Lệ phí thành lập hộ kinh doanh cá thể

Việc thành lập hộ kinh doanh cá thể đang đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các cá nhân, hộ gia đình khởi nghiệp, kinh doanh vừa và nhỏ với số vốn không lớn và quy mô nhỏ. Ở một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nhu cầu này lại càng lớn. Để hoàn thành thủ tục đăng kí doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh phải thực hiện việc trả mức lệ phí theo quy định cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến lệ phí thành lập hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Luật phí và lệ phí 2015, sửa đổi bổ sung năm 2023.
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng kí doanh nghiệp
 • Thông tư85/2019/TT-BTChướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 106/2021/TT-BTC.
 • Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, sửa đổi bổ sung gần nhất bởi Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND.

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Lệ phí thành lập hộ kinh doanh cá thể

Theo Thông tư  85/2019/TT-BTC, khi thành lập hộ kinh doanh cá thể, người yêu cầu cần nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thuộc khái niệm của lệ phí đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Theo quy định hiện hành, mức thu lệ phí thành lập hộ kinh doanh cá thể thuộc về  Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Như vậy, lệ phí thành lập hộ kinh doanh cá thể không được quy định một mức cụ thể nào. Việc thu phí cho hoạt động kinh tế kinh doanh này phụ thuộc vào quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại nơi đăng kí hộ kinh doanh cá thể. Theo thông tin của một số đơn vị hành chính, lệ phí Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể hiện nay là 100.000 đồng/ lần. Đây cũng là mức thu được quy định tại Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND, áp dụng cho thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Hà Nội.

Nguyên tắc về mức thu lệ phí đối Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Mức thu các khoản phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định theo khoản 1 Điều 22 Luật phí và lệ phí, đảm bảo nguyên tắc và căn cứ sau:

 1. Nguyên tắc xác định mức thu phí, lệ phí đảm bảo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Luật Phí và lệ phí.
 2. Xây dựng mức thu các khoản phí, lệ phí cần đảm bảo:
 • Căn cứ mức thu phí, lệ phí hiện hành (nếu có) để làm cơ sở đề xuất mức thu.
 • Phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí. Mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến.
 • Đối với các khoản phí, lệ phí vừa thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Tài chính vừa thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (như: phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống; phí thăm quan danh lam thắng cảnh; phí thăm quan di tích lịch sử; phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng; phí thư viện; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí đăng ký giao dịch bảo đảm; lệ phí đăng ký cư trú): Quy định mức thu phí, lệ phí cần đảm bảo tương quan với mức thu phí, lệ phí do Bộ Tài chính quy định”.
 • Tham khảo mức thu phí, lệ phí của các địa phương liền kề hoặc địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội tương đồng để bảo đảm sự hài hòa giữa các địa phương.

Các bước thành lập Hộ kinh doanh cá thể

Bước 1: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh. Quý khách có thể liên hệ và ủy quyền cho Luật An Việt để thực hiện hiện thủ tục thông báo lập hộ kinh doanh cá thể một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Điều kiện khi thành lập hộ kinh doanh cá thể

Tại khoản 1 Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

 • Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:
 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 • Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP;
 • Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.

Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Một số câu hỏi liên quan đến lệ phí thành lập địa điểm kinh doanh

Nộp lệ phí thành lập địa điểm kinh doanh ở đâu?

Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp huyện hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh.

Cơ quan nào thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng kí hộ kinh doanh cá thể?

Cơ quan thực hiện là: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở kinh doanh.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh dựa vào căn cứ nào để thu lệ phí?

Căn cứ điều kiện kinh tế – xã hội tại địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí phù hợp.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc hỗ trợ thủ tục liên quan đến thành lập hộ kinh doanh cá thể, thành lập công ty/doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO