Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là những tài liệu cần thiết phải nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện điều chỉnh các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật Đầu tư;
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT;

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Giải trình lý do điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/ Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được cấp;
 • Tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung bao gồm:
  • Trường hợp thay đổi nhà đầu tư: Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Trường hợp thay đổi vốn đầu tư: Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Trường hợp thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư: đối với địa điểm không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê trụ sở mới;
  • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
  • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
  • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Số lượng hồ sơ điều chỉnh

 • Đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.
 • Đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Chú ý về hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

 • Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa ghi nhận việc đã góp đủ vốn đầu tư, khi nộp hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư cần nộp kèm: Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất tời thời điểm điều chỉnh hoặc Xác nhận tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thể hiện đã góp đủ vốn đầu tư.
 • Nhà đầu tư nộp kèm xác nhận đã nộp báo cáo đầu tư online trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.
 • Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư gồm: Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong một số trường hợp cụ thể

Hồ sơ điều chỉnh thông tin nhà đầu tư

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

Hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;
 • Hợp đồng thuê địa điểm; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công chứng/ hoặc Quyết định giao đất, quyết định xây dựng.

Hồ sơ điều chỉnh vốn đầu tư

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Hồ sơ điều chỉnh lĩnh vực đầu tư

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;

Một số câu hỏi liên quan đến hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ về tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư gồm những gì?

Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư là bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc giấy tờ xác nhận việc thành lập, hoạt động của tổ chức kinh tế, bao gồm: Số định danh cá nhân đối với cá nhân là công dân Việt Nam hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu còn hiệu lực, các giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với cá nhân; Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thành lập, Quyết định thành lập hoặc các tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với tổ chức.

Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm những gì?

Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân nên dùng xác nhận số dư tài khoản ngân hàng.

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có cần nộp kèm báo cáo tài chính kiểm toán của tổ chức thực hiện dự án không?

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa ghi nhận việc đã góp đủ vốn đầu tư, khi nộp hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư cần nộp kèm: Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất tời thời điểm điều chỉnh hoặc Xác nhận tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thể hiện đã góp đủ vốn đầu tư.

Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty luật Việt An để được tư vấn chi tiết.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO