Thủ tục (procedure) thành lập công ty môi giới chứng khoán

Trong thời kỳ nền kinh tế phát triển như vũ bão hiện nay, thị trường chứng khoán đã trở thành một trong những thị trường đầu tư hoạt động sôi nổi nhất. Và hoạt động môi giới chứng khoán là một trong các hoạt động kinh doanh chứng khoán phổ biến nhất hiện nay, vì vậy nhu cầu thành lập công ty môi giới chứng khoán đang là một nhu cầu phổ biến và đang nhận được nhiều sự chú ý từ các tổ chức, cá nhân. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ tổng hợp những quy định hiện hành của pháp luật quy định về thủ tục thành lập công ty môi giới chứng khoán.

Căn cứ pháp lý

 • Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Chứng khoán 2019;
 • Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Môi giới chứng khoán là gì?

Thủ tục thành lập công ty môi giới chứng khoán

Theo quy định tại khoản 29 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, môi giới chứng khoán là một trong các hoạt động kinh doanh chứng khoán, đây là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.

Như vậy, có thể hiểu rằng công ty môi giới chứng khoán là công ty đửng ra đại diện cho khách hàng của mình để thực hiện các hoạt động mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, theo quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020, kinh doanh chứng khoán là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, vậy nên công ty môi giới chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ tục thành lập công ty môi giới chứng khoán

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty môi giới chứng khoán

Chuẩn bị hồ sơ đầy hồ sơ thành lập công ty chứng khoán kinh doanh môi giới chứng khoán theo quy định tại Điều 176 và 177 Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

STT Hồ sơ, tài liệu
1 Giấy đề nghị theo mẫu số 64 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
2 Biên bản thỏa thuận thành lập công ty của các cổ đông, thành viên dự kiến góp vốn hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty;
3 Hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở, quyền sử dụng trụ sở; thuyết minh cơ sở vật chất theo Mẫu số 65 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
4 Danh sách nhân sự, bản thông tin cá nhân theo Mẫu số 66, Mẫu số 67 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP kèm theo lý lịch tư pháp của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ;
5 Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn theo Mẫu số 68 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
6 Văn bản cam kết của tổ chức, cá nhân về việc đáp ứng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 74 và điểm c khoản 2 Điều 75 Luật Chứng khoán;
7 Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro;
8 Dự thảo Điều lệ công ty môi giới chứng khoán.
9 Giấy ủy quyền cho Luật Việt An tiến hành thủ tục.

Hồ sơ được nộp tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước dựa theo quy định về thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán tại Điều 70 Luật Chứng khoán.

Bước 2: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

 • Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản đề nghị hoàn thiện cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp và chuẩn bị đầy đủ nhân sự trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối cấp giấy phép nếu sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông báo mà các cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu không hoàn thiện cơ sở vật chất, phong tỏa đủ vốn điều lệ còn lại và chuẩn bị đầy đủ nhân sự.
 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động môi giới chứng khoán trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy xác nhận phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra cơ sở vật chất và các tài liệu hợp lệ khác.

Bước 3: Đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 71 Luật Chứng khoán 2019, sau khi công ty chứng khoán được cấp Giấy phép thành lập và kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán phải thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Căn cứ theo quy định tại Điều 21, 22 Luật Doanh nghiệp 2020, các công ty chứng khoán cần phải chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ được nộp tới cơ quan đăng ký kinh doanh tại nơi dự kiến đặt trụ sở chính theo một trong ba phương thức sau:

 • Nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nộp qua dịch vụ bưu chính;
 • Nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều kiện thành lập công ty môi giới chứng khoán

Hiện nay chưa có công ty môi giới chứng khoán mà chỉ có nghiệp vụ môi giới chứng khoán được thực hiện bởi công ty chứng khoán. Khi thành lập công ty chứng khoán kinh doanh nghiệp vụ môi giới chứng khoán, cần đáp ứng điều kiện sau:

Điều kiện tiếp cận thị trường theo WTO

Theo quy định tại Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO, đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong 05 năm đầu gia nhập thị trường chứng khoán Việt Nam, các nhà đầu tư chỉ được thành lập văn phòng đại diện và công ty liên doanh với các đối tác của Việt Nam và tỷ lệ vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49%.

Sau khi gia nhập được 5 năm, các nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập công ty môi giới chứng khoán có 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Điều kiện về vốn điều lệ

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, vốn điều lệ tối thiểu của nghiệp vụ kinh doanh môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán tại Việt Nam là 25 tỷ đồng.

Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn

Khoản 2 Điều 74 và Điều 77 Luật Chứng khoán 2019 quy định về các điều kiện mà cổ đông, thành viên của công ty chứng khoán kinh doanh nghiệp vụ môi giới chứng khoán phải đáp ứng.

Trường hợp cổ đông, thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán 2019.

Điều kiện về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn

Cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Chứng khoán 2019.

Điều kiện về cơ sở vật chất

Theo quy định tại khoản 4 Điều 74 Luật Chứng khoán 2019, công ty môi giới chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau về cơ sở vật chất.

Điều kiện về nhân sự

Nhân sự của công ty môi giới chứng khoán phải đáp ứng được các điều kiện được quy định tại khoản 5 Điều 74 Luật Chứng khoán 2019, gồm: có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán phù hợp cho nghiệp vụ môi giới chứng khoán và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ.

Ngoài ra, các nhân sự thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán cần phải có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán. Các cá nhân cần phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 213 Nghị định 155/2020/NĐ-CP để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán.

Một số công ty chứng khoán kinh doanh nghiệp vụ môi giới chứng khoán

Hiện nay tại thị trường Việt Nam, có một số công ty chứng khoán nổi bật về lĩnh vực kinh doanh nghiệp vụ môi giới chứng khoán như sau:

STT Tên công ty Địa chỉ trụ sở chính SĐT liên hệ
1 Công ty cổ phần Chứng khoán VPS Khu văn phòng số 65 Phố Cảm Hội, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 024 7308 0188
2 Công ty cổ phần Chứng khoán SSI ·         Số 1C, P. Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 024 3936 6321

 

3 Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS). 119 Trần Duy Hưng Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29 Tòa C5 D’Capitale, Hà Nộ 1800 588826
4 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng – Hà Nội 024 3972 4568
5 Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) Tầng 2,5,6,7,11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, TP. HCM 1900 633 996

Dịch vụ thành lập công ty môi giới chứng khoán của Luật Việt An

 • Tư vấn các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện thành lập công ty môi giới chứng khoán;
 • Soạn thảo hồ sơ thực hiện các nghĩa vụ đăng ký, báo cáo với cơ quan chuyên môn khi thành lập công ty môi giới chứng khoán;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thực hiện các thủ tục liên quan;
 • Đăng ký hóa đơn, kê khai thuế, mua chữ ký số, làm biển công ty và các dịch vụ sau thành lập cho doanh nghiệp;
 • Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp của doanh nghiệp;
 • Tư vấn thường xuyên cho khách hàng sau khi công ty môi giới chứng khoán đi vào hoạt động.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay tìm hiểu kỹ hơn về thủ tục pháp lý để thành lập công ty môi giới chứng khoán, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Bài viết được cập nhật đến tháng 4/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO