Thông tư 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 8/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2023/TT-BTC (Thông tư 52) hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Toàn văn Thông tư 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP

Những thông tin cơ bản của Thông tư 52/2023/TT-BTC

Số kí hiệu: 52/2023/NĐ-CP

Ngày ban hành: 08/08/2023

Ngày bắt đầu hiệu lực: 23/09/2023

Loại văn bản: Nghị định

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Người ký: Cao Anh Tuấn

Những điểm mới của Thông tư 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

– Các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV);

– Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực DNNVV;

– Thông tin và cơ sở dữ liệu hỗ trợ DNNVV.

Các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Thông tư 52, DNNVV sẽ được hỗ trợ về công nghệ; tư vấn (không bao gồm quản lý, vận hành, duy trì hoạt động và phát triển mạng lưới tư vấn viên); hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT.

Đặc biệt, các DNNVV được hỗ trợ theo danh mục trên cần liên hệ cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV trên cơ sở hợp đồng ba bên, hợp đồng hai bên và phải căn cứ quy định tại Điều 6, 7 của Thông tư 52. Việc quy định các nội dung hỗ trợ DNNVV giúp doanh nghiệp dễ dàng xác định xem doanh nghiệp của mình có thuộc các trường hợp đó không.

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trong Thông tư 52 đã chỉ rõ các DNNVV sẽ được hỗ trợ chi phí tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự kinh danh, lĩnh vực sản xuất, chế biến và tài liệu giảng dạy cùng khóa học đào tạo trực tuyến qua công cụ dạy học trực tuyến có sẵn.

Đối với các khóa đào tạo qua hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định số 80/2021 và Mục 6 Phụ lục 3.2 Thông tư số 96/2022/BKHTT.

Thông tin và cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Với việc thực hiện quản lý, vận hành, duy trì hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, nhà nước hỗ trợ  mua sắm, xây dựng phần mềm quản lý mạng lưới tư vấn viên; mua sắm, nâng cấp, duy trì hạ tầng phần cứng, dịch vụ đường truyền, máy chủ và dịch vụ liên quan khác để lưu trữ, vận hành mạng lưới tư vấn viên; xây dựng, duy trì cập nhật dữ liệu mạng lưới tư vấn viên: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. Ngoài ra, nhà nước còn hỗ trợ chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, đánh giá việc hình thành, quản lý, vận hành, duy trì mạng lưới tư vấn viên và bồi dưỡng đào tạo phát triển mạng lưới tư vấn.

Cách xác định chi phí đào tạo về quản trị doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh

Theo Thông tư 52, cách xác định chi phí đào tạo về quản trị doanh nghiệp; khởi sự kinh doanh; đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; đào tạo trực tuyến qua công cụ dạy học trực tuyến có sẵn nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện như sau:

 • Thù lao giảng viên giảng dạy, thù lao báo cáo viên tham gia giảng dạy tại lớp học hoặc trình bày tại buổi thực tế: xác định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.
 • Chi phí ăn, ở, đi lại của giảng viên, báo cáo viên, cán bộ tổ chức lớp; giải khát giữa giờ: xác định theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính.
 • Chi phí ra đề thi, coi thi, chấm thi: xác định theo quy định tại khoản 4, điểm c khoản 8, khoản 10 Điều 8 Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài Chính.
 • Chi phí tài liệu giảng dạy, tài liệu học tập bản điện tử: xác định theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.
 • Chi phí làm thêm giờ; xác định theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.
 • Các khoản chi phí theo thực tế (khảo sát, chiêu sinh; in ấn, photo, mua tài liệu học tập; thuê hội trường, phòng học, máy tính, máy chiếu, các thiết bị phục vụ học tập; mua, thuê đường truyền, công cụ, thiết bị đặc thù và thù lao nhân viên hỗ trợ kỹ thuật cho đào tạo trực tuyến; văn phòng phẩm; khai giảng, bế giảng; chi phí cho học viên thực hành; cấp chứng nhận cho học viên; điện, nước, vệ sinh, trông giữ xe, quay phim, chụp và lưu trữ ảnh tư liệu; thông tin liên lạc của cán bộ tổ chức lớp): xác định theo nguyên tắc tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư số 52/2023/TT-BTC.

Trường hợp khoản chi liên quan đến nhiều khóa đào tạo (khảo sát, chiêu sinh, thông tin liên lạc; mua, thuê gói dịch vụ đường truyền, công cụ và thiết bị đặc thù theo thời gian cho đào tạo trực tuyến) thì phải thực hiện phân bổ chi phí cho từng khóa, theo tiêu chí phân bổ do đơn vị đào tạo xác định đảm bảo tính hợp lý của khoản chi.

 • Chi hoạt động quản lý trực tiếp một khoá đào tạo của đơn vị đào tạo theo mức quy định tại điểm m khoản 2 Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC, được sửa đổi tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính.

Nguyên tắc quản lý và sử dụng kinh phí

Về nguyên tắc quản lý và sử dụng kinh phí, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện thông qua dự toán ngân sách nhà nước giao cho các cơ quan, tổ chức hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư quy định cụ thể nội dung chi hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp; khởi sự kinh doanh; đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; đào tạo trực tuyến qua công cụ dạy học trực tuyến có sẵn bao gồm: thù lao giảng viên giảng dạy, thù lao báo cáo viên tham gia giảng dạy tại lớp học hoặc trình bày tại buổi thực tế: xác định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư 36/2018/TT-BTC.

Chi phí ăn, ở, đi lại của giảng viên, báo cáo viên, cán bộ tổ chức lớp; giải khát giữa giờ được xác định theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC; chi phí làm thêm giờ xác định theo quy định của Bộ luật Lao động, Nghị định 145/2020/NĐ-CP; chi phí tài liệu giảng dạy, tài liệu học tập bản điện tử xác định theo quy định tại Thông tư 194/2012/TT-BTC.

Lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định 80/2021/NĐ-CP khi tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, mỗi người một lần, mức chi theo thông báo của cơ sở đào tạo nghề nghiệp nhưng tối đa không quá mức quy định.

Quy trình lập, quyết định, giao dự toán, chấp hành và kế toán, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo quy định, quy trình lập, quyết định, giao dự toán, chấp hành và kế toán, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, nội dung chi, định mức chi, mức hỗ trợ và nguyên tắc thực hiện hỗ trợ quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, hướng dẫn tại thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Việc hỗ trợ căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực và định hướng ưu tiên hỗ trợ trong từng thời kỳ của ngân sách nhà nước hằng năm.

Đối với nguồn đóng góp, tài trợ, việc huy động, quản lý, thanh quyết toán kinh phí phải tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp có thỏa thuận với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về việc sử dụng khoản đóng góp, tài trợ chi trả cho phần ngân sách nhà nước hỗ trợ thì thực hiện theo đúng thỏa thuận.

Quý khách có nhu cầu tư vấn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Pháp luật doanh nghiệp

  Pháp luật doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO