Thành lập công ty trên cơ sở chia công ty

Chia tách công ty là phương thức tái cấu trúc doanh nghiệp, theo đó một công ty mẹ được chia thành hai hoặc nhiều công ty con. Chia công ty được sử dụng phổ biến khi doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý hoặc giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên. Trong bài viết này, Luật Việt An sẽ trình bày chi tiết về các bước và thủ tục thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia công ty, giúp doanh nghiệp thực hiện một cách thuận lợi và hiệu quả.

Thành lập công ty năm 2024

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Chia công ty là gì?

 • Một công ty bị chia sẽ chấm dứt sự tồn tại của mình sau khi chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.
 • Việc chia công ty được thực hiện trên cơ sở pháp lý là nghị quyết, quyết định chia công ty bị chia.
 • Bên cạnh việc đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty cũ, các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia.

Thủ tục chia công ty trong nội bộ doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020, thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần trong nội bộ doanh nghiệp được tiến hành như sau:

 • Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty. Nghị quyết, quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết;
 • Bước 2: Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp mới.

Cơ quan có thẩm quyền ghi nhận thủ tục chia công ty

Để ghi nhận tình trạng pháp lý mới của công ty bị chia và công ty mới thành lập sau chia, pháp luật doanh nghiệp quy định:

 • Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các công ty mới.
 • Trường hợp công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty bị chia có trụ sở chính thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty mới phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp mới cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trên cơ sở chia tách công ty

STT Tên tài liệu Lưu ý
1 Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần của công ty mới (Điều 23, Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP). 01 bản chính
2 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 01 bản chính

Phụ lục I-2, I-3, I-4 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

3 Điều lệ công ty 01 bản chính
4 Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 01 Bản sao
5 Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự 01 Bản sao

Phụ lục I-10 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

6 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành 01 Bản sao
7 Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 01 bản chính

Phụ lục I-6 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

8 Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với thành lập công ty cổ phần 01 bản chính

Phụ lục I-7, I-8 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

9 Nghị quyết, quyết định về việc chia công ty, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia, tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. 01 bản chính
10 Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty 01 Bản sao
11 Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục 01 bản chính
12 Giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền 01 Bản sao

Thủ tục thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia công ty

 • Bước 1: Người nộp hồ sơ theo ủy quyền của công ty bị chia có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư. Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến, người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Bước 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được gửi trực tiếp hoặc qua mạng thông tin điện tử với hình thức đăng ký trực tuyến.
 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp mới thành lập. Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được công ty bị chia thực hiện tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới.
 • Bước 5: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính gửi thông tin cho Cơ quan thuế. Trường hợp công ty bị chia và công ty mới có trụ sở khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì các Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện gửi thông tin cho nhau. Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông tin cho Phòng đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế.
 • Bước 6: Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được thông tin của Cơ quan thuế về việc công ty bị chia hoàn thành việc quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhập tình trạng pháp lý đã bị chia trên thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty bị chia, đồng thởi thực hiện việc chấm dứt tồn tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty bị chia.

Phân biệt chia và tách công ty

Đều là hình thức tái cơ cấu bằng cách chia nhỏ để kế thừa quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp nhưng chia và tách công ty trong pháp luật Việt Nam có những điểm khác biệt nhất định, cụ thể:

Tiêu chí Chia công ty Tách công ty
Cơ sở pháp lý Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020. Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020.
Hình thức A = B + C

Trong đó: A là công ty bị chia; B, C là công ty mới.

A = A + B

Trong đó: A là công ty bị tách; B là công ty mới được tách.

Hệ quả pháp lý Công ty cũ chấm dứt hoạt động để hình thành hai hay nhiều công ty mới. Công ty cũ không chấm dứt hoạt động mà điều chỉnh đăng ký kinh doanh để hoạt động đồng thời với công ty mới.
Phân chia quyền nghĩa vụ Chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới
Thủ tục thực hiện Đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

Ghi nhận tình trạng pháp lý đã bị chia và chấm dứt hoạt động công ty cũ.

Đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

Điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp công ty bị tách.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia công ty của Luật Việt An

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia, tách công ty;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi xử lý các thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh trong tiến trình xử lý đơn đăng ký;
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng;
 • Cung cấp các dịch vụ sau thành lập, kế toán thuế, đăng ký sở hữu trí tuệ, tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp sau thành lập.

Quý khách có nhu cầu thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia công ty, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO