Điều kiện thành lập công ty môi giới bảo hiểm

Có thể thấy các công ty hay doanh nghiệp bảo hiểm có rất nhiều nhưng để có thể tiếp cận đến khách hàng, để có thể hướng dẫn cũng như giới thiệu rõ hơn về các loại hình bảo hiểm thì lại cần đến một tổ chức trung gian khác. Do đó hoạt động môi giới bảo hiểm đã và đang ngày càng phát triển trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo hiểm ngày càng tăng và nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt như hiện nay. Vì vậy, trong bài viết dưới đây Công ty Luật Việt An sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin liên quan đến điều kiện thành lập công ty môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Khái niệm hoạt động môi giới bảo hiểm và công ty môi giới bảo hiểm

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 thì hoạt động môi giới bảo hiểm là các hoạt động sau đây:

 • Cung cấp các thông tin liên quan đến loại hình, điều kiện, các khoản phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm
 • Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phù hợp
 • Đàm phán cũng như thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm
 • Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

Từ những quy định trên có thể hiểu công ty môi giới bảo hiểm là công ty được thành lập, tổ chức cũng như hoạt động theo các quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và các luật khác có liên quan để thực hiện các hoạt động như cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về loại hình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, chương trình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam; các hoạt động liên quan đến việc đàm phán, thu xếp giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm.

Nội dung hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

 • Hoạt động môi giới bảo hiểm gốc, hoạt động môi giới tái bảo hiểm.
 • Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.
 • Hoạt động khác liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

Điều kiện thành lập công ty môi giới bảo hiểm

Để thành lập công ty môi giới bảo hiểm, Quý khách cần xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Điều kiện để xin cấp giấy phép này được quy định cụ thể tại Điều 133 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022. Cụ thể, Quý khách cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện về cổ đông hoặc thành viên góp vốn thành lập công ty:

 • Cổ đông hoặc thành viên góp vốn phải là các tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Cổ đông hoặc thành viên góp vốn nếu là các tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân, đang hoạt động hợp pháp và phải đáp ứng các điều kiện về tài chính theo quy định tại Điều 63 Nghị định 46/2023/NĐ-CP cụ thể:
 • Tổ chức góp vốn từ 10% tổng số vốn điều lệ trở lên: phải hoạt động kinh doanh có lãi trong vòng 3 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. Minh chứng bằng báo cáo tài chính đã được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.
 • Đối với tổ chức góp dưới 10% tổng số vốn điều lệ sẽ phải có báo cáo tài chính năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đã được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.
 • Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định hoặc vốn điều lệ tối thiểu hoặc vốn tối thiểu sẽ phải bảo đảm vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ trừ đi vốn pháp định hoặc vốn điều lệ tối thiểu hoặc vốn tối thiểu lớn hơn hoặc bằng số vốn dự kiến góp.
 • Đối với trường hợp tổ chức góp vốn là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán thì phải bảo đảm duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính, được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn. Trong trường hợp pháp luật liên quan không yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản chấp thuận thì tổ chức góp vốn sẽ phải có văn bản chứng minh việc này.
 • Trường hợp tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài tham gia góp vốn có công ty con thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm sẽ phải đảm bảo tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và có tổng tài sản không thấp hơn 2 triệu Đô la Mỹ vào năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Điều kiện về vốn thành lập công ty:

Vốn điều lệ sẽ được góp bằng Đồng Việt Nam và sẽ không thấp hơn mức tối thiểu theo quy định tại Điều 35 Nghị định 46/2023/NĐ-CP cụ thể:

 • Vốn điều lệ tối thiểu của Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ:
 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bao hiểm hưu trí vốn điều lệ tối thiểu là 750 tỷ VNĐ
 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí vốn điều lệ tố thiểu là 1.000 tỷ VNĐ
 • Kinh doanh bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí vốn điều lệ tối thiểu là 1.300 tỷ VNĐ
 • Vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và:
 • Trừ bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vệ tinh: 400 tỷ VNĐ
 • Bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 450 tỷ VNĐ
 • Bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 500 tỷ VNĐ
 • Vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe là 400 tỷ VNĐ
 • Vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp tái bảo hiểm và:
 • Nhận nhượng tái bảo hiểm phi nhân thọ: 500 tỷ VNĐ
 • Nhận nhượng tái bảo hiểm nhân thọ: 900 tỷ VNĐ
 • Nhận nhượng tái bảo hiểm cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 1.400 tỷ VNĐ
 • Cổ đông hoặc thành viên góp vốn của công ty môi giới bảo hiểm không được sử dụng vốn vay, nguồn vốn ủy thác đầu tư của tổ chức hoặc cá nhân khác để tham gia vào góp vốn.

Điều kiện về nhân sự công ty: Công ty môi giới bảo hiểm phải có Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật dự kiến sẽ phải đáp ứng các điều kiện về năng lực quản lý, kinh nghiệm cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Điều 138 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

Công ty phải có hình thức tổ chức hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và có điều kệ công ty dự thảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

Ngoài ra tổ chức thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài nếu tham gia góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sẽ còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Phải là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài đang trực tiếp thực hiện hoặc có công ty con thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm trong vòng 5 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động
 • Phải được cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cho phép thành lập công ty môi giới bảo hiểm tại Việt Nam cũng như xác nhận không có vi phạm các quy định về môi giới bảo hiểm của nước nơi tổ chức đặt trụ sở chính trong 3 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Xin giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

 • Đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động;
 • Bản dự thảo điều lệ công ty;
 • Phương án hoạt động 5 năm đầu, trong đó nêu rõ phương thức trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm và lợi ích kinh tế của việc thành lập công ty;
 • Danh sách, lý lịch và các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ của người quản trị, người điều hành công ty;
 • Danh sách cổ đông hoặc thành viên sáng lập của công ty góp từ 10% tổng số vốn điều lệ trở lên và các giấy tờ kèm theo bao gồm:
 • Đối với cá nhân sẽ bao gồm:
 • Bản sao có công chứng/chứng thực CCCD/CMND/hộ chiếu;
 • Xác nhận của ngân hàng về số dư tiền gửi của cá nhân bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi tại ngân hàng.
 • Đối với tổ chức sẽ bao gồm:
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất có công chứng/chứng thực;
 • Điều lệ doanh nghiệp;
 • Văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức góp vốn quyết định việc tham gia góp vốn thành lập công ty môi giới bảo hiểm tại Việt Nam;
 • Bản sao có công chứng/chứng thực CCCD/CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
 • Báo cáo tài chính cho 3 năm liền kề đã được kiểm toán.
 • Xác nhận của ngân hàng về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng;
 • Biên bản họp của cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập về việc nhất trí góp vốn thành lập công ty bảo hiểm;
 • Văn bản cam kết của tổ chức hoặc cá nhân góp vốn đối với việc đáp ứng điều kiện để được cấp giấy phép.

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty môi giới bảo hiểm

Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ

 • Các cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 3 bộ hồ sơ trong đó có 1 bộ hồ sơ là bản chính và 2 bộ bản sao.
 • Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của tổ chức hoặc cá nhna nước ngoài thì mỗi bộ sẽ bao gồm 1 bản bằng Tiếng Việt và 1 bản bằng Tiếng Anh

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Tổ chức hoặc cá nhân tiến hành nộp bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động Công ty môi giới bảo hiểm tại Bộ Tài chính

Bước 3: Xử lý hồ sơ

 • Trong thời hạn 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ Bộ Tài chính sẽ tiến hành thông báo bằng văn bản và yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
 • Thời hạn bổ sung, sửa đổi hồ sơ tối đa là 6 tháng kể từ ngày có thông báo của cơ quan có thẩm quyền. Nếu tổ chức, cá nhân yêu cầu không bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo thời hạn quy định Bộ Tài chính sẽ có văn bản từ chối xem xét cấp Giấy phép.

Bước 4: Cấp giấy phép

 • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính tiến hành cấp Giấy phép thành lậ là hoạt động cho Công ty môi giới bảo hiểm. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Tài chính phải có văn bản giải thích rõ lý do.
 • Bộ Tài chính sẽ chỉ được từ chối cấp Giấy phép khi tổ chức hoặc cá nhân tham gia góp vốn hoặc Công ty môi giới bảo hiểm dự kiến thành lập không đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy phép theo quy định.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về điều kiện thành lập công ty môi giới bảo hiểm nói riêng và các loại hình doanh nghiệp khác nói chung vui lòng liên hệ đến Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO