Thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Thay đổi đăng ký kinh doanh hay còn gọi là thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là thủ tục hành chính bắt buộc các các đơn vị đăng có trụ sở và địa chỉ sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Nhằm đáp ứng cho sự phát triển kinh doanh, sự thích ứng thị trường ngày nay thì các doanh nghiệp phải được cơ cấu lại bộ máy sản xuất kinh doanh nhằm phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở đó việc thay đổi đăng ký nội dung doanh nghiệp là một trong những thủ tục hành chính bắt buộc bước đầu cho việc thay đổi. Chính vì vậy mà doanh nghiệp phải cần đến tư vấn pháp luật cho sự thay đổi đó cũng như thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thay doi dang ky doanh nghiep

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên địa bạn Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh:

Quận 12 có 11 phường: An Phú Đông, Đông Hưng Thuận, Hiệp Thành, Tân Chánh Hiệp, Tân Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, Tân Thới Nhất, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An và Trung Mỹ Tây.

Trên địa bàn Quận 12 là có 11 phường, Công ty Luật Việt An sẽ cung cấp dịch vụ tới các doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở công ty, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty trên từng phuowngt thuộc quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

Các dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh nội dung doanh nghiệp bao gồm sau đây:

 • Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, thay đổi địa chỉ kinh doanh, thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện, thay đổi địa chỉ cho chi nhánh;
 • Thay đổi tên công ty;
 • Thay đổi loại hình công ty: Thay đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, thay đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên, thay đổi từ công ty TNHH 2 thành viên thành công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 hoặc hay 2 thành viên trở lên;
 • Thêm hoặc bớt ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 • Thay đổi người đại diện pháp luật cho công ty, thêm hoặc bớt người đại diện pháp luật cho công ty (Một công ty có ít nhất được một người đứng đại diện theo pháp luật).
 • Chuyển nhượng phần vốn góp cho tổ chức cá nhân (Cho công ty trách nhiệm hữu hạn). Trong trường hợp nếu chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nếu chủ doanh nghiệp chuyển hết phần vốn góp cho một người duy nhất thì không cần phải thay đổi loại hình công ty. Trong trường hợp chuyển phần vốn góp của mình cho 1 người và giữ lại một phần vốn góp của mình hay chuyển một phần vốn góp của mình cho nhiều người khác nhau thì phải làm thủ tục thay đổi loại hình công ty.
 • Các thông tin khác liên quan đến nội dung doanh nghiệp cần phải làm thủ tục thay đổi.

Điều 31. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Luật Doanh nghiệp 2020

1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

3. Công ty cổ phần phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông của công ty. Thông báo phải bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

b) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của cổ đông là cá nhân; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;

c) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

5. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực. Kèm theo thông báo phải gồm bản sao bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người đề nghị đăng ký thay đổi. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi và nêu rõ lý do.

Điều 32. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp – Luật Doanh nghiệp 2020

1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Dịch vụ chuyển nhượng phần vốn góp cho người đại người nước ngoài:

Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài mong muốn đầu tư vào Việt Nam. Và một trong nhưng phương thức đầu tư là đầu tư trực tiếp nhà đầu tư nước ngoài có thể là tổ chức hoặc cá nhân mua lại một phần vốn góp hoặc mua tất cả phần vốn gop của doanh nghiệp Việt Nam. Trong trường hợp công ty có vốn Việt Nam có người nước ngoài tham gia mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp, thì công ty đó sẽ được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Doanh nghiệp có vốn Việt Nam sẽ được gọi là công ty FDI( Công ty có vốn đầu tư nước ngoài).

Thẩm quyền xử lý thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Địa chỉ Phòng Đăng ký kinh doanh TP. HCM tại: 

 • Số 90G đường Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc như sau: 

 • Từ 7h30 – 11h30 sáng từ ngày Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần;
 • Từ 13h00 – 17h00 chiều từ ngày Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần;
 • Nghỉ làm việc chiều Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết.

Số điện thoại của Phòng Đăng ký kinh doanh TP. HCM: 

 • (028) 38 290 820; (028) 38 293 179.

Email: dkkd.skhdt@hcm.gov.vn.

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh:

 • Văn phòng tại Hồ Chí Minh – Chi nhánh Công ty Luật Việt An.
 • P. 04.68 và P. 04.70, Tầng 4, Sảnh A, Khu văn phòng: Tòa nhà RiverGate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại : (‭028) 36 36 29 65‬ – (028) 36 36 29 75‬
 • Phone: 09 61 67 55 66
 • Email : saigon@luatvietan.vn
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn luật

  Tư vấn luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO