Tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho người lao động

Trong những năm gần đây, hình thức phát hành cổ phiếu cho người lao động là một trong những hình thức khen thưởng phổ biến tại Việt Nam, được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhằm tri ân sự đóng góp của người lao động. Bên cạnh đó, hình thức phát hành cổ phiếu cho người lao động còn tác động đến vốn điều lệ của công ty, làm tăng vốn điều lệ. Trong thực tế, nhiều khách hàng gặp khó khăn khi thực hiện hình thức này.Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho người lao động sau đây.

Phát hành cổ phiếu

Căn cứ pháp luật

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Chứng khoán năm 2019;
 • Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Phát hành cổ phiếu cho người lao động là gì?

ESOP là viết tắt của cụm từ “Employee Stock Ownership Plan” có nghĩa là “kế hoạch phát hành cổ phần thuộc sở hữu của người lao động” hay “kế hoạch phát hành cổ phần thưởng cho người lao động” là loại hình cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty Đại chúng.

Người lao động được nhận cổ phiếu ESOP là những lao động lâu năm, có đóng góp trong sự phát triển của công ty. Thông thường tiêu chuẩn này nằm trong Điều lệ hoặc các quy chế ban hành của công ty. Công ty có thể thưởng hoặc phát hành cổ phiếu cho người lao động với giá ưu đãi.

Tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho người lao động

Để tìm hiểu về tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho người lao động, trước hết, ta phải hiểu các khái niệm về vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu:

 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.
 • Vốn điều lệ được chia nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Giá trị của mỗi cổ phần tùy thuộc vào từng công ty khác nhau được ghi trong Điều lệ của công ty đó.
 • Cổ phiếu: Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Có thể thấy việc phát hành cổ phiếu ESOP giúp doanh nghiệp giữ chân được những người lao động có kinh nghiệm, khuyến khích họ nâng cao hiệu quả làm việc để đóng góp cho công ty, doanh nghiệp sẽ không phải chi thưởng bằng tiền mặt nên có thể giữ lại khoản tiền mặt đáng kể phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó việc phát hành cổ phiếu cho người lao động cũng là một trong những cách thức làm tăng vốn điều lệ của công ty. Bởi việc phát hành cổ phiếu làm số lượng cổ phần tăng lên, số lượng cổ phần tăng lên kéo theo sự tăng lên của vốn điều lệ của công ty.

Điều kiện phát hành cổ phiếu cho người lao động để tăng vốn điều lệ

Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định các điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, theo đó:

 • Có phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 • Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi 12 tháng không được vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
 • Có tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua.
 • Trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, nguồn vốn chủ sở hữu đủ để tăng vốn cổ phần.
 • Trường hợp công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, tổng giá trị các nguồn quy định tại khoản 4 Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP này phải đảm bảo không thấp hơn tổng giá trị vốn cổ phần tăng thêm theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 • Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của người lao động trừ trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
 • Việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật trong trường hợp phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 • Điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 60 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Thủ tục phát hành cổ phiếu cho người lao động

Để thực hiện phát hành cổ phiếu cho người lao động, làm tăng vốn điều lệ của công ty, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Gửi tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu

Tổ chức phát hành cổ phiếu phải gửi tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 61, Điều 63 và Điều 65 của Nghị định trên cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bước 2: Xử lý tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, tổ chức phát hành cổ phiếu phải công bố Bản thông báo phát hành trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành và trang web của Sở giao dịch chứng khoán. Thông báo này phải được công bố ít nhất 7 ngày làm việc trước ngày kết thúc đợt phát hành.

Bước 3: Kết thúc đợt phát hành

Ngày kết thúc đợt phát hành không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

Bước 4: Công khai kết quả đợt phát hành

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, tổ chức phát hành phải gửi báo cáo cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành công bố kết quả đợt phát hành.

Bước 5: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử lý kết quả đợt phát hành

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành hợp lệ, Uỷ ban chứng khoán thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành và gửi cho các cơ quan theo quy định của pháp luật.a

Bước 6: Tổ chức phát hành được yêu cầu chấm dứt yêu cầu phong toả số tiền thu được từ đợt phát hành

Tổ chức phát hành cổ phiếu thực hiện yêu cầu kể từ khi có thông báo nhận được kết quả đợt phát hành của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Các quyền lợi của người lao động khi nhận cổ phiếu ESOP

Người lao động khi sở hữu cổ phiếu ESOP của công ty có các quyền như:

 • Tham dự, phát biểu, biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 • Tiến hành chuyển nhượng cổ phần và nhận cổ tức theo quy định của pháp luật.
 • Xem xét, tra cứu thông tin về danh sách cổ đông; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
 • Khi công y giải thể hoặc phá sản nhận được một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho người lao động, tư vấn pháp luật doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO