Hoạt động thương mại điên tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trong thời gian gần đây, thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới cùng với nhiều công nghệ tiên tiến mới được giới thiệu trong quá trình hoạt động và phát triển. Thương mại điện tử (TMĐT) cho phép các công ty thiết lập sự hiện diện thị trường hoặc nâng cao vị thế thị trường hiện tại bằng cách cung cấp chuỗi phân phối rẻ hơn và hiệu quả hơn cho các sản phẩm hoặc dịch vụ. Sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động này đã thu hút nhà đầu tư nước ngoài đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam. Bài viết này, Luật Việt An có một số ý kiến pháp lý về hoạt động thương mại điện tử của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;
 • Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018;
 • Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013;
 • Biểu cam kết WTO.

Quy định về hoạt động thương mại điện tử

Theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 thì Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.

Nhà đầu tư nước ngoài được tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm:

 • Cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam;
 • Thương nhân, tổ chức nước ngoài có sự hiện diện tại Việt Nam thông qua hoạt động đầu tư, lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc thiết lập website dưới tên miền Việt Nam.

Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì hoạt động thương mại điện tử có các hình thức tổ chức như sau:

 • Website thương mại điện tử bán hàng
 • Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:
  • Sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Website đấu giá trực tuyến;
  • Website khuyến mại trực tuyến;
  • Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

Hoạt động Website thương mại điện tử bán hàng

Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Như vậy, Website thương mại điện tử bán hàng là trang web do doanh nghiệp tạo lên để phục vụ cho hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ của chính mình. Để đi vào hoạt động doanh nghiệp cần đảm bảo các điều kiện sau:

 • Có ngành nghề phù hợp với hoạt động cung cấp trên website thương mại điện tử bán hàng.
 • Thông báo với Bộ Công thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.
 • Xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa trong trường hợp có tiến hành hoạt động bán lẻ hàng hóa trực tiếp website thương mại điện tử bán hàng.

Thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Việc tiếp nhận, xử lý thông báo website thương mại điện tử bán hàng được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ trên website thương mại điện tử bán hàng

Điều kiện xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ trên website thương mại điện tử bán hàng

 • Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ trên website thương mại điện tử bán hàng

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
 • Bản giải trình có nội dung:
 • Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP;
 • Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;
 • Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;
 • Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định này.
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

Hoạt động Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại.

Như vậy, bản chất của website này là Nhà cung cấp sẽ cung cấp môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

Điều kiện hoạt động Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

 • Có đăng ký ngành nghề kinh doanh cung cấp dịch vụ thương mại.
 • Xin cấp Giấy phép kinh doanh cung cấp dịch vụ thương mại
 • Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với Bộ Công thương.

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Quý khách hàng vui lòng tham khảo và điều kiện tương tự tại phần Thủ tục Xin cấp Giáy phép kinh doanh bán lẻ trên website thương mại điện tử bán hàng nêu trong bài viết này.

Thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với Bộ Công thương

Sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần bổ thực hiện tiếp thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với Bộ Công thương.

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

 • Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
 • Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định bao gồm các nội dung:
 • Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;
 • Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.
  • Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các nội dung sau:
  • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Mô tả quy trình giao dịch đối với từng loại giao dịch có thể tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch;
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử trong những giao dịch thực hiện trên sàn;
  • Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 69 Nghị định này;
  • Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.
  • Cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website cung cấpdịch vụ thương mại điện tử.
 • Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.
 • Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

Dịch vụ của công ty luật Việt An liên quan hoạt động thương mại điện tử của nhà đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn điều kiện, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động về thương mại điện tử
 • Tư vấn thủ tục, điều kiện xin cấp Giấy phép kinh doanh
 • Tư vấn thủ tục, điều kiện thông báo thương mại điện tử bán hàng
 • Tư vấn thủ tục, điều kiện, hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh các loại giấy phép.
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO