Thành lập chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay, xuất phát từ nhu cầu tư vấn pháp luật cũng như hỗ trợ dịch vụ pháp lý ngày càng phát triển mà nhiều loại hình công ty luật được ra đời. Bên cạnh hoạt động của các công ty luật trong nước, nhiều chi nhánh công ty luật nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Sua đây, Luật Việt An sẽ phân tích về chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật.

Chi nhánh công ty

Căn cứ pháp lý

 • Luật Luật sư 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2012, năm 2015;
 • Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 137/2018/NĐ-CP.

Chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam bao gồm công ty luật và văn phòng luật sư. Theo Điều 69 Luật Luật sư, chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam là một trong những hình thức hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Theo đó, chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty luật nước ngoài. Chi nhánh được thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Đặc điểm

Về địa điểm thành lập

Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được thành lập chi nhánh ở trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hoạt động.

Về tên gọi

Tên gọi của chi nhánh phải bao gồm cụm từ “Chi nhánh”, tên tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi được phép đặt chi nhánh.

Về phạm vi hành nghề

 • Chi nhánh công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác.
 • Không được cử luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án Việt Nam hoặc thực hiện các dịch vụ về giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam, được cử luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tư vấn pháp luật Việt Nam.

Như vậy, có thể thấy phạm vi hoạt động của chi nhánh nước ngoài có phạm vi hẹp hơn so với công ty luật trong nước và chủ yếu liên quan đến lĩnh vực tư vấn pháp luật.

Cần lưu ý, theo Điều 31 Nghị định 123/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 137/2018/NĐ-CP, chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam không được:

 • Chứng thực bản sao, bản dịch giấy tờ do cơ quan nhà nước, tổ chức của Việt Nam cấp;
 • Thực hiện các thủ tục về nuôi con nuôi, kết hôn, hộ tịch, quốc tịch Việt Nam;
 • Thực hiện dịch vụ công chứng, thừa phát lại và các dịch vụ pháp lý khác mà theo quy định của pháp luật Việt Nam chỉ có tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề công chứng Việt Nam, tổ chức hành nghề thừa phát lại Việt Nam mới được thực hiện.

Về chế độ chịu trách nhiệm

Công ty luật nước ngoài và chi nhánh của mình chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh trước pháp luật Việt Nam, nhất là các quy định của Luật Luật sư, Luật Doanh nghiệp.

Về nhân sự

 • Công ty luật nước ngoài cam kết và bảo đảm có ít nhất hai luật sư nước ngoài, trong đó cử một luật sư làm Trưởng chi nhánh.
 • Trưởng chi nhánh quản lý, điều hành hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam, đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức luật sư nước ngoài.
 • Trưởng chi nhánh có thể là luật sư Việt Nam và phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư.

Về quyền và nghĩa vụ

Chi nhánh công ty luật nước ngoài có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 73 của Luật Luật sư.

Xin cấp Giấy phép thành lập chi nhánh luật nước ngoài tại Việt Nam

Đẻ được hoạt động và hành nghề hợp phép, cần tiến hành thủ tục xin Giấy phép thành lập chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam và sau đó đăng ký hoạt động theo quy định. Theo quy định tại Mục 3 Chương VI Luật Luật sư và hướng dẫn tại Nghị định 123/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 137/2018/NĐ-CP, thủ tục xin cấp phép thành lập bao gồm:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Hồ sơ thành lập chi nhánh gồm có:

 • Đơn đề nghị thành lập chi nhánh;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
 • Bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;
 • Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến làm việc tại chi nhánh;
 • Quyết định cử luật sư làm Trưởng chi nhánh.

Lưu ý, đơn đề nghị thành lập chi nhánh công ty luật nước ngoài có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên gọi, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính của công ty luật nước ngoài;
 • Tên gọi của chi nhánh;
 • Lĩnh vực hành nghề của chi nhánh;
 • Thời hạn hoạt động của chi nhánh;
 • Nơi đặt trụ sở của chi nhánh;
 • Họ, tên của luật sư được công ty luật nước ngoài cử làm Trưởng chi nhánh kèm theo giấy tờ chứng minh luật sư được công ty luật nước ngoài cử làm Trưởng chi nhánh đã có ít nhất 02 năm liên tục hành nghề luật sư;
 • Cam kết của công ty luật nước ngoài về việc có ít nhất 02 luật sư nước ngoài, kể cả Trưởng chi nhánh có mặt và hành nghề tại Việt Nam. Mỗi luật sư nước ngoài phải có thời gian hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng.
 • Dự kiến kế hoạch hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam.

Thẩm quyền

Bộ Tư pháp là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Công ty luật nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ thành lập chi nhánh đến Bộ Tư pháp.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ.

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và lệ phí, Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập chi nhánh công ty luật nước ngoài; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản.

Giấy phép thành lập chi nhánh công ty luật nước ngoài có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đăng ký hoạt động của chi nhánh

Sau khi được cấp Giấy phép thành lập, để được hoạt động hợp pháp, cần tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh. Cụ thể:

Hồ sơ đăng ký hoạt động

 • Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh công ty luật nước ngoài;
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở.

Thẩm quyền

Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ.

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh công ty luật nước ngoài.

Chi nhánh công ty luật nước ngoài được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Một số lưu ý

 • Đơn đề nghị thành lập chi nhánh công ty luật nước ngoài được làm bằng tiếng Việt. Các giấy tờ kèm theo đơn đề nghị nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Trong trường hợp có sự thay đổi tên chi nhánh, Trưởng chi nhánh, lĩnh vực hành nghề hay chuyển trụ sở thì chi nhánh công ty luật nước ngoài phải làm đơn gửi Bộ Tư pháp và chỉ được thay đổi khi có sự chấp thuận của Bộ Tư pháp.
 • Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam phải có hồ sơ cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam gửi Bộ Tư pháp. Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam có thể làm việc với tư cách thành viên cho một chi nhánh hoặc làm việc theo hợp đồng cho chi nhánh.

Dịch vụ của Luật Việt An về thành lập chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, Giấy phép thành lập, Giấy phép đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam;
 • Soạn thảo văn bản, hồ sơ, Giấy tờ cho khách hàng theo yêu cầu;
 • Đại diện cho khách hàng, tiến hành các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trả lời phúc đáp;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho chi nhánh sau khi được thành lập và hoạt động.

Qúy khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ pháp lý về thành lập chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO