Thành lập công ty / doanh nghiệp kinh doanh du lịch

Hiện nay, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đã và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy mà nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch được ra đời và thành lập. Sau đây, Luật Việt An sẽ tư vấn về thành lập công ty kinh doanh du lịch theo quy định pháp luật hiện hành.

Doanh nghiệp kinh doanh du lịch

Căn cứ pháp lý

 • Biểu Cam kết WTO của Việt Nam;
 • Luật Du lịch 2017;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 42/2018/NĐ-CP, Nghị định 94/2021/NĐ-CP.
 • Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL, Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL.

Kinh doanh du lịch là gì?

Kinh doanh du lịch hay còn gọi là kinh doanh dịch vụ lữ hành. Theo Khoản 8 Điều 3 Luật Du lịch năm 2017, kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch.

Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (Inbound);
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ khách du lịch ra nước ngoài (Outbound);

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa.

Theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2020 thì du lịch thuộc vào danh mục kinh doanh có điều kiện, theo đó nhà đầu tư khi kinh doanh du lịch nội địa hay du lịch quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn và ký quỹ tại ngân hàng theo quy định theo Luật Du lịch 2017, và Nghị định 168/2017/NĐ-CP.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo Biểu cam kết WTO của Việt Nam, dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch thuộc CPC 7471, theo đó không có hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ dưới hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam mà không bị hạn chế phần vốn góp của phía nước ngoài.
 • Hướng dẫn viên du lịch trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải là công dân Việt Nam. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

Theo Điều 31 Luật Du lịch 2017, để được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành cần đáp ứng những điều kiện sau:

Điều kiện về thành lập doanh nghiệp

Công ty kinh doanh du lịch phải doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều kiện về ký quỹ

Công ty kinh doanh du lịch cần thực hiện nghĩa vụ ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa/quốc tế tại ngân hàng.

Trước đây, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo Nghị định 94/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên, mức ký quỹ đó chỉ thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Hiện nay mức kỹ quỹ áp dụng theo Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP, cụ thể là:

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

Điều kiện về người phụ trách

 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Cụ thể theo Điều 3 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL, người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau:

 • Chủ tịch hội đồng quản trị;
 • Chủ tịch hội đồng thành viên;
 • Chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc;
 • Trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Thủ tục thành lập công ty

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Công ty kinh doanh du lịch do nhà đầu tư nước ngoài thành lập cần tiến hành thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục này được quy định tại Luật Đầu tư 2020 và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

Thẩm quyền cấp Giấy phép

Theo quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư 2020, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với công ty kinh doanh du lịch vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Trình tự thực hiện

 • Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ như trên, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện.

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Thủ tục xin Giấy phép kinh doanh lữ hành

Tùy vào loại hình hoạt động mà doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa hoặc Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Thủ tục này được hướng dẫn tại Điều 32, Điều 33 Luật Du lịch năm 2017, cụ thể như sau:

Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;

 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An tiến hành thủ tục.

Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh

 • Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
 • Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Trình tự thực hiện

 • Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh.
 • Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa/quốc tế cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Câu hỏi liên quan

Điều kiện thành lập công ty du lịch nội địa bao gồm những gì?

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.
 • Được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm những gì?

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.
 • Được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Phí, lệ phí liên quan

 • Phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Không.
 • Phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (miễn khi đăng ký online); Phí công bố: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).
 • Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành: 3.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư 33/2018/TT-BTC).

Một số công ty lữ hành tại Việt Nam

 • Công ty TNHH Du lịch Dấu ấn (Impress Travel);
 • Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist;
 • Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Bến Thành;
 • Công ty Cổ phần Vietnam Booking;
 • Công ty TNHH du lịch PYS;
 • Công ty du lịch Bốn Mùa;…

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về hồ sơ, thủ tục, Giấy phép thành lập công ty kinh doanh du lịch;
 • Soạn thảo văn bản, tài liệu, Giấy tờ cho khách hàng, hoàn thiện bộ hồ sơ;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Đăng ký hóa đơn, kê khai thuế, mua chữ ký số, làm biển công ty và các dịch vụ sau thành lập cho doanh nghiệp;
 • Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp của doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về thành lập công ty kinh doanh du lịch và các loại hình doanh nghiệp khác, vui lòng liên hệ đến Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất!

Bài viết được cập nhật đến tháng 4/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO