Thủ tục cấp lại, gia hạn công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Hành nghề kiến trúc là hoạt động nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kiến trúc. Nhà nước quy định chứng chỉ hành nghề kiến trúc là văn bản quan trọng cần phải có đối với hoạt động này. Tuy nhiên, trong thực tế, trong quá trình sử dụng chứng chỉ hành nghề kiến trúc, nhiều khách hàng gặp khó khăn khi tiến hành các bước để cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc của mình.

Mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết thủ tục cấp lại, gia hạn công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc sau đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Kiến trúc 2019;
 • Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 35/2023/NĐ-CP;
 • Thông tư 38/2022/TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc là gì?

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc là văn bản chứng nhận được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho những người có đủ điều kiện hành nghề kiến trúc.

Chứng chỉ hành nghề có quy cách và nội dung chủ yếu theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư 03/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 28 tháng 07 năm 2020 quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Hành nghề kiến trúc là hoạt động nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kiến trúc. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế kiến trúc, cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc, kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc, nghĩa là cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;
 • Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;
 • Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Các trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc được cấp lại trong trường hợp sau đây:

 • Chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị mất hoặc hư hỏng;
 • Thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
 • Trường hợp bị thu hồi, chứng chỉ hành nghề kiến trúc chỉ được cấp lại sau 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đối với trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này hoặc sau 12 tháng kể từ ngày hết thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan về kiến trúc đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này khi bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Kiến trúc.

Hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 85/2020/NĐ-CP;
 • 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của cá nhân đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;
 • Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp và giấy tờ chứng minh thông tin cần thay đổi.

Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Hết thời hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc, cá nhân có quyền gia hạn chứng chỉ nếu đáp ứng đủ điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 28.2 Luật Kiến trúc 2019, điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

 • Chứng chỉ hành nghề kiến trúc hết thời hạn sử dụng;
 • Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục;
 • Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

Hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm:

 • Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 85/2020/NĐ-CP;
 • 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của cá nhân đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;
 • Văn bản xác nhận của cơ quan tổ chức thực hiện hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục quy định tại khoản 4, Điều 24 của Nghị định 85/2020/NĐ-CP;
 • Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp.

Thủ tục cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Thủ tục cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc là trình tự các bước cần phải thực hiện để được cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Thủ tục cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định 85/2020/NĐ-CP, bao gồm 3 bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc:

 • Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ cấp lại/gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc qua trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn về kiến trúc cấp tỉnh;
 • Cá nhân thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Việc thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC, mức thu lệ phí cấp lại, gia hạn, công nhận chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí tại điểm a khoản này, tức là: 300.000 x 50% = 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/ 01 chứng chỉ.

Bước 2: Xử lý, thẩm định hồ sơ cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc:

 • Cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Thành phần Hội đồng gồm đại diện cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc hoặc cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc, chuyên gia về kiến trúc.
 • Hội đồng và thành viên Hội đồng xét cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; hội đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người quyết định thành lập hội đồng về nội dung tham mưu, tư vấn của mình.
 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bước 3: Cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

 • Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc trong thời hạn 05 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề; 10 ngày đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
 • Thành viên Hội đồng xét gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Một số câu hỏi liên quan đến cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Phạm vi hiệu lực của chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại Việt Nam?

Căn cứ Khoản 2 Điều 27 Luật Kiến trúc 2019, chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn sử dụng là 10 năm và có giá trị sử dụng trong phạm vi cả nước.

Thẩm quyền cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như thế nào?

Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Luật Kiến trúc năm 2019, Cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về thủ tục cấp lại, gia hạn công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO