09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Dịch vụ rà soát nội quy lao động

Nội quy lao động là quy tắc xử sử của doanh nghiệp trên cơ sở tinh thần của pháp luật lao động. Quy định về nội quy lao động có ý nghĩa rất lớn trong việc quản lý lao động và xử lý kỷ luật lao động, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động khi tham gia quan hệ lao động. Nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách nhanh chóng và thuận lợi, bài viết sau đây sẽ trình bày những nội dung cơ bản của nội quy lao động và dịch vụ rà soát nội quy lao động.

Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật Lao động 2019;
 • Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Nội quy lao động

Nội quy lao động là gì?

Nội quy lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành quy định về những yêu cầu được đặt ra đối với người lao động trong việc tuân thủ thời gian, công nghệ và sự điều hành sản xuất, kinh doanh của người sử dụng.

Quy định về nội quy lao động có ý nghĩa rất lớn trong việc quản lý lao động và xử lý kỷ luật lao động, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động khi tham gia quan hệ lao động. Việc ban hành nội quy lao động nhằm duy trì trật tự trong doanh nghiệp, là cơ sở để điều hành mọi hoạt động trong doanh nghiệp một cách hiệu quả. Đồng thời đây cũng là căn cứ để doanh nghiệp thiết lập kỉ luật lao động và xử lý vi phạm xảy ra.

Tại sao cần ban hành nội quy lao động?

Theo khoản 1 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Như vậy, khi sử dụng từ 10 lao động trở lên thì bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động.

Nguyên tắc ban hành nội quy lao động

Khoản 2 Điều 118 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định nội dung của nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Điều này đã được cụ thể hóa tại khoản 3 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Bên cạnh đó, nội quy lao động sau khi ban hành phải được gửi đến từng tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và thông báo đến toàn bộ người lao động, đồng thời niêm yết nội dung chính ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Nội dung nội quy lao động

Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Theo khoản 2 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, nội quy lao động gồm những nội dung chủ yếu sau:

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ giải lao ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương;
 • Trật tự tại nơi làm việc: quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động;
 • An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: trách nhiệm chấp hành các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc;
 • Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc: người sử dụng lao động quy định về phòng, chống quấy rối tình dục theo quy định tại Điều 85 Nghị định này;
 • Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: quy định danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ; trách nhiệm, biện pháp được áp dụng để bảo vệ tài sản, bí mật; hành vi xâm phạm tài sản và bí mật;
 • Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động: quy định cụ thể các trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật Lao động;
 • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động: quy định cụ thể hành vi vi phạm kỷ luật lao động; hình thức xử lý kỷ luật lao động tương ứng với hành vi vi phạm;
 • Trách nhiệm vật chất: quy định các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản; do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức; mức bồi thường thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại; người có thẩm quyền xử lý bồi thường thiệt hại;
 • Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động: người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 18 của Bộ luật Lao động hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động.

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Theo Điều 119 Bộ luật Lao động 2019, thủ tục đăng ký nội quy lao động được quy định như sau:

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:
  • Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
  • Nội quy lao động;
  • Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
  • Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.
 • Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 • Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định.

Tại sao cần rà soát nội quy lao động?

Việc soạn thảo nội quy lao động và đăng ký nội quy lao động không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn mang ý nghĩa sâu sắc và tầm quan trọng lớn trong việc quản lý nguồn nhân lực và đảm bảo một môi trường làm việc lành mạnh, công bằng. Nội quy lao động là cơ sở pháp lý quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, bởi nó đặt ra những quy định cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, đồng thời là công cụ để doanh nghiệp thể hiện quyền quản lý, điều hành của mình.

Nhằm phù hợp với quy định ở Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì việc rà soát, cập nhật, soạn thảo nội quy lao động càng trở nên cấp thiết. Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động tại doanh nghiệp cần được chuẩn hoá và cụ thể hoá trong bản nội quy lao động của doanh nghiệp.

Soạn thảo nội quy lao động

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, Công ty Luật Việt An đã xây dựng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc rà soát, hiệu chỉnh nội quy lao động, đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Đồng thời, Công ty Luật Việt An sẽ đưa ra những tư vấn, ý kiến pháp lý để hiệu chỉnh văn bản nội quy lao động một cách chặt chẽ, khoa học và phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp nhất.

Dịch vụ rà soát nội quy lao động của Luật Việt An

 • Tư vấn giúp khách hàng soạn thảo nội quy lao động hoặc trực tiếp soạn thảo nội quy lao động.
 • Rà soát nội quy lao động đã được soạn thảo theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu của mỗi doanh nghiệp;
 • Tư vấn thủ tục đăng ký nội quy lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đại diện khách hàng đăng ký nội quy lao động.
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

Quý khách hàng có nhu cầu liên quan đến soạn thảo nội quy lao động, rà soát nội quy lao động, đăng ký nội quy lao động, hiệu chỉnh nội quy lao động, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO