Luật sư nước ngoài có thể tham gia vào quá trình tố tụng tại VIAC không?

Việc thỏa thuận chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để giải quyết tranh chấp đang là sự lựa chọn của rất nhiều người. Vì thế, cũng có nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến việc tham gia vào quá trình tố tụng của VIAC như việc liệu luật sư nước ngoài có thể tham gia vào quá trình tố tụng tại VIAC không. Để giải đáp cho câu hỏi này, công ty Luật Việt An sẽ đưa ra bài viết dưới đây.

Phán quyết

Cơ sở pháp lý

 • Luật Trọng tài Thương mại Việt Nam 2010;
 • Quy tắc tố tụng của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Luật sư nước ngoài có thể tham gia vào quá trình tố tụng tại VIAC không?

Để trả lời cho câu hỏi Luật sư nước ngoài có thể tham gia vào quá trình tố tụng tại VIAC không, cần đi tìm hiểu Quy tắc tố tụng của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam quy định về vấn đề này như thế nào.

Liên quan tới vấn đề luật sư nước ngoài tham gia vào quá trình tố tụng trọng tài này, luật sư có thể tham gia tố tụng trọng tài với tư cách:

 • Là luật sư của một trong các bên tranh chấp;
 • Là Trọng tài viên tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp.

Luật sư nước ngoài có thể tham gia vào quá trình tố tụng của VIAC với tư cách là luật sư của một bên tranh chấp không?

Căn cứ theo quy định của Điều 4 Quy tắc tố tụng của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam về vấn đề tham gia tố tụng trọng tài, việc tham gia tố tụng trọng tài được quy định như sau:

 • Các bên tranh chấp có thể trực tiếp tham gia hoặc ủy quyền cho người đại diện bằng văn bản về việc tham gia vào quá trình tố tụng trọng tài.
 • Hội đồng Trọng tài hoặc Trung tâm, trong trường hợp Hội đồng Trọng tài chưa được thành lập, thì có quyền yêu cầu các bên cung cấp chứng cứ chưng minh về thẩm quyền của người tham gia vào tố tụng trọng tài.

Ngoài ra, các quy định khác trong Quy tắc tố tụng của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cũng không có bất cứ quy định gì về vấn đề tham gia quá trình tố tụng trọng tài tại VIAC của luật sư nước ngoài như là luật sư của một trong các bên tranh chấp.

Điều này cũng có nghĩa là, trong Quy tắc tố tụng của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam không hề cấm việc luật sư nước ngoài trở thành luật sư của một trong các bên tranh chấp khi tham gia tranh tụng tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

Tức là, luật sư nước ngoài được phép trở thành luật sư tranh tụng của một trong các bên tranh chấp khi tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp tại VIAC.

Luật sư nước ngoài có thể tham gia vào quá trình tố tụng của VIAC không với tư cách Trọng tài viên không?

Để trở thành Trọng tài viên của VIAC thì luật sư nước ngoài cũng phải đáp ứng được các tiêu chuẩn nhất định. Chẳng hạn như theo quy định tại Điều 20 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010, tiêu chuẩn để trở thành Trọng tài viên sẽ bao gồm:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự;
 • Có trình độ đại học và đã có thời gian công tác thực tế theo ngành đã học là 5 năm trở lên;
 • Trong trường hợp đặc biệt, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệp thực tiễn, dù không đáp ứng các tiêu chuẩn trên cũng vẫn có thể trở thành Trọng tài viên.

Bên cạnh đó, Điều lệ VIAC cũng đặt ra những điều kiện nhất định để có thể trở thành Trọng tài viên của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam. Cụ thể, các điều kiện đó bao gồm các điều kiện sau:

Điều kiện chung:

 • Từ 30 tuổi đến 70 tuổi;
 • Tốt nghiệp đại học và đã có thời gian công tác thực tế theo ngành đã học từ tám năm trở lên, trừ trường hợp đặc biệt là các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm;
 • Cam kết giải quyết các vụ tranh chấp một cách độc lập, khách quan, công bằng và nhanh chóng;
 • Sẵn sàng tham gia vào các hoạt động của Trung tâm; nỗ lực cống hiến hết sức mình vì sự phát triển của Trung tâm.

Điều kiện bổ sung:

 • Đã làm Trọng tài viên cho ba vụ tranh chấp mà được giải quyết bằng trọng tài;
 • Hoặc có tên trong danh sách Trọng tài viên của một tổ chức trọng tài mà đã được công nhận trên thế giới và đã từng tham gia vào việc giải quyết ít nhật một vụ việc tại tổ chức này;
 • Hoặc có sự giới thiệu từ hiệp hội nghề nghiệp trên phạm vi toàn quốc, hoặc trường đại học hoặc viện nghiên cứu;
 • Hoặc được ít nhất một thành viên của Ban điều hành Trung tâm giới thiệu để trở thành Trọng tài viên của Trung tâm.

Từ quy định trên, có thể thấy, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam không hề đặt ra tiêu chuẩn để trở thành Trọng tài viên nào liên quan đến vấn đề quốc tịch. Điều này đồng nghĩa với việc luật sư nước ngoài hoàn toàn có thể trở thành Trọng tài viên của VIAC một khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện được liệt kê ở trên.

Mở rộng trong phạm vi quốc tế, căn cứ vào quy định tại Điều 16 Quy tắc tố tụng của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam về Các quy định chung đối với Trọng tài viên. Theo đó, các Trọng tài viên khi tham gia giải quyết tranh chấp tại VIAC cần tuân thủ các vấn đề sau:

Tiêu chuẩn Trọng tài viên

Người được chọn hoặc được chỉ định để trở thành Trọng tài viên của vụ tranh chấp không được làm Trọng tài viên khi thuộc vào một trong các trường hợp được liệt kê dưới đây:

 • Người được chọn hoặc được chỉ định làm Trọng tài viên là người thân hoặc là người đại của một trong các bên tranh chấp;
 • Người được chọn hoặc được chỉ định làm Trọng tài viên là người có lợi ích liên quan trong vụ tranh chấp;
 • Trừ trường hợp các bên tranh chấp có sự chấp thuận bằng văn bản, người được chọn hoặc được chỉ định làm Trọng tài viên đã từng là hòa giải viên, người đại diện, luật sư của một trong các bên trong chính vụ tranh chấp đang được đưa ra giải quyết tại Trung tâm sẽ không được trở thành Trọng tài viên của vụ tranh chấp;
 • Có căn cứ rõ ràng chứng minh rằng Trọng tài viên không vô tư, độc lập hoặc không khách quan;
 • Người được chọn hoặc được chỉ định làm Trọng tài viên không đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể mà đã được các bên thỏa thuận;
 • Người được chọn hoặc được chỉ định làm Trọng tài viên không đáp ứng tiêu chuẩn theo pháp luật trọng mà được áp dụng cho vụ việc.

Trách nhiệm của Trọng tài viên

 • Một khi nhận được thông báo về vấn đề được lựa chọn hoặc được chỉ định để làm Trọng tài viên và kể cả là trong quá trình tố tụng trọng tài, người được chọn hoặc được chỉ định Trọng tài viên phải thông báo kịp thời cho Trung tâm về bất kỳ sự việc nào có thể gây ra sự nghi ngờ về sự vô tư, độc lập và khách quan của mình.
 • Trọng tài viên không được phép hành động như là luật sư của bất kỳ bên nào.
 • Trọng tài viên được viên không được phép gặp hoặc liên lạc riêng với bất kỳ bên tranh chấp nào; không bên tranh chấp nào được gặp hay được phép liên lạc riêng với Trọng tài viên để trao đổi về các vấn đề liên quan tới vụ tranh chấp đang xảy ra trong suốt quá trình tố tụng trọng tài.
 • Trong trường hợp mà các bên tranh chấp có sự thỏa thuận về tiêu chuẩn cụ thể của Trọng tài viên thì Trọng tài viên được xem là đáp ứng được các tiêu chuẩn đó.

Như vậy, không hề có bất cứ một quy định cấm nào liên quan đến vấn đề luật sư nước ngoài tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam với tư cách là Trọng tài viên. Do đó, luật sư nước ngoài hoàn toàn có khả năng trở thành Trọng tài viên để giải quyết vụ tranh chấp.

Một số lưu ý khi luật sư nước ngoài tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp tại VIAC

Khi có sự tham gia của một luật sư nước ngoài vào quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam sẽ cần phải lưu ý đến vấn đề ngôn ngữ. Bởi nếu cả hai bên tranh chấp đều không có yếu tố nước ngoài thì ngôn ngữ trọng tài được sử dụng sẽ là tiếng Việt.

Vì thế, các bên tranh chấp cần phải cân nhắc kĩ về vấn đề lựa chọn luật sư nước ngoài tham gia tranh tụng cho mình khi tranh chấp xảy ra và được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

Để có thể nhận thêm được sự hỗ trợ liên quan đến vấn đề này, quý khách hàng có thể liên hệ tới công ty Luật Việt An để nhận được sự trợ giúp phù hợp nhất tới từ đội ngũ Luật sư, tư vấn viên uy tín, giàu kinh nghiệm và khả năng chuyên môn cao.

Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc liên quan đến giải quyết tranh chấp, tư vấn pháp luật đầu tư, kinh doanh thương mại, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO