Thông tư 03/2024/TT-BCT sửa đổi quy định về nhượng quyền thương mại, đơn vị phụ thuộc thương nhân nước ngoài

Ngày 30/01/2024, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 03/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại, văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ trình bày một số cập nhật chính của Thông tư này.

Thông tin Thông tư 03/2024/TT-BCT

 • Lĩnh vực, ngành: Thương mại
 • Nơi ban hành: Bộ Công thương
 • Người ký: Phan Thị Thắng
 • Ngày ban hành: 30/01/2024
 • Ngày hiệu lực: 18/03/2024

Tải về

Các văn bản được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03/2024/TT-BCT

 • Thông tư số 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
 • Thông tư số 34/2013/TT-BCT công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thông tư số 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi Tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Quy định về quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại

Cập nhật thẩm quyền

Tại Thông tư 03/2024/TT-BCT đã sửa đổi quy định khi chỉ nói chung về cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì nay đã chỉ định rõ Bộ Công Thương là cơ quan phải có trách nhiệm công bố việc xoá đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu TB-6A Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM và được công khai trên trang thông tin điện tử (website) của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoạt động nhượng quyền thương mại trên địa bàn về Bộ Công Thương.

Cập nhật website cơ sở dữ liệu về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Cũng theo quy định sửa đổi của Thông tư 03/2024/TT-BCT liên quan đến thẩm quyền quản lý cơ sở dữ liệu về đơn vị phụ thuộc thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, tên đơn vị chuyên môn phụ trách của Bộ Công Thương đã đổi từ Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin sang têng gọi mới là Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Trách nhiệm thiết lập, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam của Cục được thực hiện trên website mới được cập nhật địa chỉ http://vpdd.dvctt.gov.vn/.

Tên các cơ quan có thẩm quyền được thay đổi

Thông tư sửa đổi Tên gọi trước đây Tên gọi hiện tại
Thông tư số 09/2006/TT-BTM

 

Bộ Thương mại Bộ Công Thương
Vụ Kế hoạch và Đầu tư Vụ Kế hoạch – Tài chính
Vụ Thương mại Điện tử Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Thông tư số 11/2016/TT-BCT Vụ Kế hoạch Vụ Kế hoạch – Tài chính

Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Các trường hợp đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại bị xóa

Căn cứ theo quy đinh tại Điều 22 Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định trường hợp đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân bị xóa như sau:

 • Thương nhân kinh doanh nhượng quyền thương mại ngừng kinh doanh hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh;
 • Thương nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Nội dung về việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Thông tin Nội dung
Thẩm quyền Bộ Công Thương
Trường hợp không phải đăng ký Nhượng quyền trong nước;

Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.

Lưu ý: Phải thực hiện chế độ báo cáo đến Sở Công Thương

Hồ sơ Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;

Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại;

Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ pháp lý của các pháp nhân tham gia nhượng quyền;

Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;

Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận cho phép nhượng quyền lại trong trường hợp nhượng quyền thứ cấp.

Thủ tục Bên dự kiến nhượng quyền thương mại gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến Bộ Công thương.

Hồ sơ hợp lệ: Bộ Công thương vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân trong thời hạn 05 ngày làm việc;

Hồ sơ chưa hợp lệ: Bộ Công thương thông báo bổ sung trong thời hạn 02 ngày làm việc;

Từ chối đăng ký: Bộ Công thương thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.

Cơ sở pháp lý Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 120/2011/NĐ-CP, Nghị định 08/2018/NĐ-CP;

Thông tư số 09/2006/TT-BTM được sửa đổi bởi Thông tư 04/2016/TT-BCT, Thông tư 03/2024/TT-BCT.

Quy định về việc phân loại hàng hóa

Thay vì quy định cứng về danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu như Điều 3.1 Thông tư 34/2013/TT-BCT khi quy định về hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thông tư mới đã quy định việc phân loại hàng hóa theo mã HS và mô tả hàng hóa thực hiện theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam qua các thời kỳ như: Thông tư 156/2011/TT-BTC, Thông tư 65/2017/TT-BTC, Thông tư 09/2019/TT-BTC, Thông tư 72/2022/TT-BTC.

Theo quy định này, dù các thông tư đã hết hiệu lực tuy nhiên vẫn được áp dụng tại các điều khoản về các yếu tố liên quan đến Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức khi thực hiện phân loại và mô tả hàng hóa trong giai đoạn trước cũng không bị coi là sai sót về nội dung của hồ sơ.

Cấp phép thành lập đơn vị phụ thuộc thương nhân nước ngoài

Các biểu mẫu sử dụng trong thủ tục cấp phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BCT. Trong thông tư có quy định cách ghi số Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (mã 9 số) với 2 chữ số đầu được lấy từ mã số tỉnh thành phố. Quy định này đã được Thông tư 03/2024/TT-BCT sửa đổi theo Danh mục mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công dân đăng ký khai sinh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ mà không còn điều chỉnh riêng tại Phụ lục như Thông tư 11/2016/TT-BCT nữa. Quy định này nhằm đảm bảo việc đăng ký thành lập được thực hiện một cách chính xác và không bị mâu thuẫn với các quy định được thay đổi thường xuyên.

Thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc về:

 • Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Ví dụ về cách ghi số Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:

 • Giấy phép thứ 15 do Sở Công Thương thành phố Hà Nội cấp cho Văn phòng đại diện thứ nhất của thương nhân nước ngoài A, số Giấy phép được ghi: 01-00015-01;
 • Giấy phép thứ 6 do Ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Văn phòng đại diện thứ hai của thương nhân nước ngoài A, số Giấy phép được ghi: BQLKCNC-79-00006-02.

Dịch vụ tư vấn pháp luật của Luật Việt An

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến nhượng quyền thương mại và các vấn đề liên quan đến việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại, soạn thảo hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài phù hợp với các yêu cầu của Khách hàng và quy định của pháp luật;
 • Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp khi kinh doanh đại lý mua bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài.
 • Tư vấn các thủ tục cần thực hiện sau khi được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài.
 • Theo dõi và tư vấn pháp luật thường xuyên trong quá trình thực hiện nhượng quyền thương mại nếu khách hàng có nhu cầu.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và cần được tư vấn các vấn đề liên quan đến nhượng quyền thương mại, mua bán hàng hóa thương nhân nước ngoài xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Bài viết được cập nhật đến tháng 5/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Pháp luật doanh nghiệp

  Pháp luật doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO