Điều kiện thành lập công ty kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Phòng cháy, chữa cháy không còn là một ngành nghề kinh doanh xa lạ đối với bất kì người dân nào đặc biệt là trong thời gian hiện nay cùng với sự phát triển của các khi chung cư và nhu cầu nâng cao chất lượng phòng cháy, chữa cháy ngày càng được quan tâm và vô cùng cần thiết đối với bất cứ người dân nào. Vậy điều kiện, thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy là gì ? Luật Việt An xin cung cấp tới quý khách hàng điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001, sửa đổi bổ sung 2013;
 • Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
 • Thông tư số 149/2020//TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Công ty kinh doanh phòng cháy chữa cháy là gì?

Công ty phòng cháy chữa cháy được hiểu là đơn vị, tổ chức có đầy đủ các điều kiện về cở sở vật chất để cung ứng, phục vụ cho công việc loại trừ, hạn chế mức tối thiểu các nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn đồng thời nhanh chóng dập tắt khi đám cháy xảy ra, ngăn chặc cháy lan và xử lý thiệt hại về người và tài sản.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy, và chữa cháy bao gồm những ngành nghề sau:

 • Tư vấn thiết kế;
 • Tư vấn thẩm định;
 • Tư vấn giám sát;
 • Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật;
 • Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy;
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy;
 • Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;
 • Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;
 • Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Việt Nam không cam kết đối với Dịch vụ kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy trong Biểu cam kết dịch vụ của WTO tại thời điểm Việt Nam đàm phán gia nhập WTO. Trong nghị định 136/2020/NĐ-CP có quy định điều kiện thành lập công ty kinh doanh phòng cháy chữa cháy và điều kiện thành lập đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài là tương đối tương đồng. Cụ thể những điều kiện là:

Điều kiện về người đại diện theo pháp luật của công ty

 • Người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh phải có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy;
 • Người đại diện cho công ty phải có tên tại một trong các văn bản sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vụ trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;…
 • Đối với trường hợp người đứng đầu của cơ sở kinh doanh là người nước ngoài thì người này cần phải có văn bản hợp pháp hóa lãnh sự văn bằng/chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy hoặc chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy do cơ quan nước ngoài cấp.

Điều kiện cụ thể đối với ngành nghề cụ thể của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

 • Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy
 • Có địa điểm để hoạt động;
 • Có các thiết bị đảm bảo việc thực hiện các hoạt động tư vấn trên;
 • Có ít nhất 02 cá nhân cho chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy chữa cháy phù hợp với lĩnh vực tư vấn kể trên;
 • Trong 02 cá nhân này, có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chứng danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát về phòng cháy và chữa cháy;
 • Các cá nhân này phải trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh dịch vụ.
 • Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy
 • Có phòng thí nghiệm và thiết bị kiểm định được cơ quan có thẩm quyền công nhận chất lượng;
 • Có ít nhất 02 cá nhân chứng chỉ hành nghề từ vấn về phòng cháy chữa cháy phù hợp với lĩnh vực tư vấn kiểm tra, kiểm định;
 • Các cá nhân này phải trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh dịch vụ.
 • Đối vối cơ sở kinh doanh về tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
 • Có đủ thiết bị, phương tiện để bảo thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ, phục vụ huấn luyệ;
 • Địa điểm tổ chức huấn luyên, tư vấn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;
 • Có ít nhấy 01 người có trình độ đại học trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Các cá nhân này phải trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh dịch vụ.
 • Đối với cơ sở kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • Có thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy;
 • Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công được cấp Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy chữa cháy.
 • Các cá nhân này phải trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh dịch vụ.
 • Đối với cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy
 • Có địa điểm hoạt động;
 • Có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy;
 • Có ít nhất 01 người có trình độ đại học trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Các cá nhân này phải trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Điều kiện cấp các chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy

 • Để được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy thì cá nhân cần phải qua bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Chứng chỉ này sẽ do cơ sở giáo dục có chức năng đào tọa nghiệp vụ cấp và có giá trị sử dụng trên cả nước;
 • Để được cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, cá nhân cần:
 • Có trình độ cao đẳng trở lên trong ngành phòng cháy chữa cháy hoặc có trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động;
 • Đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy;
 • Đã tham gia tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định về phòng cháy chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình và đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt.
 • Để được cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật, cá nhân cần:
 • Có trình độ cao đẳng trở lên trong ngành phòng cháy chữa cháy hoặc có trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động;
 • Đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.
 • Để được cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn giam sát, cá nhân cần:
 • Có trình độ cao đẳng trở lên trong ngành phòng cháy chữa cháy hoặc có trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động;
 • Đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy;
 • Đã tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
 • Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.
 • Để được cấp Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy chữa cháy thì cần:
 • Có trình độ cao đẳng trở lên trong ngành phòng cháy chữa cháy hoặc có trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động;
 • Đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy;
 • Đã tham gia thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, các ngành nghề khác phù hợp trong trường hợp này sẽ bảo gồm: Kiến trúc và quy hoạch; xây dựng; quản lý xây dựng; công nghệ ký thuật cơ khí; công nghệ kỹ thuật điện; điện tử và viện thông; công nghệ dầu khí và khai thác; kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông.

Trên đây là một vài thông tin về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh phòng cháy và chữa cháy. Nếu quý khách còn vướng mắc gì hãy liên hệ với Công ty luật Việt An để được tư vấn cụ thể nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO