Mẫu số 13-HC Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 13-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP, Luật tố tụng hành chính 2015

 ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN…..(1)

 

Số: …../….. (2)/QĐST-HC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

….., ngày….. tháng ….. năm…..

QUYẾT ĐỊNH

TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN……………………….

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ toạ phiên Tòa: Ông (Bà)…………………………..

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 người): Ông (Bà)……….

Các Hội thẩm nhân dân:

1.Ông (Bà)…………………………………………………………………..

2.Ông (Bà)…………………………………………………………………..

3.Ông (Bà)…………………………………………………………………..

Căn cứ khoản 2 Điều 142, Điều 145 của Luật tố tụng hành chính;

Xét thấy:(3) …………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

  1. Tiếp tục giải quyết vụ án hành chính thụ lý số …/…/TLST-HC ngày…tháng…năm……..(4) về(5)…………………………, giữa:

Người khởi kiện:(6) ……………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Người bị kiện:(7) ………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):(8)…………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

  1. Hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ số…../…../QĐST-HC ngày…. tháng…. năm……
  2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay.(9)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 13-HC:

(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính; nếu Tòa án ra quyết định là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết tiếp tục giải quyết vụ án (ví dụ: Số 02/2017/QĐST-HC).

(3) Ghi cụ thể lý do của việc tiếp tục giải quyết vụ án hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 142 của Luật tố tụng hành chính.

(4) Ghi số ký hiệu thụ lý vụ án và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ:
Số 50/2017/TLST-HC ngày 12 tháng 6 năm 2017).

(5) Ghi trích yếu vụ án (ví dụ: “Về khiếu kiện quyết định thu hồi đất”).

(6) và (8) Nếu người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở cơ quan, tổ chức đó.

(7) Nếu người bị kiện là người có thẩm quyền thì ghi chức danh của người bị khởi kiện (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

(9) Phần cuối cùng của Quyết định cần phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của các thành viên Hội đồng xét xử (Quyết định này phải lưu vào hồ sơ vụ án); Quyết định gửi cho các đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp thì cần ghi như sau:

Nơi nhận:

– Đương sự;

– Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

– Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

ThẨm phán – ChỦ tỌA phiên Tòa

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

Email: saigon@luatvietan.vn

Dong Van Thuc Viet An home

Skype - Tiếng Việt

Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

Skype - English

Pháp luật hành chính

Hoa Giai Thanh

Quyền, nghĩa vụ của đương sự trong vụ án hành chính

Mẫu số 13-HC Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)
To tung hanh chinh

Điều 60. Người đại diện theo ủy quyền của Luật tố tụng hành chính 2015

Mẫu số 13-HC Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)
luat xu phat hanh chinh

Luật xử phạt hành chính 2017 - 09/VBHN-VPQH

Mẫu số 13-HC Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)
Bieu mau 60 mau

Đơn khởi kiện cho vụ án hành chính

Mẫu số 13-HC Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)
Phat

Giao nộp chứng cứ, tài liệu cho Tòa án hành chính

Mẫu số 13-HC Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)
CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương