Luật Hôn nhân và gia đình

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  Hôn nhân và gia đình

về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước  ngoài

_____________________

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài,

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia  đình về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt  Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với  nhau tại Việt Nam; nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài,  giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa  người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam; cấp Giấy  xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký  kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước  ngoài; công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ  quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc nhận  cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền  của nước ngoài; tổ chức và hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu  tố nước ngoài.

Điều 2. Bảo vệ quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước  ngoài

1.  Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên  trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được tôn trọng, bảo vệ  phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam là thành viên.

2.  Nghiêm cấm lợi dụng việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con nhằm mục đích mua bán người,  bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ và trẻ em hoặc vì mục  đích trục lợi khác.

Điều 3. Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực chữ ký  người dịch, chứng thực bản sao giấy tờ

1.  Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận để sử  dụng giải quyết các việc hôn nhân và gia đình theo quy định tại Nghị định này  phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự  theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc  theo nguyên tắc có đi có lại.

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng lập, cấp hoặc xác nhận để  sử dụng giải quyết các việc hôn nhân và gia đình theo quy định tại Chương IV của  Nghị định này được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

2.  Giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được địch ra  tiếng Việt; bản dịch phải được chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của  pháp luật.

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng lập, cấp hoặc xác nhận để  sử dụng giải quyết các việc hôn nhân và gia đình quy định tại Chương IV của Nghị  định này chỉ cần dịch ra tiếng Việt, có cam kết của người dịch về việc dịch đúng  nội dung, không cần chứng thực chữ ký người dịch.

3.  Bản sao giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu giải quyết các việc hôn nhân và gia đình có  yếu tố nước ngoài, hồ sơ đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân  và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Nghị định này phải được chứng  thực hợp lệ; trường hợp bản sao giấy tờ không có chứng thực thì phải xuất trình  bản chính để đối chiếu.

Điều 4. Trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, ghi vào sổ hộ tịch các  việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

1.  Hồ sơ giải quyết các việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy  định tại Nghị định này phải được bảo quản cẩn thận và lưu trữ theo quy định của  pháp luật.

2.  Việc đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực  thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Sở Tư pháp tỉnh,  thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Tư pháp) giải quyết được ghi  vào 01 quyển sổ hộ tịch và lưu tại Sở Tư pháp.

Việc đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con do cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan  đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của  Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là cơ quan đại diện) giải quyết được ghi vào  02 quyển sổ hộ tịch; sau khi khóa sổ, 01 quyển lưu tại cơ quan đại diện nơi đăng  ký, 01 quyển gửi về Bộ Ngoại giao để thực hiện việc cấp bản sao theo quy định  của pháp luật.

3.  Sau khi giải quyết việc đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con, công nhận việc kết  hôn, ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con theo quy định tại Nghị định này,  Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau  đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) để ghi chú vào sổ hộ tịch.

Điều 5. Lệ phí

1.  Người yêu cầu đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con, cấp Giấy xác nhận tình trạng  hôn nhân, công nhận việc kết hôn, ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của  công dân Việt Nam đã giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo  quy định tại Nghị định này phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

2.  Miễn lệ phí đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực  biên giới.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức

  Tin tức

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO