Soạn thảo hợp đồng ký gửi hàng hóa

Hiện nay, việc ký gửi hàng hóa được nhiều khách hàng lựa chọn. Tuy nhiên nhiều khách hàng còn thắc mắc về việc pháp luật nước ta đã ban hành những quy định như thế nào về vấn đề này, soạn thảo hợp đồng như thế nào? Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết về soạn thảo hợp đồng ký gửi hàng hóa dưới đây.

Soạn thảo hợp đồng

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thương mại 2005;

Khái quát về hợp đồng ký gửi hàng hóa

Ký gửi hàng hóa là gì?

Ký gửi hàng hóa là dịch vụ được nhiều người lựa chọn hiện nay, theo đó bên có tài sản sẽ chuyển quyền quản lý, định đoạt tạm thời tài sản của mình cho bên nhận ký gửi thông quan hợp đồng. Như vậy, theo cách giải thích này cũng có thể hiểu hợp đồng ký gửi là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về việc bên ký gửi tạm thời chuyển quyền quản lý, định đoạt tài sản cho bên nhận ký gửi.

Dưới góc độ pháp lý, ký gửi hàng hóa mang bản chất của hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa được ghi nhận tại Điều 155 Luật Thương mại 2005. Theo đó ủy thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại trong đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.

Các sản phẩm, hàng hóa thường được ký gửi là quần áo, giày dép, đồ thời trang… và tuyệt đối không được ký gửi là hàng cấm, hàng hóa nguy hiểm,…Hoạt động ký gửi diễn ra nhiều trong mua bán hàng hóa.

Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về việc ký gửi hàng hóa và quy định quyền, nghĩa vụ của các bên. Trong đó, bên sở hữu tài sản chuyển quyền quản lý, định đoạt tạm thời tài sản của mình cho bên nhận ký gửi thông qua việc lập hợp đồng ký gửi hàng hóa. Trong quá trình ký gửi hàng hóa có phát sinh thù lao về tiền công, hoa hồng cho bên nhận ký gửi.

Chủ thể và đối tượng của hợp đồng ký gửi hàng hóa

Chủ thể của hợp đồng bao gồm:

 • Bên ký gửi (bên ủy thác) là thương nhân hoặc không phải là thương nhân giao cho bên nhận uỷ thác thực hiện mua bán hàng hoá theo yêu cầu của mình và phải trả thù lao uỷ thác.
 • Bên nhận ký gửi (bên nhận ủy thác): là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác.

Đối tượng của hợp đồng bao gồm:

 • Hàng hóa: Là hàng hóa hữu hình.
 • Công việc mua bán hàng hóa do bên nhận uỷ thác tiến hành theo uỷ quyền của bên uỷ thác.

Những lưu ý khi làm hợp đồng ký gửi hàng hóa

 • Nội dung và mục đích trong hợp đồng không được vi phạm các điều cấm theo quy định, bao gồm cả vi phạm đạo đức xã hội.
 • Hình thức của hợp đồng ký gửi với 1 bên là thương nhân: mục đích sẽ là hưởng lợi nhuận nhưng phải được lập ra bằng văn bản có giá trị pháp lý.
 • Các bên ký hợp đồng cần thống nhất chắc chắn và rõ ràng các điều khoản để tránh phát sinh những tranh chấp về sau..
 • Trường hợp hợp đồng có giá trị lớn: thời gian giao nhận phải có biên bản có đầy đủ xác nhận của cả 2 bên chủ thể của hợp đồng.
 • Để có thể soạn thảo được biên bản ký gửi hàng hóa theo đúng quy định, bạn có thể tham khảo các biên bản mẫu chuẩn ở trên. Đặc biệt các điều khoản trong hợp đồng cần phải được tuân thủ nghiêm chỉnh theo đúng quy định.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng

Hợp đồng ký gửi hàng hóa sẽ bao gồm các nội dung sau:

Phần mở đầu

Phần mở đầu hợp đồng ký gửi hàng hóa sẽ bao gồm các thông tin về Quốc hiệu, tiêu ngữ; tên biên bản là hợp đồng ký gửi hàng hóa; ngày tháng năm lập hợp đồng ký gửi hàng hóa; thông tin hai bên.

Phần nội dung

Trong quá trình soạn thảo hợp đồng thì trong nội dung hợp đồng ký gửi hàng hóa khi thực hiện các chủ thể sẽ cần phải quan tâm đến những điểm sau:

Quy cách giao nhận hàng

 • Chủ thể là bên giao hàng sẽ có trách nhiệm cần phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng và sẽ cần phải thông báo trước cho chủ thể là chủ cửa hàng địa điểm giao nhận hàng nếu trong trường hợp bên ký gửi hàng hóa không thể đưa trực tiếp hàng đến cửa hàng cho bên nhận ký gửi hàng hóa được.
 • Sau khi nhận hàng hóa ký gửi, cửa hàng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với sự hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng tuy rằng vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền rút hàng ký gửi về bất cứ lúc nào.

Đối với phương thức thanh toán

Cửa hàng sẽ thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo đúng phương thức: bán hết hàng giao tiền sau khi đã trừ chiết khấu hoa hồng hoặc thực hiện việc thanh toán vào ngày cố định trong tháng sau khi kiểm sổ hàng thực tế đã bán.

Về quyền và nghĩa vụ của bên nhận ký gửi:

 • Về quyền và nghĩa vụ của bên nhận ký gửi thì sẽ yêu cầu bên ký gửi cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ký gửi.
 • Chủ thể là bên nhận ký gửi sẽ nhận thù lao từ bên ký gửi và các chi phí hợp lý khác.
 • Chủ thể là bên nhận ký gửi phảt thực hiện các chỉ dẫn của bên ký gửi phù hợp với nội dung thoả thuận trong hợp đồng.
 • Chủ thể là bên nhận ký gửi sẽ không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã bàn giao đúng thoả thuận cho bên ký gửi.
 • Chủ thể là bên nhận ký gửi sẽ cần giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ký gửi hàng hóa.
 • Chủ thể là bên nhận ký gửi thực hiện mua bán hàng hoá theo thỏa thuận giữa các chủ thể trong hợp đồng.
 • Chủ thể là bên nhận ký gửi có trách nhiệm thông báo cho bên ký gửi về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ký gửi.
 • Chủ thể là bên nhận ký gửi phải bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng ký gửi hàng hóa.
 • Chủ thể là bên nhận ký gửi thực hiện giao tiền, giao hàng ký gửi hàng hóa theo đúng thoả thuận.

Điều khoản chấm dứt hợp đồng

Các bên ký kết cần phải chú ý nội dung về hợp đồng và không cho phép cửa hàng được thực hiện việc chuyển nhượng cho bên thứ ba. Thời gian cũng như địa điểm và chi phí chuyên chở việc trả hàng thì sẽ do chủ thể là bên nào chủ động chấm dứt hợp đồng chịu cần phải ghi chính xác cụ thể về mức tiền và các nội dung liên quan khác.

Phần cuối hợp đồng ký gửi hàng hóa thì đại diện chủ hàng và đại diện của hàng cần ký và ghi rõ vào biên bản.

Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

 

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA

Hợp đồng số ……/HĐKG

 

Hợp đồng này được thành lập ngày  … tháng … năm …. Tại: …………………

Chúng tôi gồm:

1. BÊN GIAO HÀNG: …………(tên doanh nghiệp hoặc chủ hàng) ………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………

Đại diện là ông (bà): ……………………  CMND số …………………………

Cấp ngày …………………… tại ……………………………………………..

2. BÊN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG: ………….. (tên cửa hàng, siêu thị)

Đại diện là: ……………………………. CMND số ……………………..……

Cấp ngày …………………… tại ………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………

Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng ký gởi hàng hóa với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

1. Bên chủ hàng …………………. Giao cho bên đại lý phát hành phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gởi các mặt hàng, giá cả, số lượng, tỉ lệ hoa hồng được chiết khấu theo bảng mục dưới đây:

Số TT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Chiết khấu Thành tiền Ghi chú

Cộng

2. Cửa hàng bán hàng chủ yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay. Chỉ bán thiếu cho khách hàng khi được bên chủ hàng đồng ý và ra các điều kiện hợp lý.

3. Cửa hàng có quyền trả lại những mặt hàng xét thấy khó tiêu thụ bất cứ lúc nào, có quyền từ chối nhận ký gởi những mặt hàng chậm luân chuyển.

Điều 2: Quy cách giao nhận hàng

Chủ hàng phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng phải thông báo trước cho chủ cửa hàng địa điểm giao nhận hàng (nếu không thể đưa trực tiếp đến cửa hàng được).

Sau khi nhận hàng, cửa hàng phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền rút hàng ký gửi về bất cứ lúc nào.

Điều 3: Phương thức thanh toán

Cửa hàng thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo phương thức: (hoặc bán hết giao tiền sau khi đã trừ chiết khấu hoa hồng hoặc thanh toán vào ngày cố định trong tháng sau khi kiểm sổ hàng thực tế đã bán).

Điều 4: Treo bảng hiệu tên chủ cửa hàng

Cửa hàng muốn treo bảng hiệu mang tên doanh nghiệp của chủ hàng phải được sự đồng ý của chủ hàng.

Bảng hiệu sẽ do chủ hàng thiết kế đúng quy cách được Nhà nước cho phép.

Điều 5: Bảo hành, sửa chữa hàng hóa

Cửa hàng có thể thay mặt chủ hàng (ở xa) trong chức năng, bảo hành, sửa chữa hàng hóa trong quá trình giao dịch với khách hàng, theo thời hạn do chủ hàng ấn định và phải thanh toán chi phí sửa chữa, cung ứng phụ tùng và các hàng hóa cần thay thế.

Việc huấn luyện kỹ nghệ lấp ráp, bảo hành, sửa chữa là trách nhiệm của chủ hàng cho người của cửa hàng đại lý.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng không cho phép cửa hàng chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên nào cần chấm dứt hợp đồng vào thời điểm nào phải báo trước cho bên kia trong vòng… ngày. Thời gian, địa điểm và chi phí chuyên chở việc trả hàng sẽ do bên nào chủ động chấm dứt hợp đồng chịu.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Khi phát sinh các tranh chấp trong hợp đồng này hai bên chủ động thương lượng giải quyết, chỉ kiện ra Tòa án khi nội dung tranh chấp có giá trị lớn mà hai bên không thể hòa giải được.

Hợp đồng này được làm thành …. bản. Mỗi bên giữ …. bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG

Ký tên

 

ĐẠI DIỆN CỬA HÀNG

Ký tên

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng ký gửi hàng hóa

Với kinh nghiệm dày dặn, Luật Việt An có thể hỗ trợ quý khách trong việc soạn thảo hợp đồng:

 • Đánh giá khả năng của việc ký gửi hàng hóa;
 • Tư vấn quy định pháp luật và cách soạn thảo hợp đồng hợp lệ;
 • Tư vấn thủ tục ký gửi hàng hóa;
 • Giải thích các nội dung của hợp đồng cho khách hàng;
 • Nghiên cứu các tài liệu và tìm hiểu thông tin liên quan đến các bên trong hợp đồng để đưa ra giải pháp tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng;
 • Theo dõi, đốc thúc việc ký kết, thực hiện hợp đồng;
 • Hỗ trợ/đại diện Khách hàng khiếu nại, khởi kiện khi quyền lợi bị xâm phạm.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về soạn thảo hợp đồng ký gửi hàng hóa xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn hợp đồng

  Tư vấn hợp đồng

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO