Công bố thông tin bất thường đối với công ty đại chúng

Công bố thông tin là một trong những nghĩa vụ của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán nhằm báo cáo các vấn đề liên quan đến tình hình tổ chức, hoạt động của công ty. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với cơ quan quản lý chứng khoán mà còn có ý nghĩa đối với nhà đầu tư cũng như chính công ty đại chúng. Bên cạnh chế độ công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin theo yêu cầu, pháp luật còn quy định chế độ công bố thông tin bất thường đối với công ty đại chúng. Sau đây, Luật Việt An sẽ tư vấn về công bố thông tin bất thường đối với công ty đại chúng.

Công bố thông tin công ty đại chúng

Căn cứ pháp lý

 • Luật Chứng khoán năm 2019;
 • Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
 • Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty đại chúng là gì?

Theo Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019, công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp:

 • Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;
 • Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Như vậy, Luật Chứng khoán 2019 đã nâng điều kiện về mức vốn điều lệ tối thiểu của công ty đại chúng lên mức 30 tỷ đồng (so với Luật Chứng khoán 2006 là từ 10 tỷ đồng trở lên). Điều này trên cơ sở phù hợp với thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện niêm yết tối thiểu của các Sở giao dịch chứng khoán, thúc đẩy việc chào bán ra công chúng gắn với niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Nghĩa vụ công bố thông tin

Theo Điều 295 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật chứng khoán. Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật để bảo đảm cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng

Các trường hợp phải công bố thông tin bất thường

Theo Khoản 2 Điều 120 Luật Chứng khoán 2019 và Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC, công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

Trường hợp khi nhận được yêu cầu từ cơ quan nhà nước

 • Tài khoản của công ty tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán;
 • Khi nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi công ty có quyết định về tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung hoặc bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động;
 • Khi nhận được quyết định khởi tố đối với công ty, người nội bộ của công ty;
 • Khi nhận được bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty; Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế;
 • Công ty nhận được thông báo của Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Trường hợp có sự thay đổi trong nội bộ công ty

 • Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường;
 • Quyết định mua lại cổ phiếu của công ty; ngày thực hiện quyền mua cổ phần của người sở hữu trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phần hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các quyết định liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán;
 • Quyết định về việc tổ chức lại doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp; chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; thành lập, giải thể công ty con, công ty liên kết, giao dịch dẫn đến một công ty trở thành hoặc không còn là công ty con, công ty liên kết; thành lập, đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng; kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính; ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán đối với báo cáo tài chính; việc lựa chọn hoặc thay đổi công ty kiểm toán;
 • Thay đổi, bổ nhiệm mới người nội bộ;
 • Quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét;
 • Được chấp thuận hoặc hủy bỏ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Thời hạn công bố thông tin

 • Khi xảy ra một trong các sự kiện trên, công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra sự kiện. Khi công bố thông tin, công ty đại chúng phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục (nếu có).
 • Đối với công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông.
 • Công ty đại chúng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến. Đối với họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.

Phương tiện công bố thông tin

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 của Thông tư 96/2020/TT-BTC, công ty đại chúng phải thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện sau:

 • Trang thông tin điện tử (website) của công ty đại chúng;
 • Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đối tượng thực hiện

Công ty đại chúng thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin bất thường thông qua 01 người đại diện theo pháp luật hoặc 01 cá nhân là người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức. Cụ thể:

 • Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời về thông tin do người được ủy quyền công bố thông tin công bố. Trường hợp phát sinh sự kiện công bố thông tin mà tất cả người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền công bố thông tin đều vắng mặt thì thành viên giữ chức vụ cao nhất của Ban Điều hành có trách nhiệm thay thế thực hiện công bố thông tin.
 • Tổ chức phải báo cáo, báo cáo lại thông tin về người thực hiện công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 24 giờ kể từ khi việc chỉ định, ủy quyền hoặc thay đổi người thực hiện công bố thông tin có hiệu lực.
 • Các đối tượng công bố thông tin bất thường có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ thông tin và đảm bảo thông tin được truy cập được trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu là 05 năm.

Một số lưu ý

 • Ngôn ngữ thông tin công bố của công ty đại chúng là tiếng Việt.
 • Ngày công bố thông tin là ngày thông tin xuất hiện trên một trong các phương tiện công bố thông tin.
 • Về trang thông tin điện tử, công ty đại chúng phải lập trang thông tin điện tử khi thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Khi lập trang thông tin điện tử phải báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công khai địa chỉ trang thông tin điện tử.
 • Trường hợp nghĩa vụ công bố thông tin phát sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ, công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật vào ngày làm việc liền sau ngày nghỉ, ngày lễ.
 • Đối tượng công bố thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, đối tượng công bố thông tin phải công bố kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công bố trước đó.

Dịch vụ tư vấn pháp lý của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về các trường hợp công bố thông tin bất thường của công ty đại chúng;
 • Hỗ trợ dịch vụ pháp lý về nội dung, giấy tờ, tài liệu công bố thông tin;
 • Đại diện theo ủy quyền để tiến hành thủ tục liên quan;
 • Tư vấn những vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty đại chúng.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ pháp lý về các hoạt động của công ty đại chúng, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Bài viết được cập nhật đến tháng 3/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO