Thay đổi giám đốc công ty cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, một công ty cổ phần có thể có hơn một người là người đại diện theo pháp luật với chức danh là giám đốc hoặc chủ tịch công ty. Trong quá trình hoạt động sẽ có lúc doanh nghiệp cần có những thay đổi ở các vị trí để phù hợp với môi trường làm việc cũng như định hướng phát triển của doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ trình bày những nội dung pháp lý có liên quan đến việc thay đổi giám đốc công ty cổ phần.

Người đại diện phần vốn góp

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Quy định của pháp luật về Giám đốc công ty

 • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Giám đốc là người trực tiếp điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
 • Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Giám đốc công ty cổ phần có thể được Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc.
 • Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 5 năm và tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị mà Giám đốc công ty cổ phần có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành Giám đốc

 • Giám đốc là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Giám đốc có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Chưa từng làm giám đốc công ty khác và doanh nghiệp đó đang bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp;
 • Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trongquản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định;
 • Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020, Giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 64 Luật Doanh nghiệp 2020 và không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

Lưu ý: Giám đốc không nhất thiết phải là người góp vốn tại Công ty. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Thủ tục thay đổi Giám đốc công ty cổ phần đồng thời là người đại diện theo pháp luật

Bước 1: Quyết định lựa chọn giám đốc mới để thay đổi giám đốc cũ

Việc quyết định ai sẽ là giám đốc mới công ty cổ phần sẽ do Đại hội đồng cổ đồng họp bàn và quyết định bao gồm các nội dung: Bãi nhiệm Giám đốc cũ; Bổ nhiệm Giám đốc mới; Thay đổi người đại diện theo pháp luật và nội dung Điều lệ công ty.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi giám đốc công ty

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty sẽ được công ty chuẩn bị và nộp tới cơ quan đăng ký.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi Giám đốc tới Sở Kế hoạch đầu tư

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty sẽ được doanh nghiệp nộp tới Sở Kế hoạch đầu tư để thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, trong đó đã ghi nhận thông tin giám đốc mới công ty trên đăng ký kinh doanh hoặc nộp trực tuyến thông qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Nhận kết quả

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, trong đó sẽ ghi nhận thông tin giám đốc mới thay cho giám đốc cũ.

Bước 5: Công bố thông tin thay đổi giám đốc công ty trên cổng thông tin quốc gia

Sau khi việc thay đổi giám đốc được hoàn thành, doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia về thay đổi.

Bước 6: Thay đổi một số giấy tờ, thông tin liên quan của doanh nghiệp khi có sự thay đổi giám đốc

Giám đốc công ty cổ phần chính là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần. Do đó, khi thay đổi giám đốc công ty sẽ cần điều chỉnh một số thông tin liên quan đến giám đốc như tài khoản ngân hàng, thông tin với cơ quan thuế.

Thủ tục thay đổi Giám đốc công ty cổ phần không đồng thời là người đại diện theo pháp luật

Bước 1: Họp hội đồng cổ đông

Đại Hội đồng cổ đông công ty cổ phần họp để đi đến quyết định thống nhất thay đổi giám đốc công ty.

Bước 2: Bầu, biểu quyết giám đốc mới

Tùy vào tính chất công viêc và điều lệ của công ty mà có thể chọn cách biểu quyết phù hợp như: bỏ phiếu kín, bầu chọn công khai hoặc xét theo năng lực hiện tại. thông qua cuộc họp miễn nhiệm giám đốc cũ và thay giám đốc mới. Kết quả cuối cùng được chủ trì cuộc họp công bố và ra quyết định trước Hội đồng.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ, lưu trữ và thông báo

Theo Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định sẽ không cần thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi giám đốc công ty nhưng không đồng thời là người đại diện pháp luật. Hồ sơ này sẽ được lưu trữ trực tiếp tại trụ sở chính và có văn bản thông báo đến các đối tác, khách hàng của công ty.

Hồ sơ thay đổi Giám đốc công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật

Theo Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ thay đổi bao gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (mẫu Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có);
 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Lưu ý: Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty không đồng thời là người đại diện theo pháp luật

Khi thay đổi Giám đốc trong trường hợp này công ty không cần phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà chỉ cần có Quyết định bằng biên bản họp Đại hội cổ đông của công ty. Sau khi công ty thông qua việc bổ nhiệm giám đốc, công ty chỉ cần thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế tại Phòng đăng ký kinh doanh. Cơ quan này sẽ tự cập nhật và chuyển đổi thông tin trên Tổng cục thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ và giải quyết

Công ty cổ phần chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi người đại diện theo pháp luật. Thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho công ty trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty Luật Việt An

 • Hỗ trợ, tư vấn quy trình và thủ tục thay đổi Giám đốc công ty;
 • Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu cần thiết cho việc thay đổi Giám đốc công ty;
 • Soạn thảo và đại diện tiến hành nộp hồ sơ thay đổi Giám đốc công ty;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến thay đổi Giám đốc công ty.

Quý khách hàng có thắc mắc hoặc có nhu cầu về mặt pháp lý liên quan đến thay đổi giám đốc công ty cổ phần, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO