Điều kiện thành lập công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm

Bảo hiểm là một hoạt động luôn thu hút được sự quan tâm từ đông đảo người dân bởi sự tiện lợi của nó. Người đóng bảo hiểm sẽ đóng góp một khoản cho chính bản thân họ hoặc cho người thứ 3 và bảo hiểm sẽ chi trả một phần hoặc toàn bộ trợ cấp trong trường hợp xảy ra rủi ro ngoài ý muốn. Hiện nay, pháp luật nước ta quy định hai hình thức tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, đó là: công ty cổ phần và công ty TNHH. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ tổng hợp những quy định hiện hành của pháp luật quuy định về điều kiện thành lập công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm.

Kinh doanh bảo hiểm

Cơ sở pháp lý

 • Biểu cam kết WTO.
 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022;
 • Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh Bảo hiểm;

Điều kiện chung cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm

Công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm cần phải tuân thủ các điều kiện chung được quy định tại Điều 64 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 như sau:

Điều kiện về tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài

Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam và quy định tại Điều 68 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, không có quy định hạn chế tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài về kinh doanh bảo hiểm. Hiện này, nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu cổ phần, phần vốn góp đến 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm tại Việt Nam.

Điều kiện về thành viên góp vốn thành lập

 • Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của khoản 1 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 và không thuộc trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam được quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Trong trường hợp có tổ chức có tư cách pháp nhân đang hoạt động hợp pháp tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên thì tổ chức này phải kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liên tục gần nhất, tính tới thời điểm nộp hồ sơ và đáp ứng các điều kiện về tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 46/2023/NĐ-CP;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm mới thì phải kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liên tục gần nhất tính tới thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tại Điều 95 Luật Kinh Bảo hiểm 2022.

Điều kiện về vốn

 • Vốn điều lệ được góp bằng Đồng Việt Nam và không được thấp hơn mức tối thiểu theo quy định tại Điều 35 Nghị định 46/2023/NĐ-CP;
 • Thành viên góp vốn thành lập công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm không được sử dụng vốn vay, nguồn vốn ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân khác đê tham gia góp vốn.

Điều kiện về nhân sự

 • Có Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Chuyên gia tính toán dự kiến đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực quản lý, kinh nghiệm và chuyên môn nghiệp vụ quy định tại Điều 81 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022;
 • Có dự thảo điều lệ công ty phù hợp với quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều kiện riêng cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm

Ngoài các điều kiện chung được quy định tại Điều 64 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022, công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm cần phải tuân thủ các điều kiện riêng được quy định tại Điều 65 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 như sau:

Điều kiện đối với tổ chức thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài

 • Phải là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài;
 • Được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận là doanh nghiệp bảo iểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam;
 • Lĩnh vực dự kiến đề nghị xin cấp giấy phép thực hiện tại Việt Nam phải là lĩnh vực mà doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài đang trực tiếp thực hiện hoặc có công ty con thực hiện tối thiểu trong 07 năm liên tục gần nhất;
 • Doanh nghiệp phải có tổng tài sản từ 02 tỷ Đô la Mỹ trở lên vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam;
 • Chủ đầu tư phải có các cảm kết hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, điều hành, hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm dự kiến thành lập tại Việt Nam; bảo đảm doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm này thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn tài chính, quản trị rủi ro theo quy định của Điều 11, 12, 81, 86 và 109 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022;
 • Có thể ủy quyền cho công ty con có chức năng thực hiện đầu tư ra nước ngoài để thành lập công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam, công ty con phải đáp ứng yêu cầu về vốn được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022.

Theo quy định tại Điều 68 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ góp vốn, có thể góp tới 100% vốn điều lệ của công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm.

Điều kiện đối với tổ chức thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

Điều kiện thành lập công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật Kinh doanh bảo hiểm là phải có tổng tài sản không thấp hơn 2.000 tỷ Đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm

Thành phần hồ sơ được quy định tại Điều 12 Nghị định 46/2023/NĐ-CP như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định 46/2023/NĐ-CP;
 • Dự thảo Điều lệ công ty theo quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đề nghị cấp Giấy phép;
 • Trong trường hợp người dự kiến được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, Chuyên gia tính toán có quốc tịch nước ngoài, phải cung cấp bản sao thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu hoặc giấy tờ tương đương của người nước ngoài do pháp luật nước ngoài quy định; sơ yếu lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ và tài liệu khác chứng minh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của công ty;
 • Danh sách thành viên góp vốn và các giấy tờ kèm theo quy định.
 • Danh sách các chủ sở hữu hưởng lợi.
 • Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng không thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu quy định tại Điều 35 Nghị định 46/2023/NĐ-CP.
 • Biên bản họp của các thành viên góp vốn (đối với hồ sơ đề nghị thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên) về việc nhất trí góp vốn và thông qua dự thảo điều lệ.
 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài góp vốn đặt trụ sở chính xác nhận về việc đáp ứng các điều kiện theo quy định.
 • Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức Việt Nam góp vốn đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được phép góp vốn thành công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm theo quy định pháp luật. Trường hợp pháp luật liên quan không yêu cầu phải có văn bản chấp thuận thì tổ chức góp vốn phải có văn bản xác nhận việc này.
 • Văn bản cam kết của các thành viên góp vốn đối với việc đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy phép theo quy định tại Điều 11 Nghị định 46/2023/NĐ-CP và Điều 65 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022
 • Văn bản chứng minh tổ chức góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định hoặc vốn điều lệ tối thiểu hoặc vốn tối thiểu đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 46/2023/NĐ-CP;
 • Văn bản về việc ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức thay mặt các thành viên góp vốn để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép.

Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh bảo hiểm của Luật Việt An

 • Tư vấn doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện thành lập công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm;
 • Soạn thảo hồ sơ thực hiện các nghĩa vụ đăng ký, báo cáo với cơ quan nhà nước khi thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thực hiện các thủ tục liên quan;
 • Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp của doanh nghiệp;
 • Tư vấn thường xuyên cho khách hàng sau khi công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm đi vào hoạt động.

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO