Thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Chương Mỹ

Sau khi thành lập công ty tại huyện Chương Mỹ các doanh nghiệp thường tiến hành vào sản xuất kinh doanh. Trong quá trình đó, có nhiều yêu cầu liên quan đến cải tổ bộ máy tổ chức, thay đổi tên hay loại hình công ty cho phù hợp với thị trường hiện tại, thay đổi vốn tăng vốn hoặc giảm vốn phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại, tìm con người phù hợp để đại diện cho tổ chức đủ trình độ chuyên môn và đạo được là người đại diện cho pháp luật. Do vậy có quá nhiều yếu tố buộc doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Vậy khi có sự thay đổi doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hành chính này với Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư thuộc Thành phố Hà Nội.

Thay đổi trụ sở chính công ty:

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi chuyển trụ sở công ty khác quận, khác tỉnh tại cơ quan thuế

Trước tiên quý khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục xác nhận nghĩa vụ  thuế đối với cơ quan thuế nếu địa chỉ trụ sở mới khác quận/huyện/tỉnh/thành phố. Sau khi có thông báo xác nhận nghĩa vụ thuế thực hiện thủ tục thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi chuyển trụ sở công ty khác quận, khác tỉnh tại cơ quan thuế

 • Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác quận
 • Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở
 • Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận.
 • Mẫu 08.
 • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.
 • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 03 bộ chính

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi hoàn thành việc chốt thuế quận/huyện/tỉnh/thành phố cũ và có công văn của cơ quan thuế cho chuyển sang địa chỉ mới, doanh nghiệp sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty để tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi địa chỉ công ty.

Hồ sơ trong trường hợp chuyển trụ sở khác quận; khác tỉnh, thành phố

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Bản sao biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa điểm công ty (đối với Công ty TNHH 2 thành viên, công ty hợp danh, công ty cổ phần);
 • Bản gốc Công văn (mẫu 09) cơ quan thuế về việc đồng ý cho chuyển quận (áp dụng trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện);
 • Giấy ủy quyền cho công ty Luật Việt An thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở mới cùng quận

Quý khách chỉ cần nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sởhồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Bản sao biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa điểm công ty (đối với Công ty TNHH 2 thành viên, công ty hợp danh, công ty cổ phần);
 • Giấy ủy quyền cho công ty Luật Việt An thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian làm việc: 03 – 05 ngày làm việc.

Bước 3: Nộp hồ sơ chuyển trụ sở chính tới Phòng đăng ký kinh doanh

Bước 4: Trường hợp con dấu pháp nhân của công ty còn thông tin địa chỉ cũ thì cần thực hiện thủ tục khắc lại con dấu

Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc

Thay đổi tên Công ty cho các doanh nghiệp tại huyện Chương Mỹ:

Bước 1: Tra cứu tên công ty dự định thay đổi

Quý khách hàng có thể gửi tên công ty mới muốn thay đổi để Luật Việt An hỗ trợ tra cứu để có thể đăng ký tên như mong muốn.

Bước 2: Soạn hồ sơ thay đổi tên công ty

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm: Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); Tên dự kiến thay đổi; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạnhai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
 • Văn bản ủy quyền (trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho công ty Luật Việt An thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty).

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi tên công ty

 • Khi thay đổi tên, doanh nghiệp gửi hồ sơ thay đổi tên công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, những thông tin thay đổi phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Khắc lại con dấu công ty

 • Sau khi thay đổi tên doanh nghiệp (tên Tiếng Việt), doanh nghiệp phải thay đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp.
 • Hiện nay việc khắc con dấu mới do doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm, việc thay đổi con dấu nhằm đảm bảo thống nhất tên công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu giao dịch của công ty.

Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp theo tên mới

 • Hoàn thiện hồ sơ nội bộ như: điều lệ, quy chế, nội quy lao động, quyết định bổ nhiệm chức danh
 • Sửa lại hợp đồng lao động với người lao động;
 • Hoàn thiện hồ sơ giấy tờ liên quan khác theo tên mới.

Bước 6: Thông báo tên thay đổi tới các cơ quan liên quan và đối tác

 • Cơ quan bảo hiểm xã hội;
 • Ngân hàng doanh nghiệp mở tài khoản;
 • Bạn hàng, đối tác liên quan,…

Bước 7: Đối với công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Khi công ty thay đôi tên công ty mà làm thay đổi tên đã ghi nhận trên Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện công ty, địa điểm kinh doanh của công ty liên quan thì cũng cần thực hiện thủ tục thay đổi các loại Giấy chứng nhận liên quan này.

Bước 8: Đối với công ty có vốn nước ngoài, công ty có giấy phép kinh doanh có điều kiện

Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài có Giấy chứng nhận đầu tư

Khi thay đổi tên công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty cũng cần thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin dự án, thông tin tên công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với công ty có giấy phép kinh doanh có điều kiện

Đối với các công ty có giấy phép con như: Vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữ cháy, an ninh trật tự, giấy phép bưu chính, giấy phép lữ hành, giấy phép vận tải, kinh doanh lưu trú, …..thì khi thay đổi tên công ty cũng phải thực hiện thủ tục thay đổi các giấy phép liên quan này.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty tại huyện Chương Mỹ:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công ty chuẩn bị hồ sơ nêu trên hoặc thông qua dịch vụ của Luật Việt An để được hỗ trợ soạn thảo toàn bộ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ và lệ phí

Công ty nộp hồ sơ thông qua hình thức trực tiếp, hoặc qua hình thức điện tử hoặc dịch vụ bưu chính tùy thuộc vào từng nơi đăng ký doanh nghiệp. Đa số các tỉnh/ thành phố hiện nay đã triển khai nhận hồ sơ thay đổi qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nộp lệ phí khi nộp hồ sơ thay đổi người đại diện.

Bước 3: Nhận kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Kết quả nhận được là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận thông tin người đại diện theo pháp luật mới.

Thời gian, chi phí để thay đổi người đại diện theo pháp luật

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, thời gian cơ quan đăng ký doanh nghiệp xử lý hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật là 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Khi nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty nộp lệ phí công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp 100.000 VNĐ.

Dịch vụ Thay đổi đăng ký kinh doanh cho các thương hiệu tại thị trấn, xã huyện Chương Mỹ:

Huyện Chương Mỹ là môt Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Chương Mỹ có 32 đơn vị hành chính, bao gồm 30 Xã, 2 Thị trấn. Gồm có Thị trấn Chúc Sơn, Thị trấn Xuân Mai, Xã Phụng Châu, Xã Tiên Phương, Xã Đông Sơn, Xã Đông Phương Yên …..

 1. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại thị trấn Chúc Sơn;
 2. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại thị trấn Xuân Mai;
 3. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Phụng Châu;
 4. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Tiên Phương;
 5. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Đông Sơn;
 6. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Đông Phương Yên;
 7. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Phú Nghĩa;
 8. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Trường Yên;
 9. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Ngọc Hòa;
 10. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Thủy Xuân Tiên;
 11. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Thanh Bình;
 12. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Trung Hòa;
 13. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Đại Yên;
 14. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Thụy Hương;
 15. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Tốt Động;
 16. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Lam Điền;
 17. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Tân Tiến;
 18. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Nam Phương Tiến;
 19. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Hợp Đồng;
 20. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Hoàng Văn Thụ;
 21. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Hoàng Diệu;
 22. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Hữu Văn;
 23. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Quảng Bị;
 24. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Mỹ Lương;
 25. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Thượng Vực;
 26. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Hồng Phong;
 27. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Đồng Phú;
 28. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Trần Phú;
 29. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Văn Võ;
 30. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Đồng Lạc;
 31. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Hòa Chính;
 32. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Phú Nam An.

Công ty luật Việt An tư vấn, đại diện khách hàng Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam, cũng như Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Các nhà đầu tư Việt Nam ra nước ngoài kết nối kinh doanh, dịch vụ toàn cầu.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO