Thủ tục thành lập bệnh viện răng hàm mặt

Hiện nay, các bệnh lý về răng hàm mặt vẫn luôn là vấn đề nhức nhối ở mọi lứa tuổi. Người dân ngày càng có nhận thức hơn về chăm sóc sức khoẻ răng miệng, dẫn đến nhu cầu tìm kiếm bệnh viện răng hàm mặt càng lớn. Vậy pháp luật quy định như thế nào về thủ tục thành lập bệnh viện răng hàm mặt? Hãy cùng Công ty luật Việt An tìm hiểu và nghiên cứu trong bài viết dưới đây.

thành lập dkkd bệnh viện

Cơ sở pháp lý

 • Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023;
 • Thông tư 37/2011/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện răng hàm mặt tuyến tỉnh.

Bệnh viện răng hàm mặt là gì?

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 39 của Nghị định 96/2023/NĐ-CP thì bệnh viện răng hàm mặt là một trong những hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Điều 49 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, để được hoạt động, bệnh viện răng hàm mặt phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động và phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng cơ bản quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 57 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Thủ tục thành lập bệnh viện răng hàm mặt

Theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm Luật Đầu tư 2020, kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là một trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do đó, bệnh viện răng hàm mặt chính là một dạng kinh doanh, đầu tư có điều kiện.

Ngoài ra, căn cứ Điều 60 của Nghị định 96/2023/NĐ-CP, một trong những giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đối với bệnh viện răng hàm mặt là: “Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài”

Như vậy, nếu bệnh viện răng hàm mặt do tư nhân thành lập, bên cạnh áp dụng Luật chuyên ngành là Luật khám bệnh, chữa bệnh thì cần tiến hành thành lập doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động bệnh viện răng hàm mặt

 • Đơn theo Mẫu 02 Phụ lục IIban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của bệnh viện răng hàm mặt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với bệnh viện răng hàm mặt của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với bệnh viện răng hàm mặt tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với bệnh viện răng hàm mặt có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề và giấy xác nhận quá trình hành nghề theo Mẫu 11 Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện răng hàm mặt (không áp dụng đối với trường hợp các giấy tờ này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế);
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, danh mục thiết bị y tế, danh sách nhân sự đáp ứng điều kiện cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 08 Phụ lục IIban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP và các giấy tờ chứng minh, xác nhận các kê khai đó;
 • Danh sách ghi rõ họ tên, số giấy phép hành nghề của từng người hành nghề đăng ký hành nghề tại cơ sở đó theo Mẫu 01 Phụ lục IIban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP;
 • Văn bản do cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bệnh viện răng hàm mặt của nhà nước hoặc điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện răng hàm mặt tư nhân theo Mẫu 03 Phụ lục IIban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP;
 • Danh mục chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện răng hàm mặt đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
 • Trường hợp đề nghị cấp lần đầu giấy phép hoạt động bệnh viện răng hàm mặt nhân đạo hoặc bệnh viện răng hàm mặt không vì mục đích lợi nhuận thì phải có tài liệu chứng minh nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động răng hàm mặt nhân đạo hoặc hoạt động răng hàm mặt không vì mục đích lợi nhuậ

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bệnh viện răng hàm mặt

Căn cứ Điều 61 Nghị định 96/2023/NĐ-CP, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện răng hàm mặt bao gồm các bước sau:

c 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện răng hàm mặt.

c 2: Nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp mới và nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

c 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp cho cơ sở đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP.

c 4: Thẩm định điều kiện hoạt động

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động có trách nhiệm thẩm định. Thời hạn thẩm định không quá 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Kết quả thẩm định phải được thể hiện bằng biên bản thẩm định, trong đó nêu rõ các nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có) và phải có chữ ký của các bên tham gia thẩm định, cơ sở được thẩm định;

c 5: Cấp giấy phép hoạt động

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành biên bản thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động phải cấp mới giấy phép hoạt động; trường hợp cơ sở phải thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nêu tại biên bản thẩm định thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động phải cấp mới giấy phép hoạt động.

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện răng hàm mặt

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện răng hàm mặt được quy định cụ thể tại Điều 51 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và Điều 67 Nghị định 96/2023/NĐ-CP:

Bộ trưởng Bộ Y tế

 • Cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động đối với bệnh viện răng hàm mặt thuộc thẩm quyền quản lý;
 • Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp bệnh viện răng hàm mặt thuộc thẩm quyền quản lý khi thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn: bổ sung, giảm bớt kỹ thuật thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn.
 • Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp bệnh viện răng hàm mặt thuộc thẩm quyền quản lý khi thay đổi quy mô hoạt động bao gồm:
 • Bổ sung, giảm bớt khoa, phòng chuyên môn, bao gồm cả trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 54 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
 • Thay đổi quy mô giường bệnh từ 10% trở lên hoặc trường hợp điều chỉnh quy mô giường bệnh dưới 10% nhưng số giường điều chỉnh vượt quá 30 giường bệnh;
 • Thay đổi quy mô giường bệnh theo quy định tại khoản 4 Điều này.
 • Danh mục chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện răng hàm mặt đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
 • Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp bệnh viện răng hàm mặt thuộc thẩm quyền quản lý khi thay đổi thời gian làm việc;
 • Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp bệnh viện răng hàm mặt thuộc thẩm quyền quản lý khi thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi địa điể

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 • Cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động đối với bệnh viện răng hàm mặt trên địa bàn quản lý, trừ bệnh viện răng hàm mặt thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý;
 • Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp bệnh viện răng hàm mặt trên địa bàn quản lý, trừ bệnh viện răng hàm mặt thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý khi thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn: bổ sung, giảm bớt kỹ thuật thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn;
 • Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp bệnh viện răng hàm mặt trên địa bàn quản lý, trừ bệnh viện răng hàm mặt thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý khi thay đổi quy mô hoạt động bao gồm:
 • Bổ sung, giảm bớt khoa, phòng chuyên môn, bao gồm cả trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 54 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
 • Thay đổi quy mô giường bệnh từ 10% trở lên hoặc trường hợp điều chỉnh quy mô giường bệnh dưới 10% nhưng số giường điều chỉnh vượt quá 30 giường bệnh;
 • Thay đổi quy mô giường bệnh theo quy định tại khoản 4 Điều này.
 • Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp bệnh viện răng hàm mặt trên địa bàn quản lý, trừ bệnh viện răng hàm mặt thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý khi thay đổi thời gian làm việ
 • Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp bệnh viện răng hàm mặt trên địa bàn quản lý, trừ bệnh viện răng hàm mặt thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý khi thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi địa điể

Như vậy, dựa vào hình thức hoạt động của bệnh viện, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động cho bệnh viện răng hàm mặt là khác nhau.

Dịch vụ của Luật Việt An liên quan đến thủ tục thành lập bệnh viện răng hàm mặt

 • Hướng dẫn thủ tục đăng ký thành lập bệnh viện răng hàm mặt;
 • Tư vấn cá nhân, doanh nghiệp thành lập bệnh viện răng hàm mặt;
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập bệnh viện răng hàm mặt;
 • Hỗ trợ pháp lý về việc cấp giấy hoạt động của bệnh viện răng hàm mặt;
 • Tư vấn điều chỉnh giấy phép hoạt động sau khi thành lập của bệnh viện răng hàm mặt.

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục thành lập bệnh viện răng hàm mặt. Nếu có nhu cầu thành lập hoặc cần tư vấn thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ sớm nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO