Video về cơ cấu tổ chức, mô hình, thành lập công ty cổ phần

Xin mến chào các bạn, và chào mừng các bạn quay trở lại với Công ty luật Việt An và hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bạn về chủ đề liên quan đến Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ thì được thiết lập một bộ máy như sau: 1. Đại hội đồng cổ đông, 2. Hội đồng quản trị; 3. Giám đốc (Tổng giám đốc); 4. Ban giám soát đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty thì phải có Ban giám soát.

Trước tiên chúng ta tìm hiểu về: Đại hội đồng cổ đông là gì? và đại hội đồng cổ đông bao gồm những ai?

Nó bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết (bao gồm cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết), là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trong trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền thì người được cử phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện là bao nhiêu?

Điểm thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu về Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là gì? Đây là cơ quan quản lý công ty cổ phần, có toàn quyền nhân danh công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có không ít hơn ba thành viên, không quá mười một thành viên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

Thứ 3 là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty:

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc thuê người khác để làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cho công ty.

Họ phải chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá năm năm; và không hạn chế về số nhiệm kỳ được bổ nhiệm.

Thứ 4 là Ban kiểm soát:

Đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại và không hạn chế số nhiệm kỳ được bầu.

 

Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách cho công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

 

Trên đây là những thông tin chia sẻ về Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe video chia sẻ của Công ty Luật Việt An.

Xin tạm biệt các bạn và chúc các bạn có nhiều sức khoẻ và thành công trong công việc và kinh doanh.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO