Điều kiện thành lập công ty chuyển phát nhanh

Ngành dịch vụ chuyển phát nhanh là một ngành có tiềm năng phát triển rất lớn trong nền kinh tế mở cửa, hội nhập hiện nay. Dịch vụ chuyển phát nhanh giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Tuy nhiên, do dịch vụ chuyển phát nhanh liên quan đến tài sản, hàng hóa có giá trị của các doanh nghiệp nên pháp luật yêu cầu chủ thể kinh doanh chuyển phát nhanh cần đáp ứng các điều kiện nhất định. Vậy điều kiện thành lập công ty chuyển phát nhanh bao gồm những điều kiện nào?

Căn cứ pháp lý

 • Luật Bưu chính 2010;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định số 06/VBHN-BTTTT quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với dịch vụ chuyển phát nhanh

Theo cam kết của Việt Nam trong WTO, Việt Nam mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường đối với dịch vụ chuyển phát nhanh ở Việt Nam. Dịch vụ chuyển phát nhanh tức là dịch vụ gồm: thu gom chia chọn, vận chuyển và phát trong nước hoặc quốc tế.

Việt Nam cam kết không hạn chế đối với dịch vụ chuyển phát nhanh, ngoại trừ phương thức hiện diện thương mại cần đảm bảo:

 • Tỷ lệ vốn góp: không quá 51%.
 • 5 năm sau khi gia nhập, cho phép thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Điều kiện thành lập công ty chuyển phát nhanh ở Việt Nam

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Luật Bưu chính năm 2010 quy định: “Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử”.  Như vậy, theo ngôn ngữ pháp lý, dịch vụ chuyển phát nhanh được hiểu là dịch vụ bưu chính.

Điều kiện thành lập công ty chuyển phát nhanh bao gồm:

Thứ nhất, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

Thứ hai, có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép:

 • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;
 • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng Việt Nam (Mức vốn tối thiểu phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam của doanh nghiệp).

Thứ ba, có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính.

Thứ tư, có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính cho công ty chuyển phát nhanh quốc tế

Căn cứ Khoản 4 Điều 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 25/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung cho Điều 6 Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính được lập thành 1 bộ là bản gốc. Trong đó, bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I );
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký công ty. Điều lệ công ty (nếu có); Phương án kinh doanh;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có).
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
 • Tài liệu về tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại với doanh nghiệp đang cung ứng dịch vụ bưu chính (nếu có).

Công ty chuyển phát nhanh phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của hồ sơ, thông tin đã kê khai. Khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chủ thể kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính cho công ty.

Thủ tục cấp giấy phép bưu chính cho công ty chuyển phát nhanh quốc tế

Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung cho Điều 8 Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính:

 • Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính quy định tại Điều 9 và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ.

Việc thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hoạt động bưu chính.

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính từ chối cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp không đúng thẩm quyền và nêu rõ lý do.
 • Kể từ ngày nhận được hồ sơ, việc cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện trong thời hạn sau đây:
  • 20 ngày đối với việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính;
  • 10 ngày làm việc đối với việc thẩm tra và cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
 • Trong thời gian quy định trên, trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính phải thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.
 • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính và nêu rõ lý do.
 • Việc thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính quy định theo các mốc thời gian đã đề cập ở trên được thực hiện bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
 • Kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực tư cách thành viên.

Trong khoảng thời gian từ 03-05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty chuyển phát nhanh xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất, tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO