho khách hàng;
 • Đại điện cho khách hàng, tiến hành các thủ tục tại cơ quan nhà nước để được cấp Giấy phép;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp sau khi được thành lập.

Thông tin công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam cập nhật đến ngày 18.01.2024

 • Công ty cho thuê tài chính (CTTC) TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ (VINASHIN Finance Leasing Company Limited);
 • Công ty CTTC TNHH MTV Kexim Việt Nam (100% vốn nước ngoài) (Kexim Vietnam Leasing Company);
 • Công ty TNHH CTTC Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Leasing Company Limited);
 • Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease (100% vốn nước ngoài) (Chailease International Leasing Company Limited);
 • Công ty TNHH CTTC BIDV – Sumi Trust;
 • Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Á Châu (Asia Commercial Bank Leasing Company Limited);
 • Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Công thương Việt Nam (Industrial and Commercial Bank of Vietnam Leasing Company Limited);
 • Công ty TNHH MTV CTTC Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB Leasing Company Limited);
 • Công ty CTTC I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank no.1 Leasing Company);
 • Công ty TNHH MTV CTTC Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank Leasing Limited Company).

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về thành lập công ty cho thuê tài chính và các loại hình doanh nghiệp khác, vui lòng liên hệ đến Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO