Thủ tục thông báo khuyến mại toàn quốc

Thông báo khuyến mại không chỉ là một nghĩa vụ luật định của doanh nghiệp thực hiện khuyến mại là còn là một yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh nhằm tạo sự minh bạch hóa, giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng và tạo sự quan tâm đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Để tạo thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục cho khách hàng, Công ty Luật Việt An tư vấn các nội dung cơ bản liên quan đến thủ tục thông báo khuyến mại toàn quốc trong bài viết sau đây.

Đăng ký khuyến mại

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thương mại năm 2005;
 • Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Khuyến mại là gì?

Căn cứ Điều 88 Luật Thương mại quy định khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại

Căn cứ vào Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, Thương nhân thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức sau đây:

STT Hình thức khuyến mại Lưu ý
1 Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại; Không.
2 Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; Hàng mẫu phải là hàng được kinh doanh hợp pháp mà thương nhân đang hoặc sẽ bán, cung ứng trên thị trường.

Khi nhận hàng mẫu, khách hàng không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào.

Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng mẫu và phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng mẫu, dịch vụ mẫu.

3 Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền;

 

Cách thức được cho phép:

Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

4 Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá); Tuân thủ quy định về hạn mức giảm giá, không thấp hơn giá tối thiểu quy định với một số mặt hàng và nghiêm cấm lợi dụng để phá giá hàng hóa;

Không được thực hiện với hàng thuộc diện Nhà nước định giá cụ thể;

Tổng thời gian thực hiện đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm, không bao gồm thời gian thực hiện trong khuôn khổ các chương trình khuyến mại tập trung và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5 Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ; Giá trị của phiếu phải tuân thủ quy định hạn mức tối đa về giá trị vật chất dùng để khuyến mại.

Nội dung của phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ phải bao gồm các thông tin liên quan được quy định tại Điều 97 Luật thương mại.

6 Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương); Nội dung của chương trình thi phải bao gồm các thông tin liên quan được quy định tại Điều 97 Luật thương mại và không được trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Thương nhân thực hiện khuyến mại phải tổ chức thi và trao giải thưởng theo thể lệ và giải thưởng mà thương nhân đã công bố.

7 Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác. Nội dung thông tin được thể hiện và lưu trữ trên thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức tương đương.

Lưu ý:

Nếu thương nhân khuyến mại bằng các hình thức trên nhưng rơi vào một trong các trường hợp sau đây thì không cần thông báo:

 • Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
 • Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Ngoài ra, trong trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại, thì căn cứ theo khoản 5 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, nội dung thông báo phải nêu rõ tên các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện chương trình khuyến mại trên cơ sở văn bản thỏa thuận/ hợp đồng giữa các thương nhân.

Thời hạn thực hiện thủ tục thông báo khuyến mại toàn quốc

Thương nhân phải thực hiện thông báo khuyến mại đến Sở Công Thương:

 • Tối thiểu trước 03 ngày làm việc;
 • Trước khi thực hiện khuyến mại.

Thời hạn này được căn cứ theo:

 • Ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện;
 • Ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp;
 • Thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Hồ sơ thông báo

Hồ sơ thông báo khuyến mại bao gồm Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Mẫu Thông báo bao gồm đầy đủ các nội dung sau:

 • Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại bao gồm:
 • Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;
 • Tên chương trình khuyến mại;
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);
 • Hình thức khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);
 • Thời gian thực hiện khuyến mại;
 • Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);
 • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;
 • Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại.
 • Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Cách thức nộp hồ sơ

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

 • Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
 • Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
 • Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

Thông tin khuyến mại được công khai

Sau khi nhận được hồ sơ thông báo của thương nhân, Sở Công thương có trách nhiệm công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) theo quy định của pháp luật.

Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo được công khai không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại. Nội dung thông tin phải công khai bao gồm:

 • Tên thương nhân thực hiện;
 • Nội dung chi tiết chương trình;
 • Thời gian thực hiện khuyến mại;
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại.

Sửa đổi, bổ sung nội dung thông báo khuyến mại

Trường hợp đã thực hiện thông báo đến Sở Công Thương mà có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại trước khi tiến hành sửa đổi và thực hiện trên thực tế.

Hồ sơ thông báo sửa đổi gửi đến Sở Công Thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại bao gồm 01 văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại thực hiện theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Lưu ý: Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Dịch vụ thông báo khuyến mại toàn quốc của Công ty Luật Việt An

Hiện nay, hầu hết các thương nhân đều mong muốn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại để thúc đẩy hoạt động mua bán hàng hóa dịch vụ trên toàn quốc (63 tỉnh/thành phố). Vì vậy việc thực hiện thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại không chỉ dừng lại ở địa chỉ trụ sở công ty và một số thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh mà nhiều thương nhân muốn thực hiện chương trình khuyến mại trên phạm vi toàn quốc.

Với sự phát triển của công nghệ thông tin và cải thiện chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính, hiện tại, 63 tỉnh/thành phố đều đã có trang dịch vụ công riêng để thực hiện những thủ tục cần thiết cho doanh nghiệp. Thương nhân chỉ cần sử dụng chữ ký số của thương nhân để đăng ký tài khoản và đăng nhập để nộp online một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Tuy nhiên, nhiều thương nhân còn gặp khó khăn trong việc xác định hình thức khuyến mại, soạn thảo nội dung thông báo khuyến mại. Để giúp khách hàng đạt được hiệu quả cao về mặt thời gian và chi phí trong quá trình thực hiện khuyến mại, dịch vụ của Công ty Luật Việt An sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, khắc phục các khó khăn trong quá trình soạn thảo, nộp, xử lý và nhận kết quả của thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại.

Bài viết trên của Luật Việt An đã thông tin đến quý khách những nội dung khái quát về thủ tục thông báo khuyến mại toàn quốc và dịch vụ của chúng tôi. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất và đáp ứng kịp thời với chi phí hợp lý nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO