Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Các cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất và kinh doanh các dịch vụ phòng cháy chữa cháy cần xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều khách hàng đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị mẫu hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy đúng theo quy định của pháp luật. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy sau đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2013.
 • Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy là gì?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định một cơ sở có đáp ứng các điều kiện về kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

Sau khi xem xét hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở nếu xét thấy cơ sở đó đáp ứng đủ các điều kiện về kinh doanh phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Đặc điểm Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy và chữa cháy

 • Hình thức: Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được in trên khổ A4, khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu xanh nhạt, ở giữa có hình Công an hiệu.
 • Nội dung: Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy và chữa cháy cung cấp các thông tin về: tên cơ quan cấp trên trực tiếp, tên cơ quan cấp giấy xác nhận, tên cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, thông tin về người đại diện cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy,…
 • Mẫu giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy và chữa cháy: Mẫu số PC 34 phụ lục IX Nghị định 136/2020/NĐ-CP kèm theo danh mục đính kèm Giấy xác nhận. Xem mẫu dưới đây:

Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ

ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
(Kèm theo Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy số …. /GXN-PCCC ngày tháng….. năm… của………..)

TT Ngành, nghề được phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Mã ngành Ghi chú
1 ……..(6)……….
2
3
4

Ghi chú: Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy in trên giấy khổ A4; khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu xanh nhạt, ở giữa có hình Công an hiệu.

Điều kiện để kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Dịch vụ phòng cháy chữa cháy là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy các cá nhân và cơ sở kinh doanh cần đáp ứng các điều kiện sau:

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy:

 • Cơ sở kinh doanh dịch phòng cháy và chữa cháy gồm: Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức; hộ kinh doanh.
 • Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh phải có văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy và là người có tên tại một trong các văn bản được quy định tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.
 • Có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.
 • Bên cạnh những điều kiện chung được nêu ở trên, các cơ sở kinh doanh phòng cháy chữa cháy cần đáp ứng cả những điều kiện riêng đối với từng ngành nghề cụ thể, được quy định tại Khoản 4,5,6,7,8,9,10 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Đối với cá nhân hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy:

 • Có Chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh.
 • Hoạt động cho cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy bao gồm các bước như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy và chữa cháy.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bước 3: Xử lý hồ sơ: các cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy và chữa cháy: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy:

Theo quy định của pháp luật, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, mẫu PC33 phụ lục IX Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
 • Văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh;
 • Danh sách cá nhân có Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở; có kèm theo Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân;
 • Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động; bảng kê khai các phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh; Chứng chỉ công nhận chất lượng của phòng thí nghiệm và đánh giá hiệu chuẩn thiết bị kiểm định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

Một số câu hỏi liên quan đến Mẫu Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Những ngành nghề kinh doanh phòng cháy chữa cháy?

Theo quy định của pháp luật, những ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

 • Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy.
 • Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy.
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ về phòng cháy và chữa cháy.
 • Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.
 • Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy.
 • Huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
 • Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

Các cơ sở được phép kinh doanh phòng cháy và chữa cháy?

Các kinh doanh chỉ được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Các cơ sở được phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật bao gồm:

 • Doanh nghiệp
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 • Chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã
 • Đơn vị sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức
 • Hộ kinh doanh

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO