Thành lập công ty tại Lào

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài. Tương tự, hoạt động đầu tư thành lập công ty tại Lào là việc một nhà đầu tư Việt Nam chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam để góp vốn, thành lập một trong các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Lào trên cơ sở của pháp luật Việt Nam về hoạt động đầu tư ra nước ngoài và của Lào với quy định điều kiện để các nhà đầu tư được thành lập.

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động thành lập công ty tại Lào

 • Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.
 • Tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.
 • Hộ kinh doanh đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Cá nhân mang quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
 • Các tổ chức khác thực hiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam

Hình thức thành lập công ty tại Lào

 • Nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong các hình thức sau đây:
 • Doanh nghiệp tư nhân;
 • Công ty cổ phần gồm công ty cổ phần phổ thông và công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn;
 • Công ty bao gồm: Công ty TNHH và công ty hợp danh.

Thủ tục thành lập công ty tại Lào

Theo pháp luật hiện hành, để thành lập công ty tại Lào, cá nhân, tổ chức Việt Nam phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài theo Luật Đầu tư 2020, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và thành lập công ty theo Luật Doanh nghiệp của Lào. Do đó, thủ tục thành lập công ty tại Lào được thực hiện như sau:

Quy trình 1: Xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập công ty tại Lào

 • Hoạt động đầu tư thành lập công ty tại Làophù hợp với nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài, trong đó nhấn mạnh về tuân thủ hệ thống pháp luật về đầu tư tại Lào;
 • Ngành nghề kinh doanh của công ty được thành lập tại Lào không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài quy định tại Điều 53 và đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện quy định tại Điều 54 Luật Đầu tư 2020;
 • Nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra Lào có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cửa tổ chức tín dụng được phép.
 • Có quyết định đầu tư thành lập công ty tại nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp được cấp bởi cơ quan Việt Nam
 • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập công ty tại Lào

Đối với các dự án đầu tư thành lập công ty tại Lào không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài do nhà đầu tư quyết định theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép theo quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật Đầu tư 2020.  Trường hợp nhà đầu tư nộp văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ thì nộp kèm theo văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư;
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2020, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều 60 Luật Đầu tư 2020;
 • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Điều 73 Nghị định 31/2021/NĐ-CP bao gồm: (i) Giấy phép đầu tư hoặc văn bản có giá trị tương đương của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư; (ii) Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư; (iii) Hợp đồng trúng thầu, thầu khoán; hợp đồng giao đất, cho thuê đất; hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh kèm theo tài liệu chứng minh thẩm quyền của bên liên quan trong hợp đồng đối với địa điểm; (iv) Thỏa thuận nguyên tắc về việc giao đất, cho thuê đất, thuê địa điểm kinh doanh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; thỏa thuận hợp tác đầu tư kinh doanh kèm theo tài liệu chứng minh thẩm quyền của bên liên quan trong thỏa thuận đối với địa điểm.
 • Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 74 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập công ty tại Lào

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

 • Nhà đầu tư kê khai thông tin Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;
 • Nộp 03 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 15 ngày tiếp theo.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

 • Hồ sơ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận khi có đủ đầu mục tài liệu và số lượng theo quy định;
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần phải làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;
 • Trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có ngành, nghề báo chí, phát thanh, truyền hình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông bằng văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bước 3: Nhận kết quả

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, trong đó ghi nhận mã số dự án đầu tư theo quy định tại Điều 37 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, đồng thời sao gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú, cơ quan thuế nơi xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư, cơ quan đại diện chủ sở hữu của nhà đầu tư (nếu có);
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đáp ứng các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và nêu rõ lý do gửi nhà đầu tư.

Quy trình 2: Ký quỹ tại ngân hàng

Cá nhân, tổ chức phải kỹ quỹ tại ngân hàng với số tiền tối thiểu theo quy định của pháp luật Lào.

Quy trình 3: Thủ tục thành lập công ty tại Lào

Bước 1: Lựa chọn loại hình và tên công ty

Có 4 loại hình doanh nghiệp cho nhà đầu tư lựa chọn: Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp hợp danh và doanh nghiệp tập thể.

Tên doanh nghiệp không thuộc các trường hợp bị cấm sử dụng hoặc không thể đăng ký bao gồm:

 • Tên tối nghĩa, trùng hoặc giống với tên các doanh nghiệp khác hoặc với tên đã nổi tiếng của doanh nghiệp khác;
 • Tên trái với văn hóa, thuần phong mỹ tục hoặc trái với trật tự xã hội;
 • Tên giống với tên của một quốc gia, tổ chức quốc tế, di tích văn hóa, lịch sự tiêu biểu của quốc gia;
 • Tên trùng hoặc giống với tên của doanh nghiệp cso cùng hình thức hoặc kiểu loại.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty tai Lào

 • Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu đơn của MOIC);
 • Kế hoạch kinh doanh hoặc nghiên cứu về tính khả thi của hoạt động kinh doanh;
 • Hợp đồng liên doanh (trong trường hợp có hơn 2 thành viên/cổ đông);
 • Bản thảo điều lệ công ty sẽ được thành lập tại Lào. Điều lệ công ty có chữ ký của tất cả thành viên công ty.
 • Hợp đồng thuê trụ sở công ty tại Lào;
 • Tài liệu được chứng nhận đối với thuế thu nhập doanh nghiệp được thanh toán trong 3 năm trở về trước trong trường hợp yêu cầu đầu tư bắt nguồn từ pháp nhân;
 • Các tài liệu chứng thực khác của nhà đầu tư: (1) sơ yếu lý lịch; (2) bản sao hộ chiếu; (3) bản sao CMND và lý lịch tư pháp của nhà đầu tư; (4) 6 bản sao ảnh 3×4 gần nhất của người sẽ trở thành quản lý hoặc người đại diện tại công ty Lào.

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty

Nhà đầu tư cần nộp đơn thành lập công ty cho cơ quan đăng ký doanh nghiệp của ngành công nghiệp và thương mại ngoại trừ các quy định khác trong luật có liên quan.

Bước 4: Xem xét đơn thành lập công ty

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập công ty, cơ quan đăng ký doanh nghiệp phải xem xét loại hình kinh doanh đăng ký có nằm trong Danh sách hạn chế hay không.
 • Nếu không nằm trong Danh sách hạn chế, cơ quan đăng ký doanh nghiệp xem xét cho thành lập doanh nghiệp ngay.
 • Trường hợp hoạt động kinh doanh nằm trong Danh sách hạn chế, cơ quan của từng ngành thương mại phải ngay lập tức trình lên cơ quan thuộc lĩnh vực liên quan.

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty tại Lào và xin Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất và tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO