09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Quyền của thành viên hội đồng thành viên công ty TNHH

Bạn góp vốn vào một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Bạn đang băn khoăn về quyền của thành viên góp vốn bao gồm những gì, theo quy định tại Điều 49, Luật doanh nghiệp 2020 quy định về quyền của các thành viên Hội đồng thành viên như sau:

Điều 49. Quyền của thành viên Hội đồng thành viên

1 – Thành viên Hội đồng thành viên có các quyền sau đây:

a) Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

b) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này;

c) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

d) Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản;

đ) Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ;

e) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

g) Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và người quản lý khác theo quy định tại Điều 72 của Luật này;

h) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

2 – Ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;

b) Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;

c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và tài liệu khác của công ty;

d) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết, quyết định đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3 – Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 2 Điều này thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Nhưng câu hỏi liên quan đến quyền của thành viên hội đồng thành viên:

1 – Những công việc thuộc về thầm quyền của thành viên hội đồng thành viên?

Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên hội đồng thành viên.

2 – Số phiếu biểu quyết của thành viên hội đồng tương ứng với tiêu chí nào?

Tương ứng vốn tỷ lệ phần vốn góp.

3 – Lợi nhuận của thành viên góp vốn được phân chia như thế nào?

Lợi nhuận của thành viên góp vốn được phân chia theo tỷ lệ phần vốn góp sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của luật này.

4 – Khi công ty tăng vốn điều lệ thì ai được ưu tiên huy động trước?

Các thành viên của Hội đồng thành viên được ưu tiên huy động trước, nếu các thành viên của hội đồng thành viên không có nhu cầu tăng thêm phần vốn góp thì Công ty sẽ huy động thêm các nhà đầu tư không phải là thành viên của hội đồng thành viên.

5 – Thành viên góp vốn có quyền định đoạt phần vốn góp của mình như thế nào?

Thành viên góp có quyền định đoạt phần vốn góp của mình, chuyển nhượng, tặng cho một phần hoặc toàn bộ tỷ lệ phần vốn góp của mình theo quy định của luật này.

6 – Thành viên hội đồng thành viên có quyền khởi kiện như thế nào?

Khi quyền lợi ích của mình bị xâm phạm, thành viên góp vốn có thể tự mình hoặc nhân danh công ty làm khởi kiện chủ tịch hồi đồng thành viên, tổng giám đốc công ty, giám đốc công ty, người đại diện pháp luật khi thấy quyền và lợi ích của mình và công ty bị xâm phạm.

7 – Thành viên hội đồng thành viên có quyền kiểm tra sổ sách giấy tờ kế toán hay không?

Có quyền kiểm tra sổ sách và các giấy tờ liên quan đến tài chính nếu thấy cần thiết.

8 – Khi thấy nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên không đúng theo quy định của pháp luật và vi phạm quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng thành viên sẽ yêu cầu cơ quan nào để hủy bỏ nghị quyết, quyết định của hội đồng thành viên?

Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết, quyết định của hội đồng thành viên trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghị quyết, quyết định có hiệu lực.

Khi bạn tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc mua một phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, bạn sẽ trở thành thành viên của Hội đồng thành viên. Do vậy bạn biết quyền của mình trong Hội trong thành viên là vô cùng quan trọng, qua đó bạn có thể quản lý phần vốn góp của mình cho tốt và hiệu quả trong kinh doanh. Tư vấn pháp luật Việt An cung cấp các dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thay đổi đăng ký kinh doanh, làm thủ tục mua phần vốn góp công ty trách nhiệm hữu hạn và các dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Luật doanh nghiệp 2020

  Luật doanh nghiệp 2020

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO