Thay đổi đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những thủ tục hành chính bắt buộc mà doanh nghiệp / công ty khi thay đổi một số nội dung trên Giấy phép đăng ký kinh doanh, thì phải thực hiện thủ tục thay đổi này với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, doanh nghiệp tham khảo các trình tự thủ tục và hồ sơ tại các văn bản luật nếu trên, là cơ pháp lý để doanh nghiệp thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên cũng doanh nghiệp cũng có thể liên hệ tới công ty luật Việt An để được tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trường hợp tăng vốn điều lệ công ty);
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trường hợp giảm vốn điều lệ công ty);
 • Đăng ký đổi tên doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
 • Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức
 • Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 • Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (trường hợp tăng vốn điều lệ công ty);
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (trường hợp giảm vốn điều lệ công ty);
 • Đăng ký đổi tên doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;
 • Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;
 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;
 • Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn là tổ chức. Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây: a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính; c) Đăng ký doanh nghiệp qua…
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế: Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây: a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính; c) Đăng ký doanh nghiệp qua…
 • Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây: a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính; c) Đăng ký doanh nghiệp qua…

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho công ty cổ phần:

 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty cổ phần (trường hợp tăng vốn điều lệ)
  Nội dung: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty cổ phần (trường hợp tăng vốn điều lệ) * Kết quả hồ sơ – Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. – Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty cổ phần (trường hợp giảm vốn điều lệ)
  Nội dung: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty cổ phần (trường hợp giảm vốn điều lệ) * Kết quả hồ sơ: – Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. – Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.
 • Đăng ký đổi tên doanh nghiệp của công ty cổ phần
  Nội dung: Đăng ký đổi tên doanh nghiệp của công ty cổ phần * Kết quả hồ sơ: – Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. – Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.
 • Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần
  Nội dung: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần * Kết quả hồ sơ – Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. – Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.
 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần
  Nội dung: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần * Kết quả hồ sơ: – Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. – Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.
 • Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
  Nội dung: Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài * Kết quả hồ sơ: – Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng…
 • Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập
  Nội dung: Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập * Kết quả hồ sơ: – Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
  Nội dung: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
 • Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty cổ phần
  Nội dung: Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty cổ phần * Kết quả hồ sơ: – Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
  Nội dung: Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài * Kết quả hồ sơ: – Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh nghiệp tư nhân:

 • Đăng ký thay đổi tăng, giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Đăng ký đổi tên doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân;
 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tư nhân;
 • Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết);
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
 • Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân
 • Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Trình tự thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh:

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế

Công ty chỉ phải thực hiện bước 1 khi có thay đổi trụ sở công ty khác quận, khác tỉnh.

Khi công ty thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận hoặc khác tỉnh trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh. Công ty cần thực hiện thủ tục chốt nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế cũ. Sau khi có xác nhận của cơ quan thuế công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đăng ký trụ sở mới của công ty.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Luật Việt An tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến mỗi nội dung thay đổi để doanh nghiệp chuẩn bị.
 • Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Việt An luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chuyển khách hàng ký để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.
 • Nếu khách hàng tự nộp hồ sơ thì chuẩn bị hồ thay đổi tương ứng với nội dung thay đổi để nộp Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi, lệ phí công bố thông tin

Công ty nộp hồ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp.

Phương thức nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Nộp hồ sơ trực tuyến: tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Hiện nay, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 100% các hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phải nộp thông qua hình thức trực tuyến, cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận hồ sơ trực tiếp cho thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Mọi thông tin thực hiện thủ tục được thực hiện qua tài khoản đăng ký kinh doanh nghiệp và kết quả thay đổi được gửi về doanh nghiệp theo đường bưu chính, doanh nghiệp nộp lệ phí thay đổi và lệ phí công bố thông tin bằng hình thức chuyển khoản qua thẻ ATM.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Hiện tại, chỉ có một số trường hợp đặc biệt do doanh nghiệp chưa gộp mã số thuế với mã số doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh mới tiếp nhận hồ sơ giấy của doanh nghiệp trực tiếp. Khi nhận hồ sơ trực tiếp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thủ tục hành chính liên quan.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ hợp lệ sẽ bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp một trong các giấy tờ pháp lý sau cho doanh nghiệp:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với các nội dung thay đổi.
 • Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cụ thể và nêu rõ lý do.

Bước 5: Khắc lại dấu công ty

Công ty chỉ phải thực hiện bước này nếu doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin con dấu. Các trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi con dấu cho khớp với nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Công ty thay đổi tên Tiếng Việt;
 • Doanh nghiệp thay đổi loại hình công ty;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác tỉnh;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác quận (nếu trên dấu vẫn còn địa chỉ quận).

Doanh nghiệp khắc con dấu và tự quản lý con dấu mà không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào liên quan đến con dấu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ tư vấn pháp luật tại tỉnh Thừa Thiên Huế:

 • Tư vấn đầu tư: Xin giấy phép đầu tư, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tư vấn thành lập dự án, xin chủ trương đầu tư, đánh giá điều kiện đầu tư, chuyển nhượng dự án, thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện thủ tục vay vốn và các thủ tục cho nhà đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài, thực hiện xin giấy phép lao động cho nhà đâu tư, cho người lao động nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Luật sư tư vấn doanh nghiệp: Tư vấn vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luât doanh nghiệp: Xin cấp phép thành lập, xây dựng nội quy quản lý kinh doanh, thủ tục chuyển nhượng, thay đổi đăng ký kinh doanh, xử lý tranh chấp nội bộ công ty, giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp doanh nghiệp)
 • Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ: Thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, hợp đồng Li-Xăng, hợp đồng Franchise.
 • Luật sư tư vấn và giải quyết các vụ việc dân sự.
 • Luật sư tư vấn và giải quyết các tranh chấp liên quan đến kinh doanh thương mại.
 • Luật sư tư vấn và giải quyết các tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ.
 • Luât sư tư vấn các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai.
 • Luật sư tư vấn các vấn đến liên quan đến pháp luật lao động.
 • Luật sư tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật hình sự.
 • Luật sư tư vấn các vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình.
 • Các vấn đề tư vấn pháp luật nói chung tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO