Tư vấn lập báo cáo đầu tư tại Việt Nam

Một trong những thủ tục mà nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện trong quá trình đầu tư tại Việt Nam là chế độ báo cáo hoạt động đầu tư. Việc báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam giúp các cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, giám sát được tình hình thực hiện dự án cũng như thu thập được số liệu thống kê cần thiết phục vụ cho nhu cầu quản lý và điều chỉnh pháp luật cho phù hợp với thực tiễn. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An xin tổng hợp và gửi đến Quý khách hàng một số tư vấn lập báo cáo đầu tư tại Việt Nam.

Báo cáo dự án đầu tư

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư;
 • Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Quy định về chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Được quy định tại Luật Đầu tư 2020, định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư phải thực hiện các chế độ báo cáo hoạt động đầu tư (hình thức online) hoặc nộp kèm hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ngoài ra, khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì nhà đầu tư thực hiện báo cáo đột xuất.

Chủ thể thực hiện báo cáo

Theo khoản 1 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo đầu tư tại Việt Nam bao gồm:

 • Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Trong bài viết này, Luật Việt An hướng tới hướng dẫn nhóm các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam thực hiện nghĩa vụ này theo quy định hiện hành.

Chủ thể tiếp nhận báo cáo

Chủ thể có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo đầu tư là:

 • Cơ quan đăng ký đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp.
 • Cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư: UBND tỉnh.

Nội dung báo cáo

Theo quy định tại Điều 102 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, đối với báo cáo quý:

 • Vốn đầu tư thực hiện;
 • Doanh thu thuần;
 • Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Sử dụng lao động;
 • Thông tin về nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách;
 • Tình hình sử dụng đất, mặt nước.

Đối với báo cáo năm:

 • Các chỉ tiêu của báo cáo quý;
 • Chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động;
 • Các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
 • Khoản chi cho xử lý và bảo vệ môi trường;
 • Nguồn gốc công nghệ sử dụng.

Hình thức báo cáo

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư gửi các báo cáo dự án đầu tư bằng hình thức trực tuyến (online) thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ https://fdi.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx

 • Cách lấy tài khoản báo cáo đầu tư: Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư để đăng ký tài khoản và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.
 • Nhà đầu tư có trách nhiệm quản lý tài khoản của mình và cập nhật thông tin đầy đủ, đúng hạn và chính xác vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
 • Trường hợp có sự khác nhau giữa thông tin báo cáo trên Hệ thống thông tin và thông tin trong báo cáo bằng bản giấy thì căn cứ theo thông tin trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 31/2021/TT-BKHCN như sau:

 • Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư: Mẫu A.III.1 Phụ lục III
 • Báo cáo năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư: Mẫu A.III.2 Phụ lục III

Riêng đối với lĩnh vực đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thì mẫu báo cáo được quy định như sau:

 • Báo cáo quý: Mẫu A.III.3 Phụ lục III
 • Báo cáo năm: Mẫu A.III.4 Phụ lục III

Thời hạn báo cáo

 • Báo cáo quý được: trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo.
 • Báo cáo năm: trước ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo.
 • Ngoài ra, khi thực hiện điều chỉnh sự án đầu tư, báo cáo đầu tư theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP sẽ được gửi kèm hồ sơ điều chỉnh.

Hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm

Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định:

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản nhắc nhở nếu vi phạm lần đầu;
 • Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định 122/2021/NĐ-CP, theo đó;
 • Công khai các vi phạm trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Quy định về báo cáo đánh giá giám sát, đầu tư

Khác với báo cáo đầu tư được quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP, báo cáo đánh giá giám sát đầu tư được nộp trực tiếp bằng hình thức giấy và theo định kỳ nhằm phục vụ công tác giám sát tình hình đầu tư trong nước và ra nước ngoài ở Việt Nam. Quy định về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư được thể hiện ở Nghị định 29/2021/NĐ-CP.

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực đầu tư

Theo Khoản 4 Điều 83 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP, các biện pháp xử lý đối với trường hợp nhà đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo bao gồm:

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản nhắc nhở nếu vi phạm lần đầu
 • Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Đối với vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam, Điều 15 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định:

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi (i) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định; hoặc (ii) Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định.
 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi (i) Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư hoặc báo cáo không đúng thời hạn theo quy định; hoặc (ii) Báo cáo không trung thực, không chính xác về hoạt động đầu tư;

Trong hoạt động đầu tư, Điều 10 của Nghị định 122/2021/NĐ-CP, vi phạm chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư có thể bị áp dụng hình thức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định;
 • Không cập nhật Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư lên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định;
 • Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không trung thực, không chính xác.

Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đầu tư tại Việt Nam của Luật Việt An

 • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục liên quan đến Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép con;
 • Tư vấn các quy định về ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và điều kiện cụ thể với mỗi ngành nghề;
 • Tư vấn lập báo cáo đầu tư tại Việt Nam;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng lập báo cáo đầu tư và nộp cho cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn về các vấn đề sau thành lập như hợp đồng, lao động Việt Nam, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thương mại, nhượng quyền thương mại, sở hữu trí tuệ.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và cần được tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để biết thêm chi tiết!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Pháp luật đầu tư

  Pháp luật đầu tư

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO