Cấp phép thành lập và hoạt động công ty TNHH kinh doanh bảo hiểm

Kinh doanh bảo hiểm là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Để được tiến hành kinh doanh bảo hiểm hợp pháp, doanh nghiệp bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định và cần tiến hành thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt dộng đối với doanh nghiệp bảo hiểm. Sau đât, Luật Việt An sẽ phân tích về cấp phép thành lập và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bảo hiểm.

Kinh doanh - Đại lý bảo hiểm

Căn cứ pháp lý

 • Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022;
 • Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
 • Thông tư 110/2002/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sửa dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm, sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bảo hiểm là gì?

Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và luật khác có liên quan để kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm. Theo quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bảo hiểm là một trong hai hình thức tổ chức của doanh nghiệp bảo hiểm bên cạnh công ty cổ phần.

Nội dung hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bảo hiểm bao gồm các hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cụ thể là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, và kinh doanh tái bảo hiểm. Theo đó, kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 64, Điều 65 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và Điều 11 Nghị định 46/2023/NĐ-CP để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Theo Điều 12 Nghị định 46/2023/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu quy định.
 • Dự thảo Điều lệ công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
 • Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép.
 • Giấy tờ pháp lý của người nước ngoài do pháp luật nước ngoài quy định; của người dự kiến được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Danh sách thành viên góp vốn và các giấy tờ kèm theo.
 • Danh sách các chủ sở hữu hưởng lợi gồm các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, quốc tịch, tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp tại doanh nghiệp bảo hiểm dự kiến thành lập.
 • Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng không thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu quy định.
 • Biên bản họp của các thành viên góp vốn (đối với hồ sơ đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên) về việc nhất trí góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm kèm theo danh sách các thành viên góp vốn;
 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi doanh nghiệp bảo hiểm, tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài góp vốn đặt trụ sở chính xác nhận.
 • Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức Việt Nam góp vốn đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Văn bản cam kết của các thành viên góp vốn đối với việc đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy phép theo quy định.
 • Văn bản chứng minh tổ chức góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định hoặc vốn điều lệ tối thiểu hoặc vốn tối thiểu đáp ứng quy định.
 • Giấy ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức thay mặt các thành viên góp vốn để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép.

Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ bản chính, 02 bộ bản sao). Đối với hồ sơ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, mỗi bộ gồm 01 bản tiếng Việt và 01 bản bằng tiếng Anh.

Thẩm quyền cấp Giấy phép

Theo Điều 74 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính.

Sau khi cấp giấy phép thành lập và hoạt động, Bộ Tài chính có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty bảo hiểm đặt trụ sở chính để cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục xin cấp phép thành lập và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bảo hiểm

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Tài chính hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến nếu đủ điều kiện áp dụng.

Lưu ý tiêu chuẩn về nộp hồ sơ, tài liệu:

 • Hồ sơ, tài liệu đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động nộp Bộ Tài chính phải được lập thành 02 bộ trong đó có 01 bộ là bản chính, 01 bộ là bản sao.
 • Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức, cá nhân nước ngoài, mỗi bộ gồm 01 bản bằng tiếng Việt và 01 bản bằng tiếng Anh, trừ các văn bản tiếng Việt là bản gốc (hoặc sao từ bản gốc tiếng Việt) được lập tại Việt Nam;
 • Tài liệu được lập bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm bản dịch chứng thực sang tiếng Việt bởi cơ quan có thẩm quyền. Bản dịch các báo cáo tài chính phải được xác nhận của tổ chức, cá nhân được phép hành nghề dịch thuật theo quy định của pháp luật;
 • Sơ yếu lý lịch phải được lập trước ngày nộp hồ sơ đề nghị không quá 06 tháng;
 • Trong mỗi bộ hồ sơ phải có danh mục tài liệu.

Bước 2: Bộ Tài chính tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét thẩm định và thông báo bằng văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có).
 • Thời hạn bổ sung, sửa đổi hồ sơ của chủ đầu tư tối đa là 06 tháng kể từ ngày ra thông báo. Trường hợp chủ đầu tư không bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo đúng thời hạn quy định, Bộ Tài chính từ chối xem xét cấp Giấy phép.
 • Tổng thời gian để tổ chức, cá nhân bổ sung, sửa đổi hồ sơ tối đa là 12 tháng kể từ ngày Bộ Tài chính thông báo lần đầu. Quá thời hạn trên, tổ chức, cá nhân không hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, Bộ Tài chính có quyền từ chối xem xét cấp Giấy phép.

Bước 3: Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

 • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty bảo hiểm.
 • Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Tài chính có văn bản giải thích rõ lý do. Bộ Tài chính chỉ được từ chối cấp Giấy phép khi tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn hoặc doanh nghiệp bảo hiểm dự kiến thành lập không đáp ứng đủ điều kiện, hồ sơ cấp Giấy phép hoặc tổ chức, cá nhân gian lận, giả mạo các giấy tờ, tài liệu.

Bước 4: Công bố nội dung Giấy phép

 • Bộ Tài chính có trách nhiệm công bố các nội dung của giấy phép thành lập và hoạt động của công ty bảo hiểm, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép.
 • Ít nhất 30 ngày trước ngày chính thức hoạt động, công ty bảo hiểm đã được cấp giấy phép thành lập và hoạt động phải công bố các nội dung của giấy phép và ngày dự kiến chính thức hoạt động trên 01 tờ báo in trong 03 số liên tiếp hoặc trên báo điện tử của Việt Nam.

Lưu ý:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bảo hiểm phải chính thức hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bảo hiểm thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính; Mức vốn điều lệ; vốn được cấp; Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động thì cần phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thay đổi.

Lệ phí cấp Giấy phép

Theo quy định tại Thông tư 110/2002/TT-BTC, lệ phí cấp Giấy phép là:

 • 140 triệu đồng đối với công ty bảo hiểm nhân thọ,
 • 70 triệu đồng đối với công ty bảo hiểm phi nhân thọ.

Dịch vụ tư vấn Thành lập và cấp Giấy phép kinh doanh bảo hiểm của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Giấy phép thành lập vả hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bảo hiểm;
 • Soạn thảo văn bản, hồ sơ, Giấy tờ cho khách hàng theo yêu cầu;
 • Đại diện cho khách hàng, tiến hành các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trả lời phúc đáp;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho chi nhánh sau khi được thành lập.

Qúy khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ pháp lý về Giấy phép thành lập vả hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bảo hiểm, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO