Xử phạt vi phạm hành chính về báo cáo giám sát đầu tư dự án

Đầu tư hiện nay đã là một vấn đề rất quen thuộc với đời sống hàng ngày của chúng ta. Bởi lẽ, thị trường kinh tế của nước ta đang ngày càng hội nhập với thị trường thế giới, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Trong đó, báo cáo giám sát đầu tư dự án luôn là một hoạt động quan trọng trong quá trình thực hiện đầu tư tại Việt Nam. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ tổng hợp những quy định về xử phạt vi phạm hành chính về báo cáo giám sát đầu tư dự án.

Báo cáo đánh giá dự án đầu tư

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định số 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;
 • Nghị định 122/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế hoạch.
 • Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư;
 • Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước;

Dự án đầu tư được quy định như thế nào tại Việt Nam

Theo khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020 thì sự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Mỗi khía cạnh khác nhau thì dự án đầu tư được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, có thể khái quát về khái niệm dự án đầu tư là tập hợp các thông tin, dự liệu, hoạt động và một số yếu tố về tài chính, lao động, … để thực hiện một kế hoạch đã được lập ra trước đó. Căn cứ vào dự án đầu tư, ta có thể biết được thông tin về nhà đầu tư, các dự định mà nhà đầu tư sẽ tiến hành. Ngoài ra, dự án đầu tư còn là căn cứ quan trọng để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư và là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án.

Báo cáo giám sát dự án đầu tư tại Việt Nam

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP thì giám sát đầu tư được hiểu là hoạt động theo dõi, kiểm tra đầu tư. Giám sát đầu tư gồm giám sát chương trình, dự án đầu tư và giám sát tổng thể đầu tư.

Trách nhiệm báo cáo giám sát đầu tư dự án

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 96 Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ sử dụng, nhà đầu tư trong giám sát và đánh giá chương trình, dự án đầu tư theo đó việc lập báo cáo giám sát và đánh giá dự án theo quy định là một trong các trách nhiệm của nhà đầu tư dự án.

Thời hạn thực hiện báo cáo giám sát đầu tư dự án tại Việt Nam

Theo quy định tại khoản 11 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định về thời hạn báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đối với chủ chương trình, chủ đầu tư và nhà đầu tư:

 • Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;
 • Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau;
 • Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình dự án.

Các báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư dự án cần thực hiện tại Việt Nam

Theo quy định tại khoản 8 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ thì nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau:

 • Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm;
 • Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án;
 • Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có);

Những chủ thể nào phải lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm theo quy định?

Căn cứ quy định Điều 100 Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư bao gồm những chủ thể:

 • Chủ chương trình, chủ đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công.
 • Nhà đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công.
 • Nhà đầu tư thực hiện dự án PPP.
 • Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác.
 • Nhà đầu tư các dự án đầu tư ra nước ngoài.

Nội dung chế độ báo cáo về giám sát đầu tư dự án tại Việt Nam

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT thì nội dung chế độ báo cáo về giám sát và đánh giá đầu tư tại Phụ lục số VII kèm theo Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT.

Đồng thời, căn cứ theo Phụ lục VII Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT, danh mục chỉ tiêu thống kê về giám sát đánh giá đầu tư kỳ báo cáo theo năm bao gồm:

STT Tên chỉ tiêu Ngày nhận báo cáo
1. Số dự án thất thoát, lãng phí được phát hiện 01/3 năm sau
2. Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản
3. Số dự án chậm tiến độ
4. Số dự án được đánh giá ban đầu theo quy định
5. Số dự án được đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn theo quy định
6. Số dự án được đánh giá kết thúc theo quy định
7. Số dự án được đánh giá tác động theo quy định
8. Số dự án đã đưa vào sử dụng nhưng vấn đề kỹ thuật, không có hiệu quả

 Mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án tại Việt Nam

Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư theo mẫu tại thông tư 05/2023/TT-BKHĐT cụ thể như sau:

1. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm:
Mẫu số 01 Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm.
2. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công:
Mẫu số 02 Báo cáo đánh giá ban đầu
Mẫu số 03 Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6 tháng, cả năm)
Mẫu số 04 Báo cáo đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn
Mẫu số 05 Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư;
Mẫu số 06 Báo cáo đánh giá đột xuất
Mẫu số 07 Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư
Mẫu số 08 Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (6 tháng, cả năm)
Mẫu số 09 Báo cáo đánh giá tác động
Mẫu số 10 Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý trong năm
3. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư:
Mẫu số 11 Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6 tháng, cả năm)
Mẫu số 12 Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (6 tháng, cả năm)
4. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác:
Mẫu số 13 Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6 tháng, cả năm)
Mẫu số 14 Báo cáo đánh giá đột xuất
Mẫu số 15 Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư
Mẫu số 16 Báo cáo đánh giá kết thúc
Mẫu số 17 Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (6 tháng, cả năm)
Mẫu số 18 Báo cáo đánh giá tác động
5. Mẫu báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng:
Mẫu số 19 Báo cáo tình hình giám sát đầu tư của cộng đồng

Xử phạt vi phạm hành chính không thực hiện báo cáo giám sát đầu tư dự án tại Việt Nam

Căn cứ Điều 10 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư như sau:

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định; Không cập nhật Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư.
 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định; Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không trung thực, không chính xác.

Biện pháp khắc phục hậu quả về hành vi không thực hiện báo cáo giám sát đầu tư dự án tại Việt Nam

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định 122/2021/NĐ-CP thì biện pháp khắc phục hậu quả được quy định như sau:

 • Buộc bổ sung các nội dung còn thiếu trong trường hợp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đầy đủ nội dung đối với hành vi lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định;
 • Buộc cập nhật Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư đối với hành vi không cập nhật Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư.;
 • Buộc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định đối với hành vi không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay tìm hiểu kỹ hơn về xử phạt vi phạm hành chính về báo cáo giám sát đầu tư dự án và tìm hiểu thêm về đầu tư dự án tại Việt Nam nói chung, tư vấn soạn thảo hồ sơ báo cáo giám sát đầu tư, hỗ trợ thủ tục báo cáo giám sát đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO