Mẫu báo cáo đăng ký khoản vay nước ngoài

Khi doanh nghiệp có thực hiện đăng ký khoản vay nước ngoài cần thực hiện báo cáo định kỳ khoản vay nước ngoài và báo cáo đột xuất khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp tới Ngân hàng Nhà nước.

Chi tiết về thời gian và mẫu báo cáo khoản vay nước ngoài như sau:

Báo cáo định kỳ khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp

Định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo, Bên đi vay phải  báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện các Khoản vay ngắn, trung và dài hạn theo mẫu tại Phụ lục 04 kèm theo Thông tư 03/2016/TT-NHNN bằng hình thức trực tuyến hoặc gửi trực tiếp.

Báo cáo đột xuất khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp

Các trường hợp đột xuất hoặc khi cần thiết, bên đi vay, ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ tài khoản thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Chi tiết mẫu báo cáo khoản vay nước ngoài như sau:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI NGẮN HẠN
KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

(Quý … năm …….)

Đơn vị: quy nghìn USD

Hình thức vay Kỳ báo cáo Kế hoạch kỳ tiếp theo
Dư nợ đầu kỳ Phát sinh trong kỳ Dư nợ cuối kỳ Rút vốn Trả gốc  
Tổng trong đó quá hạn Rút vốn Trả gốc Trả lãi Thay đổi (*) Tổng Trong đó, quá hạn Tổng số Trong đó, số ngoại tệ bán cho TCTD Tổng số Trong đó, số ngoại tệ mua từ TCTD Trả lãi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Tổng vay bằng tiền, trong đó:                          
– Vay từ công ty mẹ và các đơn vị thành viên công ty mẹ                          
– Vay từ các đơn vị khác                          
2. Tổng vay bằng hàng, trong đó:                          
– Vay từ Công ty mẹ và các đơn vị thành viên công ty mẹ                          
– Vay từ các đơn vị khác                          
3. Tổng                          

Ghi chú: (*) Nêu rõ lý do phát sinh Thay đổi tại Cột 7 và các nội dung (nếu có) ………………………………………………………………

 


Lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(ký, ghi rõ họ tên)
……, ngày ….. tháng ….. năm ……….
Đại diện hợp pháp của Bên đi vay
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn lập báo cáo

 1. Đối tượng áp dụng: Người cư trú là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thực hiện báo cáo chi tiết tình hình thực hiện các Khoản vay nước ngoài ngắn hạn không được Chính phủ bảo lãnh còn dư nợ trong kỳ báo cáo.
 2. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo ngay sau quý báo cáo.
 3. Hình thức báo cáo: Báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Bên đi vay đặt trụ sở chính.
 4. Đơn vị nhận báo cáo: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Bên đi vay đặt trụ sở chính
 5. Hướng dẫn lập báo cáo:

– Các Khoản vay thuộc phạm vi báo cáo là các Khoản vay nước ngoài ngắn hạn (có thời hạn vay đến 1 năm). Thời hạn vay được tính từ ngày dự kiến rút vốn (nhận tiền hay thông quan hàng hóa) đến ngày dự kiến trả nợ cuối cùng theo quy định tại Thỏa thuận vay. Các Khoản vay nước ngoài ngắn hạn quá hạn nhưng Bên đi vay đã thu xếp thanh toán nợ trong vòng 10 ngày kể từ ngày tròn 1 năm của Khoản vay (do đó không phải thực hiện đăng ký Khoản vay với NHNN) sẽ được báo cáo như một Khoản vay ngắn hạn.

– Bên đi vay gửi báo cáo điền Mã loại hình bên đi vay theo phân tổ loại hình như sau:

  Loại hình Bên đi vay Mã loại hình
  Nhóm doanh nghiệp (không bao gồm các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)  
1 Doanh nghiệp Nhà nước theo định nghĩa tại Luật Doanh nghiệp 2015 SOE
2 Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu từ 50% đến dưới 100% vốn Điều lệ S50
3 Doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 51% đến 100% vốn Điều lệ F51
4 Doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 10% đến 51% F10
5 Doanh nghiệp khác KHA
  Nhóm ngân hàng  
6 Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài FOB
7 Ngân hàng thương mại cổ phần khác BAK

Bên đi vay gửi báo cáo điền Mã loại hình bên đi vay tại dòng “Loại hình Bên đi vay”

– Cột 7 – Thay đổi: Điều chỉnh tăng/giảm khác của dư nợ của Khoản vay nước ngoài trong kỳ báo cáo nhưng không làm phát sinh dòng tiền do: (i) biến động tỷ giá khi quy đổi từ đồng tiền vay sang USD giữa các kỳ báo cáo; (ii) Điều chỉnh do báo cáo sai ở (các) kỳ trước; (iii) Khoản vay ngắn hạn chuyển trung dài hạn; (iv) chuyển vốn vay thành vốn góp; (v) xóa nợ;…

Cột 7 nhận giá trị (+) nếu phát sinh tăng, giá trị (-) nếu phát sinh giảm. Bên đi vay báo cáo rõ nội dung phát sinh chênh lệch.

– Cột 8 = Cột 2 + Cột 4 – Cột 5 + Cột 7

– Công thức kiểm tra: Cột 2 của Kỳ báo cáo = Cột 8 của Kỳ báo cáo liền trước

Phụ lục 4B

Tên Bên đi vay: ………………………..
Điện thoại: ………………………………
Địa chỉ: ………………………..
Loại hình bên đi vay: ………………………..

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI TRUNG, DÀI HẠN
KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

(Quý … năm ……….)

Đơn vị: nghìn nguyên tệ

Mã số Khoản vay Thông tin Khoản vay Kỳ báo cáo Kế hoạch kỳ tiếp theo Ngân hàng cung ứng dịch vụ TK
Tên Bên cho vay Kim ngạch vay Bảo lãnh Loại hình Bên cho vay Dư nợ đầu kỳ Phát sinh trong kỳ Dư nợ cuối kỳ Rút vốn Trả gốc Trả lãi
Tổng Trong đó quá hạn Rút vốn Trả gốc Trả lãi Thay đổi (*) Tổng Trong đó quá hạn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I. Tổng giá trị các Khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập hàng trả chậm (quy nghìn USD)
  xxx       xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  
 
II. Chi tiết các Khoản vay với hình thức khác (không phải dưới hình thức nhập hàng trả chậm) – Nghìn nguyên tệ
1. Các Khoản vay bằng USD
                               
                               
Tổng                                
2. Các Khoản vay bằng EUR
…..                                
…..                                
Tổng                                
3. Các Khoản vay bằng ………..
…..                                
…..

……..

                               
Tổng                                
Tổng quy nghìn USD các Khoản vay nước ngoài thuộc Mục II. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

Ghi chú: (*) Nêu rõ lý do phát sinh Thay đổi tại Cột 11 và các nội dung (nếu có) ………………………………………………………………………

 


Lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(ký, ghi rõ họ tên)
………, ngày ….. tháng ….. năm ………
Đại diện hợp pháp của Bên đi vay
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn lập báo cáo

 1. Đối tượng áp dụng:Người cư trú là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thực hiện báo cáo chi tiết tình hình thực hiện các Khoản vay nước ngoài trung, dài hạn không được Chính phủ bảo lãnh còn dư nợ trong kỳ báo cáo.
 2. Thời hạn gửi báo cáo:Chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo ngay sau quý báo cáo.
 3. Hình thức báo cáo:Báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Bên đi vay đặt trụ sở chính.
 4. Đơn vị nhận báo cáo:Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Bên đi vay đặt trụ sở chính
 5. Hướng dẫn lập báo cáo:

– Bên đi vay gửi báo cáo điền Mã loại hình bên đi vay theo phân tổ loại hình như sau:

  Loại hình Bên đi vay Mã loại hình
  Nhóm doanh nghiệp (không bao gồm các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)  
1 Doanh nghiệp Nhà nước theo định nghĩa tại Luật Doanh nghiệp 2015 SOE
2 Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu từ 50% đến dưới 100% vốn Điều lệ S50
3 Doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 51% đến 100% vốn Điều lệ F51
4 Doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 10% đến 51% F10
5 Doanh nghiệp khác KHA
  Nhóm ngân hàng  
6 Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài FOB
7 Ngân hàng thương mại cổ phần khác BAK

– Cột 1: Ghi mã số Khoản vay do phần mềm tại Trang điện tử tạo ra. Mã số này được áp dụng đối với những Khoản vay được xác nhận đăng ký sau khi Trang điện tử đi vào hoạt động và những Khoản vay đã được tạo mã sau khi thực hiện Điều tra nợ.

– Cột 4 “Bảo lãnh”: Ghi tắt đối tượng bảo lãnh cho Khoản vay theo ký hiệu sau: Bảo lãnh bởi người cư trú (R); Bảo lãnh bởi người không cư trú (NR); Khoản vay không có bảo lãnh (N).

– Cột 5 “Loại hình Bên cho vay”: ghi theo các Mã loại hình bên cho vay như sau: (i) Bên cho vay là công ty mẹ, công ty thành viên thuộc công ty mẹ (IN); (ii) Bên cho vay là: Tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính quốc tế (CI); (iii) Bên cho vay là Các đối tượng khác không thuộc 2 đối tượng nêu trên (Đối với Khoản vay hợp vốn, ghi theo Bên cho vay chiếm đa số) (KH).

– Cột 11 “Thay đổi” Điều chỉnh giá trị dư nợ trong kỳ nhưng không làm phát sinh dòng tiền do: (i) biến động tỷ giá khi quy đổi từ đồng tiền vay sang USD giữa các kỳ báo cáo; (ii) Điều chỉnh do báo cáo sai ở (các) kỳ trước; (iii) Khoản vay ngắn hạn chuyển trung dài hạn; (iv) chuyển vốn vay thành vốn góp; (v) xóa nợ; …

Cột 11 nhận giá trị (+) nếu phát sinh tăng, giá trị (-) nếu phát sinh giảm. Bên đi vay báo cáo rõ nội dung phát sinh thay đổi.

– Cột 12 = Cột 6 + Cột 8 – Cột 9 + Cột 11

– Công thức kiểm tra: Cột 6 của Kỳ báo cáo = Cột 12 của Kỳ báo cáo liền trước

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO