Bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán

Kinh doanh chứng khoán là “việc thực hện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và cung cấp dịch vụ về chứng khoán” (Khoản 28, Điều 4 Luật Chứng khoán 2019). Kinh doanh chứng khoán là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, khi doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh này, cần phải đáp ứng một số những yêu cầu nhất định theo quy định của pháp luật Việt Nam. Luật Việt An sẽ trình bày các yêu cầu này trong bài viết dưới đây.

Điều kiện bổ sung đối với ngành nghề kinh doanh chứng khoán

Kinh doanh chứng khoán là một ngành nghề kinh doanh đầu tư có điều kiện căn cứ theo mục số 25 Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020. Do đó khi tiến hành bổ sung kinh doanh ngành nghề này, doanh nghiệp cần phải lưu ý đến một số yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Điều kiện về vốn tối thiểu

Căn cứ theo Điều 175 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, tùy vào loại hình kinh doanh chứng khoán mà doanh nghiệp cần đáp ứng quy định về vốn tối thiểu. Theo đó, vốn điều lệ tối thiểu cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam và công ty chứng khoán nước ngoài như sau:

Loại hình Vốn tối thiểu
Môi giới chứng khoán 25 tỷ
Tự doanh chứng khoán 50 tỷ
Bảo lãnh phát hành chứng khoán 165 tỷ
Tư vấn đầu tư chứng khoán 10 tỷ
Vốn tối thiểu cấp cho chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam 10 tỷ
Vốn điều lệ tối thiểu của công ty quản lý quỹ, vốn tối thiểu cấp cho chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam 25 tỷ

Ngoài ra, trường hợp tổ chức đề nghị cấp phép cho nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn điều lệ tối thiểu là tổng số vốn tương ứng với từng nghiệp vụ đề nghị cấp phép.

Điều kiện về cơ sở vật chất

Căn cứ Khoản 4 Điều 74 Luật Chứng khoán 2019, cơ sở vật chất công ty chứng khoán cần đáp ứng các điều kiện:

 • Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán;
 • Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Điều kiện cơ cấu tổ chức, nhân sự

Căn cứ Khoản 3 và Khoản 5 Điều 75 Luật Chứng khoán 2019, cơ cấu công ty chứng khoán cần có:

 • Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chứ Trường hợp công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại hoặc tổ chức nước ngoài;
 • Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại sở hữu tối thiểu là 30% vốn điều lệ.
 • Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị cấp phép và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ.

Một số ngành nghề kinh doanh liên quan đến chứng khoán

Công ty chứng khoán được phép đăng ký, thay đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh chứng khoán mà pháp luật không cấm. Khách hàng tham khảo 3 mã ngành nghề chứng khoán theo nghị quyết số 27/2018/QĐ-TTg sau đây:

Mã ngành nghề Chi tiết mã ngành
6612 Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán

Chi tiết:

– Giao dịch trong thị trường tài chính thay mặt người khác (môi giới cổ phiếu) và các hoạt động liên quan;

– Môi giới chứng khoán;

– Môi giới hợp đồng hàng hóa;

– Hoạt động của cục giao dịch.

6611 Quản lý thị trường tài chính

Chi tiết: Giao dịch chứng khoán

7940 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Tư vấn chứng khoán

Bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán

Kinh doanh chứng khoán là ngành nghề có điều kiện. Do đó trước khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề chứng khoán công ty cần tiến hành xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

 • Thủ tục xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;
 • Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Cơ quan có thẩm quyền

 • Uỷ ban chứng khoán nhà nước: Thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.
 • Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính: Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết

 • Thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán: tối thiểu 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Kết quả thủ tục

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lại ghi nhận nội dung sửa đổ
 • Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán là một trong những giấy tờ đặc biệt yêu cầu phải có khi công ty muốn bổ sung ngành nghề về chứng khoán. Thành phần hồ sơ được quy định cụ thể tại Điều 176 Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

Sau khi có giấy tờ cần thiết, công ty chứng khoán thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán theo các bước sau:

Thủ tục xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Uỷ ban chứng khoán nhà nước

Luật Việt An tiến hành soạn thảo hồ sơ và đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước kèm lệ phí cấp giấy phép.

Lệ phí cấp mới Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán (Thông tư 25/2022/TT-BTC) quy định như sau:

 • Môi giới chứng khoán: 20 triệu/giấy phép
 • Tự doanh chứng khoán: 60 triệu/giấy phép
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 100 triệu/giấy phép
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán: 20 triệu/giấy phép

Bước 2: Tiếp nhận văn bản đề nghị hoàn thiện cơ sở vật chất, vốn

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản đề nghị hoàn thiện cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp và chuẩn bị đầy đủ nhân sự.

Bước 3: Hoàn thiện đầy đủ nội dung theo yêu cầu

 • Cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu công ty được sử dụng vốn góp để đầu tư cơ sở vật chất.
 • Phần vốn góp còn lại phải được phong tỏa trên tài khoản mở tại ngân hàng thanh toán và chỉ được giải tỏa sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Bước 4: Tiếp nhận giấy xác nhận phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra

Sau khi doanh nghiệp hoàn thiện cơ sở vật chất và vốn, Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã kiểm tra xong sẽ cấp Giấy xác nhận phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra cơ sở vật chất và các tài liệu hợp lệ khác cho công ty.

Bước 5: Trả kết quả Giấy phép thành lập và kinh doanh hoạt động chứng khoán

 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán sau 5 ngày kể từ lúc cấp giấy xác nhận phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra và các tài liệu liên quan khác.
 • Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Kinh doanh chứng khoán cần đáp ứng các điều kiện về vốn tối thiểu. Do đó khi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh chứng khoán này, doanh nghiệp cần thực hiện 02 thủ tục sau:

 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ (trong trường hợp chưa đủ mức vốn tối thiểu).
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (cụ thể là bổ sung ngành nghề kinh doanh).

Sau khi có đủ giấy tờ cần thiết, Luật Việt An tiến hành đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thông báo thay đổi ngành nghề chứng khoán cho khách hàng theo quy trình 4 bước cơ bản như sau:

Thay đổi DKKD ngành nghề chứng khoán

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh

Scan hồ sơ và nộp hồ sơ cho Phòng đăng ký kinh doanh – nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hiện nay phương thức nộp hồ sơ thông dụng nhất là nộp hồ sơ trực tuyến qua trang thông tin điện tử: dangkykinhdoanh.gov.vn.

Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Căn cứ Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có đủ giấy tờ theo quy định;
 • Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
 • Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy đị

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo chấp nhận hoặc từ chối

 • Đối với thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
 • Đối với thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Luật Việt An đăng ký nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

Sau khi có thông báo chấp nhận nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp, Luật Việt An sẽ tiếp nhận kết quả hồ sơ và gửi lại cho khách hàng qua chuyển phát nhanh kèm hồ sơ đăng ký để lưu trữ.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện, thủ tục bổ sung ngành nghề chứng khoán;
 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, nhanh chóng theo thời hạn hợp đồng;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Đăng ký hóa đơn, kê khai thuế, mua chữ ký số, làm biển công ty và các dịch vụ sau thành lập cho doanh nghiệp;
 • Dịch vụ xin cấp phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;
 • Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Trên đây là nội dung tư vấn về bổ sung ngành nghề chứng khoán. Nếu có nhu cầu bổ sung hoặc cần tư vấn thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ sớm nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO