Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là thủ tục bắt buộc cần thực hiện để duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu đã được cấp văn bằn bảo hộ.Theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ Ggiấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực là 10 năm kể từ ngày ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Nhãn hiệu có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm. Để gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực. Trường hợp chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực theo quy định thì văn bằng bảo hộ sẽ bị chấm dứt hiệu lực. Trình tự, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được thực hiện như sau:

Thời hạn gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đúng hạn

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quá hạn

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Trường hợp không gia hạn đăng ký nhãn hiệu theo thời hạn quy định

Trong vòng 06 tháng kể từ ngày nhãn hiệu hết hạn chủ đơn không gia hạn nhãn hiệu đúng hạn thì chủ đơn không thể thực hiện thủ tục gia hạn nhãn hiệu (dù chấp nhận việc nộp phạt gia hạn muộn). Thay vào đó chủ đơn muốn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu phải tiến hành nộp lại đơn đăng ký nhãn hiệu và sẽ được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Trường hợp chủ sở hữu từ bỏ quyền đối với nhãn hiệu

Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không có nhu cầu tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký thì cũng phải sau 05 năm kể từ ngày nhãn hiệu hết hạn thì chủ thể khác muốn đăng ký nhãn hiệu mới thể tiến hành nộp đơn để được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu này.

Ví dụ về thời hạn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 • Ngày 1/01/2012 nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.
 • Ngày 31/12/2013 nhãn hiệu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Hiệu lực nhãn hiệu tính 10 năm là từ ngày 01/01/2012 đến ngày 01/01/2022.
 • Như vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp hồ sơ gia hạn nhãn hiệu kể từ ngày 30/06/2021 đến ngày 31/12/2021.
 • Thời hạn nộp muộn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022.
 • Sau ngày 30/06/2022 chủ đơn muốn duy trì quyền sở hữu với nhãn hiệu phải tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mới cho nhãn hiệu đã hết hạn.
 • Sau ngày 01/01/2026 nếu chủ sở hữu vẫn chưa nộp lại đơn đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu đã hết hạn thì quyền nộp đơn và cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu này sẽ chuyển qua cho người nộp đơn sớm nhất.

Hồ sơ gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN);
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);
 • Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định.

Quy trình gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Bước 1: Nộp hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Khi Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đến thời hạn gia hạn như đã hướng dẫn nêu trên, chủ đơn cần tiến hành nộp hồ sơ hoặc thông qua tổ chức đại diện nộp hồ sơ gia hạn nhãn hiệu.

Bước 2: Cục Sở hữu thẩm định đơn gia hạn nhãn hiệu

 • Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
 • Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 • Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;
 • Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

Bước 3: Kết quả gia hạn nhãn hiệu

 • Nếu hồ sơ đúng quy định sau khi thẩm định Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xác nhận thời hạn gia hạn nhãn hiệu vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gốc do chủ đơn đã nộp khi làm thủ tục gia hạn.
 • Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối gia hạn.

Lệ phí gia hạn đăng ký nhãn hiệu

Nếu nhãn hiệu được gia hạn trong thời hạn đúng quy định thì lệ phí gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được áp dụng như sau:

 • Lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 100.000đ/nhóm sản phẩm, dịch vụ (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)
 • Phí thẩm định yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 160.000đ/01 văn bằng bảo hộ;
 • Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000đ/01 đơn gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ;
 • Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000đ/01 văn bằng bảo hộ;
 • Phí sử dụng văn bằng bảo hộ: 700.000đ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ.

Câu hỏi liên quan đến thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Khi nào phải thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

Trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn nhãn hiệu tới Cục Sở hữu trí tuệ.

Nộp muộn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được không?

Có thể nộp hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sau khi hết hạn nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực.

Phí nộp muộn gia hạn đăng ký nhãn hiệu tính như thế nào?

Khi nộp muộn gia hạn nhãn hiệu ngoài phải nộp lệ phí gia hạn như bình thường, chủ đơn nhãn hiệu phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Quên không gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu người khác có quyền đăng ký nhãn hiệu không?

Sau khi quá thời hạn có thể nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Chủ nhãn hiệu đã được cấp bằng có 05 năm kể từ ngày giấy chứng đăng ký nhãn hiệu nhận hết hạn để nộp đơn lại và chắc chắn sẽ được cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Do đó, trong vòng 05 năm kể từ ngày nhãn hiệu hết hạn những người khác nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hết hạn vẫn không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Là Tổ chức Đại diện Sở hữu trí tuệ – Công ty luật Việt An sẵn sàng hỗ trợ các thông tin cũng như cung cấp dịch vụ trọn gói liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO