Điều kiện thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu tích lũy tài chính và bảo vệ bản thân trước những rủi ro ngày càng cao. Do đó, nhiều người đã và đang tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ. Vì lẽ đó, các công ty kinh doanh về lĩnh vực này cũng ngày càng nhiều. Công ty bảo hiểm nhân thọ là một loại hình của công ty bảo hiểm do đó phải đáp ứng đầy đủ điều kiện khi thành lập công ty bảo hiểm theo quy định. Vậy điều kiện thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ gồm những điều kiện gì?

Căn cứ pháp lý

 • Biểu Cam kết Việt Nam trong WTO.
 • Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.
 • Nghị định số 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Căn cứ Khoản 13 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về khái niệm bảo hiểm nhân thọ như sau: “Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.”

Như vậy, bảo hiểm nhân thọ là loại bảo hiểm được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm nhằm bảo vệ tài chính cho khách hàng trước các rủi ro liên quan đến sức khỏe, tính mạng. Ngoài ra bảo hiểm nhân thọ cũng có thể được coi là một hình thức tiết kiệm với mức lãi suất ổn định.

Các loại hình cơ bản của bảo hiểm nhân thọ

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại hình bảo hiểm nhân thọ, dựa trên phạm vi bảo hiểm có thể phân bảo hiểm nhân thọ thành các loại như sau:

 • Bảo hiểm sinh kỳ: trường hợp tham gia bảo hiểm xong tới thời hạn nhất định được thỏa thuận trong hợp đồng thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả tiền bảo hiểm.
 • Bảo hiểm tử kỳ: trường hợp người được bảo hiểm tử vong trong một thời hạn nhất định được quy định trong hợp đồng thì doanh nghiệp trả tiền bảo hiểm cho người được thụ hưởng.
 • Bảo hiểm trọn đời: trường hợp người được bảo hiểm tử vong vào bất kỳ thời điểm nào tính từ thời điểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực thì công ty bảo hiểm phải chi trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng.
 • Bảo hiểm hỗn hợp: kết hợp giữa bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ.
 • Bảo hiểm trả tiền định kỳ: trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau đó công ty bảo hiểm phải trả tiền định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận trước đó trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Bảo hiểm liên kết đầu tư: được thiết kế theo hình thức chia lãi, phí và quyền lợi bảo hiểm tách riêng thành hai phần đó là phần bảo hiểm và phần đầu tư.
 • Bảo hiểm hưu trí: trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi nhất định thì công ty bảo hiểm trả tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với ngành kinh doanh bảo hiểm

Cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế

Dựa theo mục 7 Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO quy định về dịch vụ tài chính có thể thấy, Việt Nam khi gia nhập WTO đã cam kết mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường đối dịch vụ bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam cho phân ngành: bảo hiểm nhân thọ trừ bảo hiểm y tế.

Những cam kết của Việt Nam về việc mở cửa dịch vụ phụ trợ bảo hiểm trong CPTPP cũng tương đồng với cam kết trong WTO. Theo đó, Việt Nam xây dựng các nguyên tắc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tập quán quốc tế và các cam kết quốc tế Việt Nam tham gia ; mở rộng đối tượng nhà đầu tư nước ngoài, cho phép các tập đoàn tài chính có hoạt động kinh doanh bảo hiểm; đơn giản điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm đã được cấp phép tại Việt Nam muốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm mới. Hiện trong hai phụ lục ngoài lệ cam kết của Việt Nam không có bất kỳ rào cản nào đối với việc tiếp cận thị trường bảo hiểm trong khuôn khổ CPTPP.

Điều kiện thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ theo quy định pháp luật Việt Nam

Điều kiện về vốn pháp định

Điều đầu tiên để thành lập công ty kinh doanh bảo hiểm là phải đáp ứng được điều kiện về vốn pháp định theo quy định. Căn cứ quy định tại Điều 133 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 về vốn pháp định khi thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ như sau:

 • Vốn điều lệ được góp bằng Đồng Việt Nam và không thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của Chính phủ;
 • Cổ đông, thành viên góp vốn không được sử dụng vốn vay, nguồn vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn.

Căn cứ Điều 35 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP quy định về vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ:

 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe: 750 tỷ đồng Việt Nam;
 • Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản này và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 1.000 tỷ đồng Việt Nam;
 • Kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản này, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí: 1.300 tỷ đồng Việt Nam.

Điều kiện về cổ đông thành viên góp vốn thành lập

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 64 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn thành lập:

 • Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp
 • Tổ chức có tư cách pháp nhân, đang hoạt động hợp pháp; trường hợp tham gia góp từ 10% vốn điều lệ trở lên thì phải kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và đáp ứng các điều kiện về tài chính theo quy định của Chính phủ;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm đã được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm mới phải kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Luật này.

Đối với tổ chức Việt Nam

 • Có tổng tài sản không thấp hơn 2.000 tỷ Đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Đối với tổ chức nước ngoài

Thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ phải là tổ chức và đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam;
 • Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam
 • Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
 • Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

Điều kiện chung về nhân sự

 • Có quyền quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp;
 • Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm
 • Không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.

Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định

Theo Điều 134 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như sau:

 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm:
 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động;
 • Dự thảo điều lệ công ty;
 • Phương án hoạt động 05 năm đầu, trong đó nêu rõ các nội dung hoạt động dự kiến triển khai;
 • Sơ yếu lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp, bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự kiến được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật;
 • Mức vốn góp và phương thức góp vốn, danh sách những tổ chức, cá nhân sáng lập hoặc thành viên, cổ đông dự kiến góp từ 10% vốn điều lệ trở lên và các tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn thành lập; điều kiện về vốn; điều kiện về nhân sự.

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO