Thủ tục cấp giấy phép nhà thầu nước ngoài

Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng….Trong đó, đối với nhà thầu nước ngoài khi thực hiện hoạt động xây dựng ở Việt Nam phải được cấp phép. Bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách hàng về thủ tục cấp giấy phép nhà thầu nước ngoài.

Giấy phép nhà thầu nước ngoài

Căn cứ pháp lý

 • Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020;
 • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Giấy phép nhà thầu nước ngoài là gì?

 • Nhà thầu nước ngoài là tổ chức, cá nhân nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự; đối với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân sự để ký kết và thực hiện hợp đồng. Năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của nhà thầu nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà nhà thầu có quốc tịch. Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh, nhà thầu phụ.
 • Theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định: “Giấy phép hoạt động xây dựng là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho nhà thầu nước ngoài theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Từ đó, có thể hiểu giấy phép nhà thầu nước ngoài là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Việt Nam cấp cho nhà thầu nước ngoài theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Tại sao cần xin giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài?

Nhà thầu nước ngoài khi thực hiện hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam cần phải xin giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài vì một số lí do quan trọng sau:

 • Thứ nhất, đảm bảo tuân thủ pháp luật khi tiến hành thực hiện dự án tại Việt Nam.
 • Thứ hai, bảo vệ lợi ích quốc gia, kiểm soát an ninh và an toàn. Việc thực hiện các dự án, công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam cần được thẩm định và đánh giá nhằm bảo vệ lợi ích của cá nhân, tổ chức và đất nước.
 • Thứ ba, đảm bảo năng lực và chất lượng. Quy trình xin giấy phép thầu yêu cầu nhà thầu nước ngoài cung cấp thông tin về năng lực và kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực xây dựng. Việc cấp giấy phép đảm bảo rằng nhà thầu nước ngoài có đủ kỹ năng, tài chính và nguồn lực để thực hiện dự án một cách hiệu quả và đảm bảo chất lượng công trình.
 • Thứ tư, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng.
 • Thứ năm, khuyến khích hợp tác quốc tế. Quy trình xin giấy phép thầu cũng tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng. Việc cho phép nhà thầu nước ngoài tham gia vào các dự án trong nước tạo ra cơ hội hợp tác, trao đổi kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia.

Như vậy, việc xin giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cần thiết để đảm bảo tuân thủ pháp luật, đảm bảo năng lực và chất lượng, bảo vệ lợi ích quốc gia và khuyến khích hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng.

Điều kiện cấp giấy phép nhà thầu nước ngoài

Cá nhân, tổ chức khi muốn xin cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 103 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP như sau:

 • Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư/nhà thầu chính (phụ).
 • Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.
 • Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Số lượng hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài được lập thành 1 bộ là bản gốc

Thành phần hồ sơ

Căn cứ Khoản 1 Điều 104 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định thành phần hồ sơ bao gồm:

 • 01 bản chính đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo Mẫu số 01, Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP;
 • 01 bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp;
 • 01 bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;
 • 01 bản chính biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu và bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 03 năm gần nhất (đối với trường hợp không thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu);
 • 01 bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu);
 • 01 bản chính giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu;
 • 01 bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của dự án/công trình.

Lưu ý trong quá trình chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải làm bằng tiếng Việt.
 • Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Các giấy tờ, tài liệu nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thủ tục cấp giấy phép nhà thầu nước ngoài

Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài theo quy định và nộp hồ sơ về Bộ Xây dựng hoặc cơ quan có thẩm quyền về cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Cơ quan cấp giấy phép

 • Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên;
 • Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.

Hình thức nộp hồ sơ

 • Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương;
 • Nộp qua hệ thống bưu chính;
 • Thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bước 2: Cơ quan chuyên môn về xây dựng xem xét hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng phải trả lời bằng văn bản cho nhà thầu và nêu rõ lý do.

Dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép nhà thầu nước ngoài của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài;
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp Giấy phép nhà thầu nước ngoài;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài;
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài.

Trên đây là nội dung thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài. Quý khách hàng có nhu cầu làm hồ sơ, thủ tục kinh doanh các ngành, nghề vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO